PODIJELJENE “PONOSNE KARTICE” ZA 407 KORISNIKA

U Prnjavoru je danas 407 korisnika, odnosno porodica sa troje i više djece,  dobilo „Ponosnu karticu” koja će im kao mjera podrške porodici i povećanju nataliteta omogućiti određene popuste prilikom kupovine roba i usluga.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš izrazio je uvjerenje da su oni koji su u proteklih godinu dana već koristili ovaj vid pomoći višečlanim porodicama svjedoci velike koristi od upotrebe kartica.

„Svi oni su tražili da im se reizda nova kartica, a imamo i novih korisnika, što je dokaz vrijednosti samog projekta. Uvjeren sam i da će se u ovu aktivnost, na poziv koji sam uputio, uključiti još više poslovnih subjekata sa područja opštine Prnjavor i kao vid donacije odobriti određene popuste pri kupovini jer tako i sebi osiguravaju sigurno tržište“, kaže Tomaš.

On je podsjetio da se sadašnje kartice mogu koristiti u naredne dvije godine u svim privrednim subjektima na području Republike Srpske koji su dio projekta.

Danijel Duronić iz Kremne, otac tri djevojčice, kaže da njegova porodica prvi put koristi karticu.

„ Lijepo je da neko ima osjećaja za višečlane porodice i vodi računa o djeci, da se bori za nas. Kartica i pogodinosti koje dobijamo sigurno će nam dobro doći“, rekao je Duronić.

Slavica Grumić iz Drenove, majka troje djece, takođe „Ponosnu karticu” dobija prvi put, a kaže da joj je najpotrebnija za kupovinu odjeće i obuće.

Opština Prnjavor kroz svoju pronatalitetnu politiku pruža različite vidove pomoći porodicama, pa je tako od ove godine uvela novčanu podršku za svako rođeno dijete, obezbijeđeni su besplatni udžbenici za sve osnovce, dok su za Udruženje roditelja sa četvoro i više djece obezbijeđena i određena sredstva za nabavku plastenika, slanje djece u školu plivanja i druge pogodnosti.

Srna T.S.

PROGRAM PODRŠKE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U REPUBLICI SRPSKOJ

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata.

Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između dvije zemlje kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti i poslovanja.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava i sopstvenog učešća.

Najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke treba da budu sopstvena novčana sredstva koja mora da obezbijedi Korisnik. Podnosilac prijave će prilikom podnošenja prijave na Javni poziv dostaviti izjavu kojom garantuje da raspolaže sopstvenim sredstavima u mjeri koja je dovoljna za finansiranje najmanje 30% planirane nabavke. Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu se uslov sopstvenog učešća neće smatrati ispunjenim ukoliko je kredit odobren po drugom osnovu ili za druge namjene. Sopstvenim učešćem u smislu ovog Javnog poziva takođe se neće smatrati državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbijeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku je 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.

Minimalni iznos podrške Korisnikje 2.500 EUR. Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25 000 EUR.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke mogu biti troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a, ili troškovi nabavke s PDV-om, u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema pravo i mogućnost povrata PDV-a.

Pravo na Prijavu na javni poziv imaju fizička i pravna lica (MMS, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge koje imaju status pravnog lica i učestvuju u platnom prometu) koja imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta (RPG), ili su registrovana za primarnu poljoprivrednu djelatnost kod nadležnog privrednog suda, te koja u okviru ovog Javnog poziva nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta.

Prijava se može podnijeti od 1. septembra 0:00:00 2022. godine, a rok za prijavu je 14. oktobar 2022. godine u 23:59:59 sati.

Detaljne informacije o ovom javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

OBAVJEŠTENJE O PODJELI PONOSNIH KARTICA

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava porodice sa troje i više djece sa područja opštine Prnjavor koje posjeduju „Ponosnu karticu“ da će se podjela novih kartica održati u srijedu 07.09.2022. godine u sali Doma kulture Prnjavor. Podjela kartica biće organizovana u dvije grupe po sljedećem rasporedu:

I grupa u 11 časova, korisnici čija imena počinju slovima od „A“ do „I“

II grupa u 12 časova, korisnici čija imena počinju slovima od „J“ do „Š“.

OTVOREN JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE RESURSNE EFIKASNOSTI I CIRKULARNIH LANACA VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SEKTORU

Obavještavamo javnost da je otvoren Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji se finansira u okviru projekta EU4Agri-Recovery.

Krajnji rok za podnošenje koncepta projekta je 14. oktobar 2022. godine do 17:00 časova.

Cilj Javnog poziva je podrška poslovnim subjektima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji žele svoje poslovanje da usmjere na resursno efikasnu i čistiju proizvodnju putem zelenih, digitalnih i cirkularnih poslovnih modela u cilju postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2,8 milion KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 20.000 – 80.000 KM.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Mole se aplikanti iz Republike Srpske da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIONIH ULAGANJA ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku odobravanja i isplate novčanih sredstava na ime pomoći Zajednicama za upravljanje zgradama na teritoriji opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/17), načelnik opštine objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja Zajednica za upravljanje zgradama na teritoriji opštine Prnjavor

Pozivamo Zajednice za upravljanje zgradama na teritoriji opštine Prnjavor (u daljem tekstu Zajednice) da podnesu prijave za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja u 2022. godini.

Novčana sredstva dodjeljuju se Zajednicama na osnovu predračuna investicionog ulaganja.

Zajednice koje imaju namjeru konkurisati za dodjelu novčanih sredstava trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

  • Da je podnosilac zahtjeva za investiciono ulaganje registrovan u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/11), i Pravilnikom o upisu u registar Zajednica zgrada, sa obrascima akata za jedinstvenu primjenu Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 27/12), odnosno da je upisan u Registar zajednica zgrada koji se vodi u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije, što dokazuje uvjerenjem izdatim od navedenog odjeljenja,
  • Da dostave dokaz o izmirenim obavezama po osnovu utvrđene komunalne naknade svih etažnih vlasnika (vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža pod zgradom), prilaganjem uvjerenja od strane Odjeljenja za finansije,
  • Da dostave dokaze o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti, prilaganjem uvjerenja od strane Poreske uprave Republike Srpske – Organizaciona jedinica Prnjavor,
  • Da dostave dokaz o finansijskom učešću Zajednica u investicionom ulaganju.

Prijave za dodjelu novčanih sredstava podnose se u šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije, sa naznakom „Za komisiju za odabir finansiranja investicionog ulaganja“.

Prijava treba da sadrži:

  • Popunjen obrazac prijave,
  • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,
  • Ovjerenu kopiju uvjerenja o plaćenoj komunalnoj naknadi,
  • Ovjerenu kopiju uvjerenja o plaćenom porezu na nepokretnosti,
  • Transakcijski račun i
  • Investiciono ulaganje (predračunska vrijednost radova izrađena od strane ovlaštenih lica), kojim Zajednica konkuriše za dodjelu sredstava.

Opština Prnjavor po okončanom javnom pozivu dodjeljuje novčana sredstva Zajednicama čije je finansijsko učešće u projektu najveće, te čiji kumulativni zbir na rang listi bude odgovarao sredstvima planiranim u budžetu opštine za te namjene.

Komisija pregleda dokumentaciju, sačinjava rang listu predračuna investicionog ulaganja Zajednica i u roku od tri dana od dana zatvaranja javnog poziva dostavlja načelniku opštine prijedlog raspodjele.

Na osnovu dostavljenog prijedloga, načelnik opštine donosi odluku o načinu raspodjele sredstava sa određene budžetske pozicije.

Javni poziv za dodjelu sredstava  Zajednicama objavljen je 01.09.2022. godine i traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/660-842, lokal 117.

RASPISANI KONKURSI ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU U OBLASTI PORODICE, OMLADINE I SPORTA

Na osnovu čl. 6. i 7. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/20), člana 4. Pravilnika o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 120/20) i člana 2. Metodologije upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz Budžeta Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje:
1. Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti porodice
2. Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti omladine
3. Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini.
Konkursi su objavljeni danas, 29. avgusta 2022. godine, u dnevnom listu „Glas Srpske“ kao i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (www.vladars.net –>  Ministarstvo porodice, omladine i sporta –> Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini), gdje možete preuzeti sve potrebne obrasce i konkurs.
Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti porodice
Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast porodice mogu se prijaviti organizacije koje svojim radom doprinose stvaranju uslova za sprovođenje mjera populacione politike i podrške porodici i koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko su finansirane od strane Ministarstva.
Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblasti omladine
Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast omladine mogu se prijaviti organizacije koje su, do dana objave konkursa, upisane u Omladinski registar i prijavile sve naknadno upisane statusne promjene odobrene kod nadležnog organa te koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko su finansirane od strane Ministarstva.
Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini
Sportski klubovi Republike Srpske i sportisti pojedinci u pojedinačnim sportovima koji sportskim rezultatima u 2022. godini do dana objavljivanja ovog konkursa ispunjavaju uslove iz tačke 1. Konkursa.
Sportski klubovi koji su upisani u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta koji se nalaze u evidenciji Ministarstva porodice, omladine i sporta do dana završetka konkursa.
Sportski klubovi i sportisti pojedinci koji su dostavili finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane ministarstva u 2020. i 2021. godini ukoliko su finansirani od strane Ministarstva.
Svi konkursi otvoreni  su  30 dana od dana objavljivanja, a ministar zadržava pravo njegovog poništenja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja.
Detaljne informacije možete pronaći na sajtu ministarstva.

NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR SUTRA DAN ŽALOSTI

Zbog tragično nastradalih sugrađanki (majke i djevojčice) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Klašnice – Prnjavor u naseobini Lišnja, Načelnik opštine proglašava Dan žalosti u ponedjeljak, 29. avgust, na dan sahrane nastradalih.
Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradama Opštinske uprave opštine Prnjavor, javnih preduzeća i ustanova. Na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera.
Pozivamo fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i medije koji djeluju na području opštine, da svoje poslovanje prilagode Danu žalosti.
Načelnik opštine, Darko Tomaš izražava iskreno žaljenje i upućuje saučešće porodici Dević.

SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA KOMUNALNIH VODNIH USLUGA

Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva porodice sa četvoro i više djece, korisnike prava dodatka na djecu u porodicama u kojima su oba roditelja nezaposlena i stara lica bez primanja i porodičnog staranja, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na subvencionisanje troškova vodnih usluga.

Zahtjev se podnosi JU Centar za socijalni rad Prnjavor. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju potrebno je dostaviti: ovjerenu kućnu listu, potvrdu o ispunjavanju drugih uslova iz Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor i posljednji račun za komunalne vodne usluge KP Vodovod Prnjavor.

Za detaljnije informacije zainteresovana lica mogu se obratiti Centru za socijalni rad, broj telefona: 051/660-428.

Korisnicima se odobrava subvencija od 5 metara kubnih pitke vode i odvođenje 5 metara kubnih otpadne vode po domaćinstvu na mjesečnom nivou.

Ukoliko korisnici nisu priključeni na javnu kanalizacionu mrežu, odobrava se subvencija od 7 metara kubnih pitke vode.

PROGRAM PODRŠKE ŽENSKIM BIZNISIMA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI ZA PRODAJU NA AMERIČKOM TRŽIŠTU

WEXPORT FOOD (Žene u izvozu hrane) je specijalan program podrške ženskim biznisima u prehrambenoj industriji zemalja Zapadnog Balkana usmeren ka unapređenju konkurentnosti i prodaje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Kompanija Filly Foods LtD.  specijalizovana za prodaju etno, visoko-kvalitetne i premijum hrane sa sedištem u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države, u okviru aktivnosti: “Podrška elektronskoj prodaji u SAD za žene preduzetnice u prehrambenoj industriji sa Zapadnog Balkana” raspisuje konkurs za izbor 11 ženskih kompanija u prehrambenoj industriji čiji će odabrani proizvodi biti uvršteni na elektronske platforme za prodaju hrane u SAD.

Aktivnost umerena ka jačanju konkurentnosti ženskih biznisa u prehrambenoj industriji i unapređenju prodaje njihovih proizvoda na tržištu Sjedinjenih Američkih Država organizuje se u okviru regionalnog CATALYZE Programa za podsticanje rasta i razvoja MSP. Program realizuje Palladium International grupa uz finansijska sredstva Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Detalje programa i instrukcije za prijavu možete vidjeti OVDJE.