ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОЈЕКТУ “СПОЈИМО ДЈЕЦУ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

Обавјештавају се привредни субјекти, удружења грађана, као и појединци, да ће општина Прњавор и ове године учествовати у пројекту „Спојимо дјецу са Косова и Метохије и дјецу Републике Српске“. У складу с тим, група од 35-оро малишана боравиће на подручју општине Прњавор у периоду од 25.06. до 02.07.2022. године.

Уколико има заинтересованих да се на било који начин укључе у овај хуманитарни пројекат, потребно је да се до 22.06. јаве у Општинску управу општине Прњавор, Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, ради разматрања могућности уврштавања у План активности током боравка дјеце са Косова и Метохије. Контакт телефон 051/663-740, локал 212.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Општинска изборна комисија обавјештава бираче са подручја општине Прњавор да, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова у периоду од 04. 6 2022. до 04.07.2022. године могу извршити увид у извод из привременог бирачког списка ради провјере тачности података и правовремене исправке или допуне нетачних података (име, презиме и број бирачког мјеста).

Извод из привременог бирачког списка биће изложен у шалтер сали Општинске управе Прњавор, улица Карађорђева број 2 и свим мјесним канцеларијма на подручју општине.

Општинска изборна комисија обавјештава бираче који имају статус расељеног лица да сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова у Центру за бирачки списак у згради Општинске управе општине Прњавор улица Карађорђева број 2 могу поднијети захтјев за промјену бирачке опције.

Захтјев за промјену бирачке опције може се поднијети најкасније до 19.07. 2022. године до 15.00 часова.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину („Службени гласник општине Прњавор“, броj 15/22) и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину (“Службени гласник општуине Прњавор” број 2/22), начелник општине Прњавор расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Општина Прњавор расписује јавни позив за прикупљање пријава за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину планираних у буџету општине у оквиру позиције – Помоћ младима кроз “start up” предузетништво у износу од 30.000,00 КМ.

Наведена средства усмјериће се на подржавање и промоцију предузетништва и самозапошљавања на подручју општине Прњавор.

Кроз реализацију програма Помоћи младима кроз “start up” предузетништво треба да се допринесе циљевима:

– повећања броја новооснованих приредних субјеката;

– повећање броја запослених кроз самозапошљавање и ново запошљавање.

 

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину имају пунољетна лица до 35 година старости и то:

 1. као појединци или као тим,
 2. која имају пребивалиште на подручју општине Прњавор,
 3. која имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Прњавор, и то у сљедећим областима:
  • производно-прерађивачка индустрија,
  • информације и комуникације,
  • стручне научне и техничке дјелатности,
  • административне и помоћне услужне дјелатности,
  • остале услужне дјелатности,
  • поправка моторних возила и мотоцикала и
  • грађевинарство,
 4. која у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност;
 5. која нису имала регистровану, а потом одјављену, дјелатност у периоду од 01.01.2019. године до објаве јавног позива;
 6. да су незапослена лица пријављена на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор;
 7. која немају доспјелих неизмирених пореских обавеза;
 8. која нису осуђивана за кривична дјела против привреде и кривична

дјела против имовине;

 1. која не аплицирају за подстицајна средства за самозапошљавање из других извора.

Физичка лица која су већ остварила подстицај на име самозапошљавања лица од стране општине Прњавор или из неког другог извора финансирања (Завод за запошљавање Републике Српске, министарства и др), не могу бити корисници подстицаја који се додјељују кроз програм подстицаја самозапошљавања младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину.

 

 1. ВРИЈЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРИЈЕДЛОГА

Одобрена средства која се додјељују једном кориснику или тиму је фиксно 6.000,00 КМ.

Одобрена средства по једној пријави, без обзира да ли се ради о појединачној или групној пријави, намијењена су да се употријебе за прихватљиве трошкове пословања и то:

– за трошкове уређења и опремања пословног простора, набавке опреме, машина, алата и/или репроматеријала,

– за трошкове пословања (регистрација, таксе, закупнина, трошкови комуналних услуга и други трошкови везани за обављање занатско-предузетничке дјелатности) и

– за уплате пореза и доприноса на плате.

Новчана средства ће корисницима бити дозначена у двије рате, на начин и под условима који ће детаљно бити дефинисан појединачним уговорима које ће начелник општине потписати са сваким корисником коме буду додијељена новчана средства.

У случају да се по окончању поступка по јавном позиву не расподијеле сва расположива средства, односно не пријави довољан број апликаната, начелник општине расписаће нови јавни позив, све док се не искористе преостала новчана средства.

 

 1. ОБЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА, НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни позив за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину биће објављен на званичној интернет страници општине Прњавор, на огласним таблама општине, путем ЈП Радио Прњавор и на телевизији К3 Прњавор и остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за додјелу подстицајних средстава подносе се на прописаним обрасцима доступним у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор (шалтер број 1. и 2.), као и на званичној интернет страници општине Прњавор.

Уз попуњени образац пријаве на јавни позив заинтересована лица су дужна приложити:

 1. ЦИПС потврда о пребивалишту за подносиоца пријаве (не старија од 3 мјесеца);
 2. Копија личне карте подосиоца пријаве;
 3. Увјерење Пореске управе да подносилац пријаве није био порески обвезник као

власник регистроване дјелатности у периоду од 01.01.2019. године до објаве

јавног позива (не старије од 8 дана);

 1. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор, да је подносилац захтјева незапослено лице (не старије од 8 дана);
 2. Документацију која доказује да је подносилац пријаве (уколико је примјењиво):
  • лице са инвалидитетом,
  • члан породице погинулог бораца или ратног војног инвалида војске Републике Српске
  • припадник ромске националне мањине;
 3. Потписану и овјерену изјаву да није био/ла корисник средстава подршке за самозапошљавање од стране општине Прњавор или других органа и организација (Завод за запошљавање Републике Српске, министарства и др), као и да не аплицирају за подстицајна средства за самозапошљавање из других извора;
 4. Потписану и овјерену изјаву о измиреним пореским обавезама;
 5. Потписану и овјерену изјаву да није осуђиван/а за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине;
 6. Потписану и овјерену изјаву којом се подносилац пријаве обавезује да ће у року од 30 дана од дана потписивања уговора регистровати занатско-предузетничку дјелатност.

 

У случају да подносилац пријаве буде одабран као корисник подстицајних средстава, дужан је прије потписивања уговора са начелником општине као доказ за изјаве наведене у т. 7) и 8) доставити увјерења надлежних институција, у противном ће њихове пријаве бити дисквалификоване.

Образац пријаве са одговарајућом документацијом у запечаћеној коверти шаљу се поштом на адресу Општина Прњавор, Карађорђева број 2, Прњавор или се достављају лично у Општину – шалтер сала (шалтери бр. 1 и 2), са назнаком “Не отварати – За Комисију за додјелу средстaва у оквиру програма помоћи младима кроз “start up” предузетништво”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

 1. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПРИСТИГЛИХ ЗАХТЈЕВА И ПОСТУПАК ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Анализу и оцјену пријава достављених по јавном позиву вршиће комисија за оцјену пријава за додјелу средстава у оквиру помоћи младима кроз “start up” предузетништво коју именује начелник општине.

Комисија ће у року од 10 дана од последњег дана рока за подношење пријава сачинити прелиминарну ранг листу са приједлогом одлуке о расподјели средстава из буџета општине Прњавор и исту доставити начелнику општине.

Прелиминарна ранг листа са приједлогом одлуке о расподјели средстава биће објављена на огласној табли и на званичној  интернет страници општине Прњавор.

Коначну одлуку о расподјели средстава доноси начелник општине  и иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Прњавор, на огласној табли и на званичној интернет страници општине Прњавор.

Са корисницима, којима су одобрена подстицајна средства, начелник општине ће закључити уговор, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Имплементација програма помоћи младима кроз “start up” предузетништво траје 12 мјесеци од дана потписивања уговора, а корисници додијељених средстава су дужни у наведеном периоду обављати регистровану дјелатност, изузев оправданих разлога о којима општина Прњавор треба да буде сагласна.

За све додатне информације можете се обратити позивом на број телефона 051/663-740 локал 232, електронском поштом на e-mail адресу: [email protected], или лично у Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности – Одсјек за предузетништво (стара зграда општине, канцеларија бр. 42).

ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПОДСТИЦАЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022 ГОДИНУ

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

Општина Прњавор и ове године организује избор најуређенијег дворишта, а право учешћа имају сва правна и физичка лица са подручја општине.

Кандидати своја дворишта могу пријавити искључиво путем електронске поште [email protected] , на начин, да пошаљу пријаву која садржи име и презиме физичког лица/назив организације које се пријављује, адресу и контакт телефон, као и десет одабраних фотографија дворишта/круга/балкона/домаћинства.

Такмичење је организовано у пет категорија и то: најуређеније приватно двориште, најуређеније двориште заједнице етажних власника, најуређеније двориште пословних субјеката, организација и јавних установа и најуређенији балкон.

Посебна категорија је најуређеније домаћинство на селу, у циљу промоције пољопривредне производње и живота на селу.

Рок за подношење пријава је 20. јуни ове године, а за најбоље уређена дворишта предвиђене су новчане награде.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане општине Прњавор да је по Рјешењу овог Одјељења, број: 06-345-273/22 од 02.06.2022. године, издата привремена обустава саобраћаја за сва возила, у улици Трг српских бораца, за дан 05.06.2022. године (недјеља), у временском периоду од 07:00 до 19:00 часова, због обиљежавања „3D“ пјешачког прелаза у наведеној улици.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, А КОЈИ ПОХАЂАЈУ ОСНОВНУ ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ

Обавјештавају се родитељи ученика чије је пребивалиште на подручју општине Прњавор, а који похађају основну школу на територији друге општине (од 5. до 9. резреда), да је потребно да се јаве у Општинску управу општине Прњавор, Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, рaди евидентирања и прикупљања података за набавку бесплатних уџбеника за школску 2022/2023. годину.

УПРИЛИЧЕН САСТАНАК СА ПОТПРЕДСЈЕДНИКОМ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ТРЕНТИНО

Начелник општине, Дарко Томаш и замјеник начелника, Славиша Миланковић уприличили су данас пријем за потпредсједника Скупштине Аутономне покрајине Трентино-Алто Адиџе, господина Роберта Пацхера. Састанку је присуствовао и предсједник Савеза националних мањина РС Фрањо Ровер, а тема заједничког састанка био је договор о изградњи старачког дома у Штивору.

Ранијих година представници покрајине Трентино општини Прњавор прижили су финансијску помоћ од милион марака за изградњу водовода “Повелич”.

Начелник општине, Дарко Томаш истакао је, да је на подручју ове локалне заједнице сарадња са представницима националних мањина увијек била на завидном нивоу, те се нада да ће тако бити и у будућности.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

На основу члана 8. Правилника о награђивању ученика основних и средњих школа („Службени гласник општине Прњавор“, број 30/20), начелник општине објављује јавни позив за достављање пријава за додјелу награде ученицима основних и средњих школа који се школују ван територије општине Прњавор.

Позивају се ученици са пребивалиштем на подручју општине Прњавор који похађају основну и средњу школу ван територије општине Прњавор да поднесу пријаву за награђивање уколико су у школској 2021/2022. години проглашени за:

 • ученика генерације основне школе,
 • ученика вуковца у основној школи,
 • ученика генерације средње школе или
 • ученика вуковца у средњој школи

На награду имају право и ученици који су остварили једно од прва три мјеста на републичким такмичењима као и такмичењима вишег ранга, из неког од наставних предмета, спортских и других такмичења која организују Републички педагошки завод и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Пријаве за додјелу награде подносе се у шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз пријаву која садржи основне податке о ученику (име, презиме, име родитеља, контакт телефон, назив и мјесто школе,) потребно је приложити документацију којом се доказује успјех и то:

 • доказ о постигнутом одличном успјеху током свих година школовања, односно Вукова диплома,
 • доказ о проглашењу учеником генерације,
 • копију дипломе о оствареном успјеху (републичко такмичење или такмичење вишег ранга) или друга документа из којих се недвосмислено види да су остварили успјех који одговара условима Јавног позива.

Поред наведене документације потребно је приложити и Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци.

Јавни позив за додјелу награда ученицима објављен је 01.06.2022. године и траје 10 (десет) дана од дана објављивања. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

ОДРЖАН ФОРУМ СА НАЧЕЛНИКОМ И МЛАДИМ ОДБОРНИЦИМА

Начелник општине, Дарко Томаш и одборници Милан Радуловић и Ђорђе Прерадовић данас су на форуму у организацији Омладинског центра Прњавор говорили о политичком искуству, креирању локалне омладинске политике и другим темама које обухватају ангажовање младих у политици.

Томаш, који се политиком активно бави од своје 28 године када је изабран и за први начелнички мандат, рекао је у изјави новинарима да млади који се одлуче на политички ангажман требају градити подршку, каријеру и будућност на својим идејама.

„Политика је незаобилазан фактор јер се одређене пословне одлуке доносе или подршку добијају управо из политике. Интересна сфера младих треба првенствено бити мотивисана на идејама, а не на личним интересима“, рекао је Томаш.

Он је додао да локална власт даје подршку Омладинском центру на идејама и свим активностима које спроводе, што је видљиво кроз финансијска издвајања за ову намјену, али и присуство представника општинских органа управе на свим догађајима које организују.

Одборник Милан Радуловић каже да млади који се желе активно бавити политиком требају бити позитивни, отворени за сарадњу и на располагању свим суграђанима, док Ђорђе Прерадовић сматра да је најбоље слиједити и у Скупштини чврсто заступати своје идеје и ставове.

Предсједник Омладинског центра Прњавор Дајана Башић каже да активирање младих у политици иде тешко, јер губе повјерење, иду мањом линијом отпора и сматрају да је много једноставније отићи у другу средину.

„Ми смо ту да укажемо да постоји прилика за младе и у нашој земљи, а да уколико она у датом моменту не постоји можемо је сами креирати и створити. Млади морају преузети иницијативу јер могу много урадити“, каже Башићева.

Данашњем форуму у Прњавору присуствовала је и пројектни менаџер програма „4УМ“ у БиХ  Џенана Шабић – Хамидовић која је напоменула да се у протекле четири године у БиХ доста радило на јачању омладинског сектора и њиховог активизма у локалним заједницама.

Она истиче да су млади у БиХ заинтересовани да буду дио процеса  доношења одлука на локалном нивоу, желе да се чује њихов став, да организују разговоре са представницима локалних заједница.

„Ми смо ту да их подржимо, интензивно смо радили са младим људима и представницима локалних заједница да видимо шта је заиста потребно. Има много младих људи и њихових група широм Републике Српске које смо подржали и који су активни“, рекла је она.

Пројекат „4УМ“ имплементира Међународна организација за миграције, а финансира Аустријска развојна агенција.

СРНА Т.С.

Фонд за Западни Балкан (The Western Balkans Fund WBF) објавио Пети позив за достављање пројектних приједлога.

Рок за достављање пројектних приједлога је 08. јули 2022. године до 16.00 часова.

Општи циљ WBF позива је промоција учешћа организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних организација на Западном Балкану у пројектима регионалне сарадње о друштвеним, културним, научним и економским темама, укључујући родну равноправност и инкулузију особа са инвалидитетом због унапређења добросусједских односа и помирења.

Специфични циљ WBF позива је јачање регионалне и прекограничне сарадње и регионалне кохезије у региону земаља Западног Балкана. 

Тематске области Петог позива:

–          културна сарадња;

–          образовање и научна размјена и

–          одрживи развој.

На предметни позив могу се пријавити непрофитна правна лица основана у једној од земаља Западног Балкана.

Укупан буџет Позива износи 500 000 евра, док максималан износ по пројекту не смије бити већи од 15 000 евра.

У прилогу вам достављамо Смјернице за апликанте, а детаљне информације доступне су ОВДЈЕ.