JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE TRI ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE PRNJAVOR

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/21, 73/21, 1/22 i 13/22), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/22), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

            I Raspisuje se Javni oglas za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor. U Opštinsku izbornu komisiju Prnjavor imenuju se predsjednik i dva člana.

Kod izbora za članove Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa, u smislu člana 2.14. Izbornog zakona BiH:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

II Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH, Izbornim zakonom Republike Strpske i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III Mandat

1) Mandat članova Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju članova Opštinske izborne komisije.

2) Članovi Opštinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos.

3) Članovi Opštinske izborne komisije imaju pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

Opšti uslovi:

1) da ima pravo glasa,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor,

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora:

 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V Sukob interesa.

1) U smislu člana 2.3. i 1.8. stav 6.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

 1. 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
 2. 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
 3. 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,
 4. 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
 5. 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

2) U smislu člana 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine član Izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

3) Član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skupštine opštine, lica profesionalno zaposlena u opštinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

VI Potrebna dokumenta

Prijava na Javni oglas sadrži prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, i dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, i to:

1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

4) dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrifikovanu-priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju priznavanje inostranih diploma,

5) dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora (dokaz o posjedovanju izbornog iskustva mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost),

6) dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH (član 10. stav 7. tačka a) Uputstva propisano je dodatno bodovanje po osnovu stručne spreme kandidata koji su pravni stručnjaci sa iskustvom u sprovođenju izbora i/ili izborni stručnjaci),

7) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,

8) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH,

9) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH,

10) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da nije lice obuhvaćeno članom 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

11) popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati, pisanim pozivom biti obaviješteni najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Centralna izborna komisija sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti  zakonodavstva i izbornog procesa, za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, koja je dostupna na internet stranici Centralne izborne komisije bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), dokumenti koji budu dostavljeni uz prijavu neće biti vraćeni kandidatima.

VII Rok i mjesto objavljivanja i podnošenja prijava

1) Javni oglas objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Euroblic“.

2) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglas u jednom od glasila iz tačka 1) poglavlja VII.

3) Javni oglas će se objaviti i na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor (www.opstinaprnjavor.net), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično  u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Ul. Karađorđeva, broj 2) ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Prijavni obrazac, obrasci izjava iz poglavlja VI tačke: 7, 8, 9. i 10. i Upitnik o podacima kandidata mogu se preuzeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor ili u nastavku teksta

Prijavni obrazac za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

Izjava o nacionalnom opredjeljenju 

Izjava / član 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 1.8 stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Upitnik o podacima kandidata 

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA I RASPODJELA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2022. GODINU

Na osnovu rješenja Načelnika opštine Prnjavor, broj 01/1-022-105-1/22 od 20.06.2022. godine, člana 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22) i Zapisnika sa sastanka Komisije za ocjenu prijava, broj 01/1-022-105-3/22 od 30.09.2022. godine, Komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, d o n o s i:

O D L U K U
o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu

I
Nakon okončanog postupka po ponovljenom Javnom pozivu za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine, broj 01/1-022-105-2/22 od 20.09.2022. godine, shodno raspoloživim novčanim sredstvima, a prema ukupnom broju osvojenih bodova, Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2022. godinu:

 

Redni

broj

 

Prezime

 

Ime roditelja

 

Ime

Ukupan

broj ostvarenih bodova

(max 100)

1. Slijepčević Slaviša Branka 75
2. Lepir Daliborka Anja 71
3. Medar Duško Nataša 56

 

Eliminatorni kriterijum za bodovanje nije ispunila Slađana Popović Šipka, iz Babanovaca, opština Prnjavor, zbog nedostatka formalnih uslovi za kandidovanje poslovnog plana (nepotpuna dokumentacija), iz kog razloga prijava imenovane nije ni bodovana.

II
Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je 6.000,00 KM.

III
Odluka o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor.

IV
U skladu sa članom 10. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br. 15/22, 26/22 i 32/22), podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor načelniku opštine u roku od osam dana od dana objave ove odluke.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu“.

V
Konačnu rang listu korisnika objaviće načelnik opštine u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 01.12.2022. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 01.12.2022. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda na području grada, na vozilu je pričinjena materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih lica
TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: u protekla 24 časa nije bilo intervencija
JZU DOM ZDRAVLJA PRNJAVOR – HITNA POMOĆ: obavljeno je 75 pregleda pacijenata
KP VODOVOD: Dana 01.12.2022. godine, zbog otklanjanja kvarova u ulicama Milana Tepića i Carice Jelene doći će do prekida u vodosnabdijevanju u:
– dijelu ulice Milana Tepića u periodu od 7 do 11 časova;
–ulicama Carice Jelene, Boleslavečka, Ruska, Ive Andrića i dio ulice Kralja Petra Prvog u periodu od 10 do 14 časova
Zbog rekonstrukcije ulica Ilije i Alekse Malića mogući prekidi u vodosnabdijevanju korisnicima istih i ulice Alekse Šantića.
Upozoravamo korisnike da, po završetku radova, postoji mogućnost pojave mutnoće i odstupanja u kvalitetu vode. Radnici KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor po saniranju kvara uradiće neophodno odmuljivanje i hiperhlorisanje cjevovoda.
RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: U toku je očitanje potrošačkih brojila, nema planiranih radova za danas.

www.prnjavorlive.info

JAVNI POZIV ZA TREĆI CIKLUS PODRŠKE UVOĐENJU STANDARDA I SERTIFIKACIJU U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOJ PROIZVODNJI

EU4AGRI obavještava sve zainteresovane da je otvoren treći ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše  sertifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa.

Za podršku uvođenju standarda i sertifikaciju u poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na uvođenje standarda i sertifikaciju za procese i/ili proizvode koji su namijenjeni ljudskoj ishrani.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti:

• mikro, mala i srednja preduzeća  (sa manje od 250 zaposlenih i prometom do 50 miliona KM) i koja se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
• preduzetnici i zadruge koje bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu, i
• udruženja koja okupljaju isključivo proizvođače/prerađivače poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu.

Kod prerade poljoprivrednih proizvoda prihvatljivi su podnosioci prijave čija preovlađujuća djelatnost po standardnoj klasifikaciji djelatnosti pripada u Područje C („Prerađivačka industrija“), Oblast: 10 („Proizvodnja prehrambenih proizvoda“), grane: od 10.01 do 10.08, te iz Oblasti 11 (Proizvodnja pića), grane 11.02, 11.05 i 11.07 (izuzev proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda).

Za razliku od prethodnih javnih poziva za uvođenje standarda i sertifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji,  u ovom javnom pozivu udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na uvođenje oznake geografskog porijekla i to:

 • Zaštićena oznaka porijekla (ZOP),
 • Zaštićena oznaka geografskog porijekla (ZOGP) i 
 • Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS). 

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku uvođenja standarda/sistema kontrole kvalitete i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji (za sve cikluse/javne pozive) iznose do 1.000.000 KM.

Ukoliko se po ovom pozivu zaprimi veći broj kvalitetnih prijava koje prevazilaze raspoloživa sredstva, Projekat zadržava pravo da poveća iznos raspoloživih sredstva. Projekat zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da kvalitet projektnih prijedloga ne ispuni očekivanja i definisane kriterije.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv.

Podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru.

Detaljne informacije o projektu mogu se vidjeti OVDJE.

NAGRAĐENO DEVET DOKTORANADA I 24 POSTDIPLOMCA

Opština Prnjavor izdvojila je 37.500 KM kao nagrade za devet studenata doktorskih studija i 24 studenta postdiplomskih studija koji su porijeklom sa ove opštine.

Načelnik opštine, Darko Tomaš koji je upriličio prijem za ove mlade ljude precizirao je da su postdiplomci nagrađeni sa po 1.000 KM, a doktorandi sa 1.500 KM.

„Naš prvenstveni cilj je da mladi ljudi shvate da imaju podršku lokalne zajednice u njihovom nastojanju da se obrazuju, ulažu u znanje i vještine jer izgrađujući sebe dodatno izgrađuju i našu opštinu“, rekao je Tomaš.

On je dodao da se na raspisani javni poziv prijavio veći broj doktoranada i postdiplomaca od očekivanog, kao i da su većina nagrađenih ranije bili korisnici opštinskih stipendija i drugih nagrada koje je izdvajala lokalna zajednica.

„Uvjeren sam poznajući njihove mogućnosti, dosadašnji prosjek ocjena i ubjedljivost tokom studiranja da će se za ove mlade ljude tek čuti kako u Prnjavoru tako i u Republici Srpskoj“ , kaže Tomaš.

Tomaš je naglasio da finansije ne smiju biti problem za napredovanje mladog čovjeka.

„Tu smo da mladima pružimo mogućnost za obrazovanje i napredovanje jer tako imaju mnogo izvjesniju budućnost, a ukoliko su nekome jedini problem ili prepreka za usavršavanje i studiranje finansije lokalna zajednica će pomoći“ , istakao je on.

Bojan Malešević, student drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, kaže da mu je drago što opština Prnjavor prepoznaje rad i trud mladih.

„Složili smo se na današnjem sastanku sa načelnikom da se ulaganje u sebe i znanje uvijek isplati i pozvao bih sve koji imaju mogućnost, volju i želju da iskoriste priliku da se usavršavaju“, poručio je Malešević.

Među nagrađenima je i Jovana Njegovan koja završava master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.

„Sigurna sam da ovakve nagrade koje redovni studenti dobijaju predstavljaju veliku podršku mladima, ali i motivaciju da se dodatno usavršavaju“ , rekla je ona.

Nikolina Jovanić koju početkom naredne godine očekuje završni master rad na  studijima socijalnog rada kaže da se nikada nije pokajala izborom fakulteta jer je oduvijek imala želju da na neki način pomaže onima koji su u stanju potrebe, kao i da joj je odnos lokalne zajednice prema mladima dodatni podstrek da ispuni svoje ambicije.

Dejan Vasić koji se nalazi na doktorskim studijima Građevinskog fakulteta u Beogradu smatra da je značajno što lokalna zajednica vodi računa o mladim školovanim ljudima, a današnje nagrade nisu samo novčana pomoć nego  značajan gest podrške koji će u dogledno vrijeme doprinijeti razvoju kako opštine tako i Republike Srpske u cjelini.

Srna T.S.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 4/13, 3/14, 28/16, 19/18, 49/20 i 30/22), Načelnik opštine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu

 

Pozivaju se učenici i studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2022/2023. godinu.

 

(1) Pravo na dodjelu učeničkih stipendija imaju sljedeći učenici srednjih škola:

1)učenici koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i   porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

2) učenici bez oba roditelja,

3) učenici koji su pod starateljstvom Centra za socijalni rad,

4) učenici sa smetnjama u razvoju,

5) učenici koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh 5,0

6) učenici bez jednog roditelja sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini,

7) učenici čija su oba roditelja nezaposlena sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u uprethodnoj školskoj godini i

8) učenici iz porodice sa četvoro i više djece sa ostvarenim prosjekom 4,50 ili više u prethodnoj školskoj godini.

 

(2) Pravo na dodjelu studentskih stipendija imaju svi redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

2) da su studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija ili integralnog studija,

3) da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama, osim studenata koji pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

4) da su redovno upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

5) da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora stipendiranja,

6) da u toku dosadašnjeg studija nisu obnavljali više od jedne godine studija, osim studenata koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije, te studenata koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, koji su obnavljali godinu najviše dva puta u toku studija i

7) da imaju prosjek ocjena 7,0 i više, osim studenata koji pripadaju porodicama

poginulih i nestalih boraca, kao i porodicama ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti, studenata koji pripadaju porodici sa četvoro ii više djece, kao i studenata romske nacionalnosti.

 

(3) Pravo na dodjelu stipendija imaju i redovni studenti od prve godine studija koji, pored uslova iz prethodnog stava pod tačkama 1), 3), 4) i 5) ispunjavaju i jedan od sljedećih uslova:

1) da su u srednjoj školi proglašeni za učenika generacije,

2) da su u srednjoj školi završili svaki razred sa prosjekom 5,0,

3) da pripadaju porodicama poginulih i nestalih boraca ili porodicama ratnih

vojnih invalida od I do VI kategorije invalidnosti,

4) da pripadaju porodici sa četvoro i više djece,

5) da su bez oba roditelja,

6) da su lica sa smetnjama u razvoju,

7) da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad i

8) da su studenti romske nacionalnosti.

 

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor, i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 

A) učenici srednjih škola:

 • uvjerenje o upisu školske 2022/2023. godine,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena kopija svjedočanstva za prethodnu školsku godinu,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da je pod starateljstvom Centra za socijalni rad Prnjavor,
 • dokaz da je učenik bez oba roditelja,
 • dokaz da je lice sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da je dijete čija su oba roditelja nezaposlena (Potvrda sa Biroa),
 • dokaz da je dijete bez jednog roditelja (Izjava o zajedničkom domaćinstvu ili izvod iz MKU) i
 • dokaz da je dijete iz porodice sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre).

 

B) studenti prve godine studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2022/2023. godine,
 • ovjerene kopije svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • dokaz o proglašenju učenikom generacije u srednjoj školi,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da je student bez oba roditelja,
 • dokaz da su lica sa smetnjama u razvoju,
 • dokaz da su pod starateljstvom Centra za socijalni rad
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student romske nacionalnosti (Izvod iz MKR).

 

V) studenti druge i viših godina studija:

 • uvjerenje o upisu akademske 2022/2023. godine,
 • ovjerena kopija indeksa,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena, osim za studente koji pripadaju porodici poginulog ili nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije, studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, kao i studenata romske nacionalnosti.
 • uvjerenje o prebivalištu na području opštine Prnjavor, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerena izjava da nije korisnik stipendije iz drugih izvora stipendiranja,
 • ovjerena izjava da student nije obnavljao više od jedne godine u toku studija, a za studente koji su djeca poginulih i nestalih boraca ili RVI od I do VI kategorije, te studente koji pripadaju porodici sa četvoro i više djece, ovjerena izjava da nisu obnavljali godinu više od dva puta u toku studija.
 • dokaz da pripada porodici poginulog/nestalog borca ili RVI od I do VI kategorije,
 • dokaz da pripada porodici sa četvoro i više djece (Potvrda Udruženja ili izvod iz MKR za braću i sestre) i
 • dokaz da je student romske nacionalnosti (Izvod iz MKR).

 Studenti koji studiraju na nekoj od visokoškolskih ustanova u inostranstvu dužni su dostaviti prevedenu i ovjerenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi koja su godina studija i koji fakultet. U protivnom, prijava će se smatrati nepotpunom.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da uz zahtjev dostave jasno vidljivu fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

 Svi dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu objavljen je 28.11.2022. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno, zaključno sa 28.12.2022. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

SERVISNE INFORMACIJE ZA 25.11.2022. GODINU

SERVISNE INFORMACIJE ZA 25.11.2022. GODINU

POLICIJSKA STANICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA: U protekla 24 časa nije bilo intervencija.

JZU DOM ZDRAVLJA PRNJAVOR – HITNA POMOĆ: obavljeno je 83 pregleda pacijenata.

KP VODOVOD:  Dana 25.11.2022. godine nema planskih isključenja. Zbog rekonstrukcije ulica Alekse i Ilije Malića mogući prekidi u isporuci vode.

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA: Zbog radova na niskonaponskoj mreži za danas je najavljeno više planskih isključenja struje i to:

 • t.s. Hrvaćani Centar od 9 do 12,
 • t.s. Drenjik od 12 do 14:30,
 • t.s. Štrpci – Podgajci škola od 9 do 12,
 • Štrpci Ganinci od 12 do 14 i
 • Ratkovac – Pilićarnik od 10 do 11:30.

 

www.prnjavorlive.info

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2023. GODINU

Opština Prnjavor će do 10. decembra dobiti budžet za 2023. godinu, što će biti prvi put da se ovako rano usvoji najvažniji opštinski dokument, rekao je načelnik opštine, Darko Tomaš.

On je nakon sinoćnje javne rasprave o nacrtu budžeta podsjetio da je okvir budžeta za 2023. godinu 27.670.000 KM, što je za oko 4 miliona manje od drugog rebalansa za ovu godinu, za šta su razlog doznačena sredstva viših nivoa vlasti tokom 2021. godine i u istoj godini realizovano kreditno zaduženje.

„U budžetu za narednu godinu biće oko 2.800.000 KM sredstava za investicije zahvaljujući čemu se očekuje još jedan poseban investicioni ciklus„ , rekao je Tomaš.

Tomaš kaže da će u prijedlog budžeta biti uvrštene sve pozitivne i realne sugestije i prijedlozi koje su iznijeli građani na javnoj raspravi, kao i privrednici na Privrednom savjetu.

Srna T.S.

POSJETA KORISNICIMA PROJEKTA “STARENJE I ZDRAVLJE”

Načelnik opštine, Darko Tomaš i predstavnici Opštinske organizacije Crvenog krsta Prnjavor posjetili su danas porodicu Predraga Spasojevića iz Crkvene koji je korisnik programa „Starenje i zdravlje“ od aprila prošle godine i socijalno ugroženu porodicu Kajice i Darinke Savković iz Vršana kojima Crveni krst pomaže još od 2008. godine, a u program su uvršteni uz pomoć Centra za socijalni rad.

Projektom „Starenje i zdravlje“ koje se na području opštine Prnjavor drugu godinu realizuje u okviru partnerstva OO Crvenog krsta Prnjavor, opštine Prnjavor i Crvenog krsta Švajcarske trenutno je obuhvaćeno 60 korisnika.

Radnik OO CK Prnjavor, Nada Blagojević ističe da je od ovog broja 10 porodica koje su zbog teškog socijalnog položaja  korisnici Centra za socijalni rad, a ova ustanova za njih snosi dio troškova.

„Korisnike imamo na području cijele opštine. Na projektu je angažovano pet njegovateljica medicinskih sestara, imamo na raspolaganju četiri vozila, stalno smo na terenu. Usluge koje pružamo zavise od slučaja do slučaja, pomoć u održavanju lične higijene, prostora u kojem borave korisnici, kupovina namirnica, nabavka lijekova, pomoć pri odlasku doktoru“ , pojasnila je Blagojević.

Načelnik opštine, Darko Tomaš podsjetio je da je ovo druga od četiri godine realizacije projekta predviđene potpisanim sporazumom sa Crvenim krstom Švajcarske.

„Iznos godišnjeg budžeta projekta je viši od 100.000 KM, opština Prnjavor u troškovima učestvuje sa 30 odsto, jedan dio troškova snose sami korisnici, izuzev onih koji su korisnici Centra za socijalni rad, a ostatak pokriva Crveni krst Švajcarske“ , precizirao je Tomaš.

On kaže da se tokom današnje posjete dvjema porodicama korisnicima projekta uvjerio u njegovu opravdanost i istakao da će opština uvijek naći način da pomogne realizaciju aktivnosti Crvenog krsta.

„Svim ljudima iz OO CK koji rade na projektu dugujemo veliku zahvalnost jer je ovo težak, naporan i zahtjevan posao, a vidimo na terenu da su korisnici zadovoljni pruženom uslugom“, rekao je Tomaš.

On je podsjetio i da je opština Prnjavor u ovoj godini jedno svoje vozilo dala u trajno vlasništvo Crvenom krstu.

Iz OO CK i opštine Prnjavor ističu da očekuju da bi u narednoj godini projektom „Starenje i zdravlje“ trebalo biti obuhvaćeno 80 korisnika.

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA KOJA ĆE VRŠITI USLUGU ANKETIRANJA

Na osnovu člana 59. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 3. Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 32/17), načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje lica koja će vršiti uslugu anketiranja

Pozivaju se zaiteresovana lica sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijavu za vršenje uslugu anketiranja u cilju ispitivanja zadovoljstva građana radom opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor za 2022. godinu.

Uslovi:

 • Da je lice punoljetno;
 • Da je državljanin Republike Srpske, Bih;
 • Da ima prebivalište na području opštine Prnjavor
 • Da je lice završilo obuku za anketiranje.

Potrebna dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH;
 • Uvjerenje (dokaz) o završenoj obuci za anketiranje.

Prijave dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, Prnjavor u roku od 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv se primaju od 25.11.2022. godine do 30.11.2022. godine.