На основу члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 5. и члана 15. Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину („Службени гласник општине Прњавор“, броj 15/22), Правилника о измјени и допуни Правилника о критеријумима, начину и поступку остваривања новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину („Службени гласник општине Прњавор“, броj 26/22) и Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину (“Службени гласник општине Прњавор” број 2/22), начелник општине Прњавор расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Општина Прњавор расписује поновљени јавни позив за прикупљање пријава за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину планираних у буџету општине у оквиру позиције – Помоћ младима кроз “start up” предузетништво у износу од 12.000,00 КМ.

Наведена средства усмјериће се на подржавање и промоцију предузетништва и самозапошљавања на подручју општине Прњавор.

Кроз реализацију програма Помоћи младима кроз “start up” предузетништво треба да се допринесе циљевима:

– повећања броја новооснованих приредних субјеката;

– повећање броја запослених кроз самозапошљавање и ново запошљавање.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину имају пунољетна лица до 35 година старости и то:

 1. као појединци или као тим,
 2. која имају пребивалиште на подручју општине Прњавор,
 3. која имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Прњавор, и то у сљедећим областима:
  • производно-прерађивачка индустрија,
  • информације и комуникације,
  • стручне научне и техничке дјелатности,
  • административне и помоћне услужне дјелатности,
  • остале услужне дјелатности,
  • поправка моторних возила и мотоцикала и
  • грађевинарство,
 4. која у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност;
 5. која нису имала регистровану, а потом одјављену, дјелатност у периоду од 01.01.2019. године до објаве јавног позива;
 6. да су незапослена лица пријављена на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор;
 7. која немају доспјелих неизмирених пореских обавеза;
 8. која нису осуђивана за кривична дјела против привреде и кривична

дјела против имовине;

 1. која не аплицирају за подстицајна средства за самозапошљавање из других извора.

Физичка лица која су већ остварила подстицај на име самозапошљавања лица од стране општине Прњавор или из неког другог извора финансирања (Завод за запошљавање Републике Српске, министарства и др), не могу бити корисници подстицаја који се додјељују кроз програм подстицаја самозапошљавања младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину.

 1. ВРИЈЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРИЈЕДЛОГА

Одобрена средства која се додјељују једном кориснику или тиму је фиксно 6.000,00 КМ.

Одобрена средства по једној пријави, без обзира да ли се ради о појединачној или групној пријави, намијењена су да се употријебе за прихватљиве трошкове пословања и то:

– за трошкове уређења и опремања пословног простора, набавке опреме, машина, алата и/или репроматеријала,

– за трошкове пословања (регистрација, таксе, закупнина, трошкови комуналних услуга и други трошкови везани за обављање занатско-предузетничке дјелатности) и

– за уплате пореза и доприноса на плате.

Новчана средства ће корисницима бити дозначена у двије рате, на начин и под условима који ће детаљно бити дефинисан појединачним уговорима које ће начелник општине потписати са сваким корисником коме буду додијељена новчана средства.

 1. ОБЈАВА ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА, НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Поновљени јавни позив за одабир корисника новчаних подстицаја за самозапошљавање младих на подручју општине Прњавор за 2022. годину биће објављен на званичној интернет страници општине Прњавор, на огласним таблама општине, путем ЈП Радио Прњавор и на телевизији К3 Прњавор и остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве за додјелу подстицајних средстава подносе се на прописаним обрасцима доступним у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор (шалтер број 1. и 2.), као и на званичној интернет страници општине Прњавор.

Уз попуњени образац пријаве на поновљени јавни позив заинтересована лица су дужна приложити:

 1. ЦИПС потврда о пребивалишту за подносиоца пријаве (не старија од 3 мјесеца);
 2. Копија личне карте подосиоца пријаве;
 3. Увјерење Пореске управе да подносилац пријаве није био порески обвезник као

власник регистроване дјелатности у периоду од 01.01.2019. године до објаве

јавног позива (не старије од 8 дана);

 1. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор, да је подносилац захтјева незапослено лице (не старије од 8 дана);
 2. Документацију која доказује да је подносилац пријаве (уколико је примјењиво):
  • лице са инвалидитетом,
  • члан породице погинулог бораца или ратног војног инвалида војске Републике Српске
  • припадник ромске националне мањине;
 3. Потписану и овјерену изјаву да није био/ла корисник средстава подршке за самозапошљавање од стране општине Прњавор или других органа и организација (Завод за запошљавање Републике Српске, министарства и др), као и да не аплицирају за подстицајна средства за самозапошљавање из других извора;
 4. Потписану и овјерену изјаву о измиреним пореским обавезама;
 5. Потписану и овјерену изјаву да није осуђиван/а за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине;
 6. Потписану и овјерену изјаву којом се подносилац пријаве обавезује да ће у року од 30 дана од дана потписивања уговора регистровати занатско-предузетничку дјелатност.

У случају да подносилац пријаве буде одабран као корисник подстицајних средстава, дужан је прије потписивања уговора са начелником општине као доказ за изјаве наведене у т. 7) и 8) доставити увјерења надлежних институција, у противном ће њихове пријаве бити дисквалификоване.

Образац пријаве са одговарајућом документацијом у запечаћеној коверти шаљу се поштом на адресу Општина Прњавор, Карађорђева број 2, Прњавор или се достављају лично у Општину – шалтер сала (шалтери бр. 1 и 2), са назнаком “Не отварати – За Комисију за додјелу средстaва у оквиру програма помоћи младима кроз “start up” предузетништво”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 1. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПРИСТИГЛИХ ЗАХТЈЕВА И ПОСТУПАК ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Анализу и оцјену пријава достављених по јавном позиву вршиће комисија за оцјену пријава за додјелу средстава у оквиру помоћи младима кроз “start up” предузетништво коју именује начелник општине.

Комисија ће у року од 10 дана од последњег дана рока за подношење пријава сачинити прелиминарну ранг листу са приједлогом одлуке о расподјели средстава из буџета општине Прњавор и исту доставити начелнику општине.

Прелиминарна ранг листа са приједлогом одлуке о расподјели средстава биће објављена на огласној табли и на званичној  интернет страници општине Прњавор.

Коначну одлуку о расподјели средстава доноси начелник општине  и иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Прњавор, на огласној табли и на званичној интернет страници општине Прњавор.

Са корисницима, којима су одобрена подстицајна средства, начелник општине ће закључити уговор, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Имплементација програма помоћи младима кроз “start up” предузетништво траје 12 мјесеци од дана потписивања уговора, а корисници додијељених средстава су дужни у наведеном периоду обављати регистровану дјелатност, изузев оправданих разлога о којима општина Прњавор треба да буде сагласна.

За све додатне информације можете се обратити позивом на број телефона 051/663-740 локал 232, електронском поштом на e-mail адресу: [email protected], или лично у Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности – Одсјек за предузетништво (стара зграда општине, канцеларија бр. 42).