На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), чл. 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и Одлуке Скупштине општине Прњавор о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 209/21 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 24/17) Начелник општине Прњавор објављује:

ОГЛАС

о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације

I

Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава продају непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације.

II

Предмет продаје је непокретност означена као к.ч.бр.209/21 „Мусин Цер“ њива 5, у укупној површини од 753 м2, уписана у ПЛ број 83 к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр.1031/24 „Мусин цер“ њива, у укупној површини од 753 м2, уписана у зк.ул.2570 к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван урбаног подручја града.Предметна непокретност продаје се по почетној продајној цијени од 1.501,50 КМ, утврђеној на основу увјерења Пореске управе, Подручни центар Бања Лука, ПЈ Прњавор број 06/1.02/0811-0524-78512/17 од 05.09.2017. године.

III

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни положити на име кауције износ од 1.000,00 КМ, на рачун Општине Прњавор број 555-00701215707-45 отворен код Нове банке а.д. Бања Лука. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, комисија може приступити поступку продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији. Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује се одговарајући уговор у писаној форми, након прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске. Позитивно мишљење Правобранилаштва Републике Српске је услов за закључење уговора. Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, након закључења лицитације одустане од куповине предметне непокретности, губи право на повраћај положене кауције. Ако не успије лицитација, нити поступак продаје непосредном погодбом, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), лицитација се понавља.

IV

Уговором о купопродаји предметне непокретности ће бити одређено сљедеће:

– купац је обавезан да купопродајну цијену исплати у цјелости на рачун продавца до дана потписивања и овјере уговора код надлежног нотара, а најкасније у року од 7 дана од дана пријема позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске,

– у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција,

– све трошкове у вези овог уговора сноси купац.

Уколико у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену, купац губи право на повраћај положене кауције и неће доћи до закључења уговора.

V

Општина Прњавор је сагласна да се без њеног даљњег знања и пристанка укњижи право својине на предметној непокретности у корист купца, након потписивања и овјере уговора код надлежног нотара и исплате купопродајне цијене.

VI

Лицитација ће бити одржана дана 02.11.2017. године у 11,00 часова, у сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева број 2. Увид у документацију се може извршити сваки радни дан од 7,00 до 15,00 часова, почев од дана објаве у дневном листу, и то у Одјељењу за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор, те се исто тако може извршити разгледање непокретности у присуству службеника, у наведеном периоду. Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење јавног надметања, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 20/12).

VII

Уз пријаву за учешће на лицитацији се доставља доказ о уплати кауције, овјерена фотокопија личне карте за физичка лица, односно овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерена пуномоћ за заступање за лица која не учествују у своје име и број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор. Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе општине Прњавор (Карађорђева број 2, 78430 Прњавор) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Прњавор, Ул. Карађорђева број 2, са назнаком: “Комисија за спровођење јавног надметања – пријава за учешће на лицитацији број 01/1-014-299/17”. Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која до 02.11.2017. године до 09,00 часова доставе уредне пријаве са свим напријед наведеним доказима. Пријаве се примају до 02.11.2017. године до 09,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште. Учесницима јавног надметања – лицитације, уплаћени износ кауције враћа се у року од три дана од дана одржавања јавног надметања – лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија.

VIII

Оглас о лицитацији објавиће се у дневном листу „Вечерње новости“, на интернет страници Општине и огласним таблама Општине. Све остале информације се могу добити на број 051/663-286 (контакт особа: Синиша Тешановић).

Број: 01/1-014-299/17

Датум: 12.10.2017. године

                                                                                                                                                 Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                                                   Дарко Томаш