Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава продају непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације.

Предмет продаје је непокретност означена као к.ч.бр.429/2 „Долине“, њива 7, у укупној површини од 4655 м2 и к.ч.бр.429/3 „Долине“, њива 7, у укупној површини од 435 м2, уписане у ПЛ број 56 к.о. Караћ, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр. 622/11„Долине“, њива, у укупној површини од 4655 м2 и к.ч.бр.622/23 „Долине“, њива, у укупној површини од 435 м2, уписане у зк.ул.бр.654 к.о. Илова Табак, власништво и посјед општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван урбаног подручја.

Предметна непокретност продаје се по почетној продајној цијени од 14.498,87 КМ, утврђеној на основу увјерења Пореске управе, Подручни центар Бања Лука, ПЈ Прњавор.

Оглас – караћ пдф