Општинска управа општине Прњавор основана је Одлуком о оснивању Општинске управе општине Прњавор (Службени гласник општине Прњавор 31/17).

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СУ:

  • извршавање и спровођење прописа Скупштине општине и начелника општине,
  • припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Начелник
    општине,
  • извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршавање повјерено јединици локалне самоуправе, и
  • вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина општине и Начелник општине.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:

У оквиру Општинске управе општине Прњавор за вршење управних и других стручних послова образују се одјељења као основне организационе јединице и оснивају се за обављање послова из једне или више области у оквиру надлежности и дјелокруга послова Општинске управе, и то:
1) Одјељење за општу управу,
2) Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности,
3) Одјељење за инспекцијске послове,
4) Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
5) Одјељење за финансије,
6) Одјељење за просторно уређење,
7) Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције,
8) Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту.

Посебнe организационe јединице су:
1) Кабинет начелника,
2) Стручна служба Скупштине општине,
3) Teриторијална ватрогасна јединица,
4) Јединица за интерну ревизију,

Самостални одсјеци су:
1) Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе и
2) Одсјек за заједничке послове.