Далибор Прерадовић, вршилац дужности начелника Одјељења за стамбено –
комуналне послове и инвестиције

Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/660-842
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ:

  • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области стамбено-комуналних дјелатности и инвестиција, у оквиру прописане надлежности,
  • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
  • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
  • припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
  • врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга,
  • врши и друге послове које му повјери Скупштина општине и начелник општине,
  • одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности.

ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ОДЈЕЉЕЊУ:

Захтјев – Закључење уговора о коришћењу пословних простора

Захтјев – Заузимање јавне површине за гараже

Захтјев – Заузимање јавне површине за издавање одобрења за постављање рекламног паноа

Захтјев – Заузимање јавне површине за постављање привремених монтажних објеката – киоска

Захтјев – Заузимање јавне површине за постављање уличних тезги

Захтјев – Заузимање јавне површине испред угоститељских објеката за баште

Захтјев – Издавање паркинг карте и резервација паркинг мјеста

Захтјев – Издавање увјерења о стању стамбених објеката

Захтјев – Откуп државног стана на коме право располагања има општина Прњавор

Захтјев – Прекоп јавне површине

Захтјев – Распоред на такси стајалиште

Захтјев – Регистрација заједнице етажних власника зграде

Захтјев – за сјечу стабла на јавној површини

Захтјев – Увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција

Захтјев – Упис у регистар престанка заједнице етажних власника

Захтјев – Упис у регистар промјене лица овлашћених за заступање заједнице етажних власника

Захтјев – Упис у регистар статусне промјене, односно промјене облика организовања заједнице етажних власника зграде

Захтјев – Утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте