Мирела Милијаш, вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске
послове

Адреса: Светог Саве 10
Телефон: 051/663-367, 051/663-267
Факс: 051/663-267
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката,
 • спроводи инспекцијски надзор као врсту управног надзора над активностима државних и недржавних органа и организација, као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката,
 • спроводи превентивне инспекцијске послове који подразумјевају мјере и радње у циљу спречавања повреде закона и других прописа,
 • спроводи корективне инспекцијске послове који означавају издавање привремених наређења и забрана,
 • спроводи репресивне инспекцијске послове који се састоје од подношења пријава надлежном органу за покретање одговарајућих поступака, ако повреда прописа представља прекршај или кривично дјело и изрицање новчане казне као управне мјере,
 • врши непосредан увид у рад и пословање правних и физичких лица и предузетника,
  утврђује чињенице о стању извршавања прописа,
 • одређује управне мјере на спречавању и отклањању незаконитости у раду и пословању грађана, правних и других лица,
 • обавља инспекцијске послове и извршава прописе у области:
  а) промета робом и услугама,
  б) пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства,
  в) здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности,
  г) просторног уређења и грађења и заштите животне средине,
  д) здравствене заштите људи, санитарне заштите,
  ђ) друмског саобраћаја и јавних путева,
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
 • извршава и обезбијеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области комуналне дјелатности, у оквиру прописане надлежности,
 • припрема за Скупштину општине и Начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката,
 • врши управне, стручне и административне послове из области дјелокруга свога рада, као и оне које му Скупштина општине и Начелник општине повјере, а које нису у надлежности других органа,
 • одговорно је за стање у тим областима у границама својих права и дужности.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ПРУЖА ГРАЂАНИМА:

 • вршење ветеринарско-санитарних прегледа у клаоницама,
 • издавање ветеринарског увјерења – образац 2а и ВС-40/1-2,
 • издавање ветеринарских сертификата за извоз робе,
 • издавање рјешења о ексхумацији и превозу умрлог лица,
 • издавање рјешења о уништењу оштећене робе и робе са истеклим роковима трајања.

У ОКВИРУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗОВАНА СУ ДВА ОДСЈЕКА:

– одсјек за инспекцијски надзор и
– одсјек за послове комуналне полиције.

У ОКВИРУ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОРГАНИЗОВАНЕ СУ:

– Тржишна инспекција,
– Пољопривредна инспекција,
– Ветеринарска инспекција,
– Урбанистичко-грађевинска инспекција,
– Еколошка инспекција,
– Инспекција за храну,
–  Здравствена инспекција,
– Саобраћајна инспекција.

ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ:

Пријаве незаконитог поступања правних лица, физичких лица и предузетника који су предмет комунално-инспекцијског надзора, грађани могу извршити у периоду од 07,00 до 15,00 часова на телефоне:

– 051/663-367 – Начелник Одјељења за инспекцијске послове,
– 051/663-267 – Одсјек за инспекцијски надзор,
– 051/660-808 – Одсјек за послове комуналне полиције или
Писмено на адресу:

Општина Прњавор
Одјељење за инспекцијске послове
ул. Светог Саве број 10
78430 Прњавор