Адреса: Новака Пивашевића број 2
Телефон: 051/665-160 и 051/665-356
Факс: 051/665-160
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

 • учествује у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара и спасавању људи и материјалних добара угрожених пожаром, елементарним непогодама, а посебно :
 • у гашењу пожара ,
 • пружа техничку помоћ лицима угроженим у собраћајним несрећама,
 • развија, прати и усмјерава систем заштите од пожара,
 • организује заштиту од пожара и реализује План заштите од пожара општине Прњавор,
 • непрестано стручно и психофизички припрема и оспособљава ватрогасце,
 • остварује сарадњу са Ватрогасним савезом Републике Српске,
 • предузима мјере у циљу ширења противпожарне културе и стицању основних знања из противпожарне заштите,
 • управља и одржава објекте за смјештај јединице и стара се за изградњу нових објеката ТВЈ,
 • набавља нова средства, возила, ватрогасну опрему и другу опрему за интрвенцију у саобраћајним и другим незгодама,
 • доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца,
 • стара се о одржавању, оправци и сервисирању ватрогасне опреме и ватрогасних возила,
 • стара се о периодичним техничким прегледима и благовременој регистрацији ватрогасних возила,
 • извршава и друге задатке који произилазе из њене основне дјелатности и непосредно служе остваривању циљева ради којих је основана.