Александар Његомировић, вршилац дужности начелника Одјељења за финансије

Aдреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/663-003
Факс: 051/663-003
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

 • припрема и израда нацрта и приједлога годишњег буџета oпштине;
 • покретање иницијативе и израда ребаланса буџета oпштине;
 • припрема нацрта и приједлога одлука, прописа, општих и појединачних аката као и аналитичко информативних материјала из дјелокруга рада одјељења;
 • израда кварталних финансијских планова у сарадњи са корисницима буџета oпштине;
 • израда периодичних и годишњих  извјештаја о извршењу буџета;
 • израда финансијских извјештаја општине (мјесечни, квартални, полугодишњи и годишњи извјештај);
 • праћење остварења прихода и извршења расхода буџета oпштине;
 • управљање и контрола прилива и одлива новчаних средстава;
 • контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава;
 • усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима;
 • праћење извршења буџета oпштине– по носиоцима и корисницима средстава;
 • прикупљање и систематизација података о уговорима и реализованим кредитима, донацијама и гаранцијама;
 • анализа могућности задужења oпштине у складу са законским ограничењима;
 • планирање средстава за отплату дуга;
 • књиговодствено евидентирање свих финансијских трансакција и пословних промјена, прихода и расхода, средстава, обавеза и извора у складу са прописаним класификацијама за све кориснике буџета општине, кроз систем главне књиге трезора;
 • други послови повјерени од стране Скупштине општине и начелника општине.

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2020. годину

Буџет општине Прњавор за 2021. годину

Буџет општине Прњавор за 2020. годину

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2019. годину

Буџет општине Прњавор за 2019. годину

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2018. годину

Буџет општине Прњавор за 2018. годину

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2017. годину

Буџет општине Прњавор за 2017. годину пдф

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2016. годину

Буџет општине Прњавор за 2016. годину

Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2015. годину

Нацрт буџета за 2016. годину.пдф

Буџет општине Прњавор за 2015. годину пдф

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2014. годину.пдф

Буџет општине Прњавор за 2014. годину.пдф

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2013. годину.пдф

Буџет општине Прњавор за 2013. годину пдф