Dalibor Preradović, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno –
komunalne poslove i investicije

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/660-842
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I INVESTICIJE:

  • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti i investicija, u okviru propisane nadležnosti,
  • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine,
  • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
  • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
  • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove za oblasti iz svog djelokruga,
  • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i načelnik opštine,
  • odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti.

ZAHTJEVI PREMA ODJELjENjU:

Zahtjev – Zaključenje ugovora o korišćenju poslovnih prostora

Zahtjev – Zauzimanje javne površine za garaže

Zahtjev – Zauzimanje javne površine za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnog panoa

Zahtjev – Zauzimanje javne površine za postavljanje privremenih montažnih objekata – kioska

Zahtjev – Zauzimanje javne površine za postavljanje uličnih tezgi

Zahtjev – Zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskih objekata za bašte

Zahtjev – Izdavanje parking karte i rezervacija parking mjesta

Zahtjev – Izdavanje uvjerenja o stanju stambenih objekata

Zahtjev – Otkup državnog stana na kome pravo raspolaganja ima opština Prnjavor

Zahtjev – Prekop javne površine

Zahtjev – Raspored na taksi stajalište

Zahtjev – Registracija zajednice etažnih vlasnika zgrade

Zahtjev – za sječu stabla na javnoj površini

Zahtjev – Uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Zahtjev – Upis u registar prestanka zajednice etažnih vlasnika

Zahtjev – Upis u registar promjene lica ovlašćenih za zastupanje zajednice etažnih vlasnika

Zahtjev – Upis u registar statusne promjene, odnosno promjene oblika organizovanja zajednice etažnih vlasnika zgrade

Zahtjev – Utvrđivanje visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente