Брано Жунић, вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење

Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/663-162
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области
  урбанистичког планирања и грађења, у оквиру прописане надлежности,
 • примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и
  предлаже рјешавање питања у тим областима,
 • припрема за Скупштину општине и Начелника општине, просторни и урбанистички
  план, проведбене планове, нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
 • обавља издавање извода из докумената просторног уређења и идентификацију парцела,
  води евиденцију о документима које издаје,
 • врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга,
 • води поступке издавања еколошке дозволе, поступци обнављања и ревизије еколошких
  дозвола,
 • врши и друге послове које му повјери Скупштина општине и Начелник општине,
 • одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности.

Просторни план општине Прњавор 2010-2030. („Службени гласник општине Прњавор“, број 04/12)

Тежња у изради Плана је да се обезбиједи усмјереност према плановима нижег реда тако да се њиховом израдом, приликом које се остварује детаљнији увид у погодности одређене локације, адекватније одговара на захтјеве које друштвена ситуација поставља, а да се при том не наруше основни принципи и концепт Плана.

Регулациони план Пословно-туристичке зоне Вијака („Службени гласник општине Прњавор“, број 26/13)

Измјена и допуна дијела Регулационог плана Пословно-туристичке зоне Вијака (измјена и допуна I) („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/16)

Основни циљеви израде Плана пословно-туристичке зоне су ефикасно управљање јединственим просторним потенцијалом неизграђеног земљишта директно везаног за најзначајније путне правце регије, а у сврху одрживог развоја општине.

Један од основних циљева пословног дијела зоне, осигурање квалитетних просторних ресурса за пружање подршке развоју малог и средњег предузетништва и смањење незапослености.

Циљ изградње туристичког дијела је коришћење и развој постојећих туристичких потенцијала, уз интеграцију нових, комплеметарних садржаја у постојеће окружење да би се креирало туристичко окружење високог квалитета.