V.d. Srđan Tomić, načelnik odjeljenja
Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-674
Faks: 051/660-340
Imeil: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA BORAČKU ZAŠTITU:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i žrtava ratne torture, u okviru propisane nadležnosti,
 • obavlja poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu,
 • uređenje i održavanje spomenika, spomen-obilježja borcima oslobodilačkih ratova,
 • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine,
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema za Skupštinu opštine i načelnika nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
 • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove iz svog djelokruga,
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i načelnik opštine,
 • odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti
 • izrađuje godišnji operativni plan rada, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i načelniku podnosi periodične izvještaje,
 • prikuplja podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu rada i dostavlja nadležnim republičkim, opštinskim i drugim organima,
 • aktivno učestvuje u realizaciji strategije razvoja opštine,
 • učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i njihove realizacije,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.