В.д. Срђан Томић, начелник одјељења
Адреса: Светог Саве 10
Телефон: 051/660-674
Факс: 051/660-340
Имеил: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКУ ЗАШТИТУ:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре, у оквиру прописане надлежности,
 • обавља послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу,
 • уређење и одржавање споменика, спомен-обиљежја борцима ослободилачких ратова,
 • примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине,
 • прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
 • припрема за Скупштину општине и начелника нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
 • врши управне, стручне, административне и друге послове из свог дјелокруга,
 • врши и друге послове које му повјери Скупштина општине и начелник општине,
 • одговорно је за стање у овим областима, у границама својих права и дужности
 • израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и начелнику подноси периодичне извјештаје,
 • прикупља податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу рада и доставља надлежним републичким, општинским и другим органима,
 • активно учествује у реализацији стратегије развоја општине,
 • учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и њихове реализације,
 • обавља и друге послове по налогу начелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.