Зденко Тупајић, шеф одсјека

Адреса: Светог Саве 10

Телефон: 051/660-853, 051/663-740, лок. 205

Факс: 051/663-740

Имеил: [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ:

 • Израђује Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
 • Израђује Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће,
 • Израђује План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
 • Припрема Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
 • Организује, прати и реализује обуку грађана из области личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине,
 • Организује, прати и реализује обуку снага цивилне заштите у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине,
 • Организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у области заштите спасавања,
 • Врши координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају елементарне непогоде и друге несреће у општини,
 • Предлаже годишњи план обуке и оспособљавања Штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,
 • Предлаже Програм самосталних вјежби  и израду Елабората за извођење вјежби заштите и  спасавања, органа управе, привредних друштава и других правних лица,
 • Води евиденцију припадника цивилне заштите и врши њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине,
 • Води евиденцију материјално-техничких средстава грађана, привредних друштава и других правних лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
 • Израђује План набавке средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби,
 • Даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања, информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања,
 • Подноси извјештаје и информације начелнику општине и Управи цивилне заштите, води прописану базу података и друге евиденције из области цивилне заштите,
 • Припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале, за области из свог дјелокруга,
 • Врши управне, стручне, административне и друге послове из свог дјелокруга,
 • Врши и друге послове које му повјери скупштина општине и начелник општине,
 • Одговоран је за стање у овим областима у границама својих права и дужности.