ŠEF KABINETA NAČELNIKA

Besima Mujanić

Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/663-740, lokal 122
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI KABINETA NAČELNIKA:

  • protokolarni poslovi,
  • prevodilački poslovi,
  • savjetnički poslovi,
  • poslovi informisanja javnosti o izvršavanju poslova iz nadležnosti skupštine opštine, načelnika opštine i opštinske uprave,
  • poslovi vezani za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama,
  • pripremanje i organizovanje radnih sastanaka za potrebe načelnika i zamjenika načelnika,
  • poslovi na praćenju javnih poziva, prikupljanju projektne dokumentacije i apliciranja na projekte,
  • sekretarski i administrativno-tehnički poslovi za potrebe načelnika i zamjenika načelnika,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri skupština opštine i načelnik opštine,
  • odgovoran je za obavljanje povjerenih poslova.