БУКВИЋ НЕИСТИНОМ ОБМАЊУЈЕ ЈАВНОСТ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Општинска управа општине Прњавор оштро демантује наводе Мирка Буквића, да је рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Прњавор обрадила и припремила Стручна служба Скупштине општине Прњавор на челу са бившим секретаром Скупштине општине.

Овим путем информишемо јавност, да је рјешење о разрјешењу предсједника и потпредсједника Скупштине општине Прњавор, као и рјешење о именовању, у Стручну службу доставила НОВА СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА, како је и дефинисано Пословником о раду Скупштине општине.

О наведеном рјешењу о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине, своје мишљење дала је Комисија за избор и именовање, у саставу Милан Петровић, Милорад Кондић, Горан Шарчевић, Миле Шљивић и Вукашин Бацковић, која је са пет гласова ЗА рјешење прихватила, након чега су одборници рјешења о разрјешењу и усвојили на сједници Скупштине општине. Усвојено рјешење достављено је предсједнику Скупштине општине на потпис, како и налажу законски прописи.

Такође, желимо упознати јавност да Статутарно – правна комисија, на одржаној трећој сједници наведена рјешења није ни разматрала, што је и констатовано у записнику.

Шокирани смо неистинама које је изнио Мирко Буквић, те начином на који покушава обманути јавност пребацујући одговорност за своје незнање на службенике Општине управе општине Прњавор.

ЈАВНИ ОГЛАС за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. Упутства о утврђивању квалификације, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 29/18 и 36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 1. Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21), Скупштина општине Прњавор, расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор

I- Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор.

Код избора за члана Општинске изборне комисије Прњавор водиће се рачуна:

1) да састав Општинске изборне комисије одражава заступљеност конститутивних народа укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ,

2) да састав Општинске изборне комисије одражава равноправну заступљеност полова у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини /пречишћени текст/ („Службени гласник БиХ“, број 32/10), што подразумијева да је један од полова заступљен најмање са 40% од укупног броја чланова.

II- Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.

III- Мандат.

(1) Мандат члана Општинске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије на рјешење Скупштине општине Прњавор о именовању члана Општинске изборне комисије.

(2) Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.

(3) Члан Општинске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

IV-  Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава.

Општи услови:

1) да је лице са правом гласа – лице старије од 18 година,

2) да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

Посебни услови:

1) да има пребивалиште на подручју општине Прњавор, (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини Прњавор који испуњавају услове тражене јавним огласом.),

2) да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS,

3) да посједује искуство у спровођењу избора (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.):

  1. под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

– чланство у изборној комисији и

– чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

V- Сукоб интереса.

У смислу члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине за члана Општинске изборне комисије не може се кандидовати лице:

1) које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,

2) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

3) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона БиХ,

4) које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

5) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке,

6) које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбама члана 1.8 сатв 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и скупштина општине.

VI- Потребна документа.

Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:

  1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. доказ о мјесту пребивалишта надлежног органа (не старији од три мјесеца),
  4. доказ о стручној спреми (овјерена диплома о стеченој стручној спреми),
  5. доказ о посједовању искуства у провођењу избора, (што подразумијева чланство у изборној комисији или чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ).

Доказ о изборном искуству мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност.

– Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.

  1. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са последњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,
  2. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ.

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног огласа Комисијa за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су назначили у пријави.

Документи који буду приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII- Рок и мјесто за подношење пријава.

1) Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.

2) Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

3) Јавни оглас ће се објавити и на интернет страници општине Прњавор (www.prnjavor.ba), али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

4) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

5) Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: Скупштина општине Прњавор, Улица Светог Саве, бр. 10, 768430 Прњавор, са назнаком „Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор“.

Jaвни оглас за именовање једног члана ОИК 2021

ИСПЛАЋЕНА СТИПЕНДИЈА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР

За 225 ученика и студената са подручја општине Прњавор који су остварили право на додјелу стипендије за школску 2019/2020. годину данас је исплаћена стипендија за мјесец октобар.

Општина Прњавор је, као и прошле године, издвојила 300.000,00 КМ за стипендирање ученика и студената са подручја Општине.

И ове, као и прошле године, стипендистима ће бити исплаћено укупно десет стипендија.

ДВА НОВОЗАРАЖЕНА ЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

У протекла 24 часа, на подручју општине Прњавор регистрована су два лица заражена вирусом корона.

Једно новозаражено лице је средње животне доби, женског пола, а друго млађе животне доби, мушког пола.

Под здравственим надзором тренутно се налази 57 особа.

Од почетка пандемије, на подручју општине регистрованa je 191 особа заражена вирусом корона, док је 154 лица опорављено.

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКЕ СЕКЦИЈЕ ПЛАНИНАРСКОГ УДРУЖЕЊА “СВИ ПЕЊУ К’О ЈЕДАН”

Данас је у просторијама Општинске управе општине Прњавор потписан уговор за још један у низу пројеката произашлих из сарадње Омладинске банке Прњавор и Фондације Мозаик. Укупна вриједност пројекта износи 1.500 КМ, а средства су обезбијеђена заједнички од стране Омладинске банке, Општине Прњавор и Фондације Мозаик.

У питању је пројекат под називом “Сви пењу к’о један”, у организацији Омладинске секције планинарског удружења “Корак више”. Неке од активности пројекта подразумијевају едукацију младих по питању планинарења као спорта будућности, те подстицање младих да се придруже активностима удружења умјесто сједења у затвореном простору.

ПОДИЈЕЉЕНИ УЏБЕНИЦИ И ВАУЧЕРИ ЗА КЊИГЕ

Борачка организација општине Прњавор у сарадњи са општином Прњавор данас је у Центру за културу уприличила подјелу уџбеника и ваучера за куповину књига дјеци из реда борачке популације.

Предсједник општинске Борачке организације Богољуб Санчанин је  прецизирао да је подијељено 18 комплета уџбеника за основно образовање и пет новчаних ваучера у износу од по 200 КМ за средње образовање.

„Активност  помоћи породицама из реда борачке популације у припреми дјеце за школу успјешно спроводимо  годинама уназад како бисмо се барем мало  одужили онима који су дали највећи допринос у одбрани Републике Српске“ , каже Санчанин.

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш подсјетио је да ово није једини пројекат који проводи Борачка организација у општини Прњавор да помогне овој популацији становништва.

„Свака од акција  има своју функцију и значај код крајњих корисника, због чега то општина подржава, а сигурно ћемо сарадњу на свим пројектима наставити и даље“, рекао је Томаш и  дјеци која су добила помоћ пожелио успјех у новој школској години.

Уџбенике за девети разред данас је, између осталих,  добила и четрнаестогодишња Недељка Драгојевић из Хрваћана.

Она каже да је ово трећа година како добија књиге за школу, што представља велику помоћ  и значајно олакшање за кућни буџет њеној породици. 

СРНА /Т.С/

БАЈРАМСКА ЧЕСТИТКА

Поводом једног од најзначајнијих празника, Курбан бајрама, свим суграђанима исламске вјероисповјести желимо да упутимо срдачне честитке. Проведите га са својим најмилијима у добром здрављу, слози и заједништву. Нека вам Курбан бајрам срца испуни радошћу и духовним миром.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНE

Дарко Томаш                                                                                      Жељко Симић

ВЕЛИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ГРАЂАНА ЗА “ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА”

Велики број пријава, њих укупно 30, стигао је на адресу Општинске управе за учешће у такмичењу “Избор најуређенијих дворишта”.

Због тренутне епидемиолошке ситуације, правила избора су промијењена и грађани су дворишта пријављивали искључиво електронским путем.

У наредним данима, конкурсна комисија ће обрадити све пристигле пријаве, након чега ће услиједити гласање у којем ће грађани изабрати најуређенија дворишта за ову годину.

Најуређенија дворишта, грађани ће изабрати путем фејсбук странице начелника општине, Дарка Томаша, а за побједнике су предвиђене новчане награде.

Рок за пријаве трајао је од 5. маја до 20. јуна, а такмичење је организовано у пет категорија (најуређеније приватно двориште, најуређеније двориште заједнице етажних власника, најуређеније двориште пословних субјеката, организација и јавних установа и најуређенији балкон), док је посебна категорија – најуређеније домаћинство на селу, у циљу промоције пољопривредне производње и живота на селу.

Општинска управа општине Прњавор захваљује се свим грађанима који су учествовали у овом такмичењу.

 

БЕСПОВРАТНИ ГРАНТОВИ ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА И САМОСТАЛНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Кoмпaниja Prointer ITSS, у сaрaдњи сa Пoдручнoм приврeднoм кoмoрoм Бaњaлукa, oбeзбиjeдилa je фoнд oд 110. 000 КM кojи ћe бити пoдиjeљeн у виду бeспoврaтних грaнтoвa мaлим прeдузeћимa и сaмoстaлним прeдузeтницимa ширoм Српскe, у циљу прeвaзилaжeњa штeтa нaстaлих у пoслoвaњу збoг пaндeмиje вирусa COVID19.

Зaнaтлиje, крeaтивци, сaмoстaлни приврeдници и мaлa прeдузeћa пoзвaни су дa aплицирajу зa дoдjeлу грaнтoвa, aли и пoдршку у изрaди функциoнaлних weб плaтфoрми зa њихoвe бизнисe.

Нa пoзив зa дoдjeлу срeдстaвa мoгу aплицирaти приврeднa друштвa и сaмoстaлни прeдузeтници кojи зaпoшљaвajу oд 2 дo 9 рaдникa, oствaруjу укупнo мaњe oд 500.000КM гoдишњeг прихoдa и кoja су прeтрпjeлa штeту у пoслoвaњу збoг пaндeмиje вирусa кoрoнa.

Пoзив je oтвoрeн дo 25. мaja, a свe дeтaљe и услoвe зa aплицирaњe мoжeтe прoнaћи нa интeрнeт стрaници кaмпaњe кoja je нaзвaнa „Mикрo знaчи вишe“.

У ПЕТАК ЗАПРАШИВАЊЕ КРПЕЉА У ГРАДСКИМ ПАРКОВИМА

Одјељење за инспекцијске послове Oпштине Прњавор обавјештава грађане да ће се систематска дезинсекција, која се састоји у запрашивању крпеља, вршити у петак, 15.05.2020. године, у времену од 09:00 до 11:00 часова, уколико то временске прилике дозволе.

Дезинсекцију ће проводити предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница и то на следећим локацијама:

– парк у улици Београдској, код Полицијске станице Прњавор,

– парк у улици Трг српских бораца,

– СРЦ „Борик“ Прњавор.