OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor obavještava građane da je javna rasvjeta u dijelu ulice Vojvode Bojovića u kvaru, od ulaza u skladišni prostor TP “Promet” do raskrsnice sa ulicom Savka Jenjića, gdje je došlo do oštećenja podzemnih instalacija, čije rješavanje je u toku.

JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacije, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 29/18 i 36/19), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 5/21), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

I- Raspisuje se Javni oglas za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor.

Kod izbora za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou, što je regulisano članom 2.14 Izbornog zakona BiH,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini /prečišćeni tekst/ („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10), što podrazumijeva da je jedan od polova zastupljen najmanje sa 40% od ukupnog broja članova.

II- Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III- Mandat.

(1) Mandat člana Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju člana Opštinske izborne komisije.

(2) Član Opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos.

(3) Član Opštinske izborne komisije ima pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV-  Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava.

Opšti uslovi:

1) da je lice sa pravom glasa – lice starije od 18 godina,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor, (Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini Prnjavor koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.),

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS,

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora (Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.):

 1. pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumijeva se:

– članstvo u izbornoj komisiji i

– članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V- Sukob interesa.

U smislu člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

1) koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,

2) koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

3) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,

4) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,

5) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,

6) koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

VI- Potrebna dokumenta.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. dokaz o mjestu prebivališta nadležnog organa (ne stariji od tri mjeseca),
 4. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena diploma o stečenoj stručnoj spremi),
 5. dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora, (što podrazumijeva članstvo u izbornoj komisiji ili članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH).

Dokaz o izbornom iskustvu mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost.

– Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

 1. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju sa poslednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,
 2. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za sprovođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Dokumenti koji budu priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

VII- Rok i mjesto za podnošenje prijava.

1) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Večernje novosti“.

2) Ako Javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

3) Javni oglas će se objaviti i na internet stranici opštine Prnjavor (www.prnjavor.ba), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK 2021

Demant teksta objavljenog na internet portalu

Povodom objave na internet portalima, kako je put Potočani – Prosjek u katastrofalnom stanju, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije daje demant.

“Navedeni putni pravac je izgrađen prvenstveno za pristup obradivim parcelama koje su u vlasništvu preduzeća „Ratar“ a.d. Prnjavor.

Put jednim dijelom nije uplanjen u katastarskom operatu već se nalazi na parceli koja se u katastarskom operatu vodi kao njiva. Iz navedenog predmetni put ne može biti glavni put za selo Prosjek. Glavni putevi za selo Prosjek su sljedeći:

 1. Lokalni put od magistralnog  puta M 16.1 na Kojinom Hanu – Orašje centar – Novo Selo – Prosjek – Koljani (granica sa opštinom Laktaši).
 2. Lokalni put od magistralnog puta M 16.1 u Dabraku – Ukrajinska crkva – Prosjek škola. “

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR SPORTISTE OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 4. Pravilnika o izboru sportiste opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 3/20) i Pravilnika o dopuni Pravilnika o izboru sportiste opštine Prnjavor, broj 01/1-022-5/21 od 02.02.2021. godine, Načelnik opštine Prnjavor, objavljuje

JAVNI  POZIV

za prikupljanje prijedloga za izbor sportiste opštine Prnjavor za 2020. godinu

Pozivaju se sportske organizacije, škole i sportski radnici sa područja opštine Prnjavor da dostave prijedloge sportista za sljedeće vrste priznanja:

 1. Godišnja priznanja najuspešnijim sportistima i ekipama:

–      najperspektivniji sportista – pionir (ž),

–     najperspektivniji sportista – pionir (m),

–      najuspešniji mladi sportista – kadeti, juniori (ž),

–     najuspešniji mladi sportista – kadeti, juniori (m),

–     najuspešniji sportista – senior (m),

–      najuspješniji sportista – senior (ž),

–     najuspešnija ekipa – individualni sport,

–     najuspešnija ekipa – kolektivni sport.

 1. Posebna godišnja priznanja dodeljuju se:
 • u kategoriji „Školski sport“,
 • u kategoriji sportista sa invaliditetom,
 • u kategoriji veterana,
 • u kategoriji rekreativaca,
 • u kategoriji za vrhunski sportski rezultat ostvaren u sportskim organizacijama van teritorije opštine Prnjavor,
 • najbolji sportski radnik,
 • najistaknutiji sportski novinar i
 • jubilarne nagrade.
 1. Nagrada za životno djelo pojedincima u oblasti sporta

 Prijave se dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor, na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Prnjavor.

Prijave će biti razmatrane od strane tročlane Komisije imenovane od strane Načelnika opštine Prnjavor.

Rok za dostavljanje prijava je petak, 19.02.2021. godine, lično u prostorijama Šalter sale ili poštom na adresu: Svetog Save 10, 78430 Prnjavor.

1 – Obrazac izbor sportiste pojedninačno

2 – Obrazac izbor ekipe INDIVIDUALNI UNIVERZALNI

3 – Obrazac izbor ekipe KOLEKTIVNI

4a – Obrazac POSEBNA PRIZNANJA

4b – Obrazac POSEBNA PRIZNANJA Kategorija osnovne i srednje škole

5 – Obrazac ŽIVOTNO DJELO

Javni poziv izbor sportiste PDF

 

U PETAK POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI STIPENDIJA

Odjeljenje za lokalni, ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor,
obavještava učenike i studente sa područja opštine Prnjavor koji su ispunili uslove za
dodjelu stipendije u školskoj 2020/2021. godini da će se potpisivanje ugovora o dodjeli
stipendije održati u petak 29.01.2021. godine, u prostorijama JU Centar za kulturu
Prnjavor. Zbog trenutne epidemiološke situacije, potpisivanje će biti organizovano u
dvije grupe:
• prva grupa učenici i studenti iz reda boračke kategorije sa početkom u 18 časova,
• druga grupa ostali studenti sa početkom u 19 časova.
U ime učenika stipendista ugovore će potpisati njihovi zakonski zastupnici
(roditelj ili staratelj), a studente stipendiste pozivamo da lično prisustvuju potpisivanju ugovora.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

Na osnovu člana 34. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) predsjednik Skupštine opštine Prnjavor, obavještava Načelnika opštine Prnjavor, odbornike Skupštine opštine Prnjavor, organe mjesnih zajednica opštine Prnjavor, preduzeća i ustanova, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i pojedince, da u povodu 24. marta Dana opštine Prnjavor, mogu u propisanoj proceduri podnijeti inicijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja koja su ustanovljena Odlukom o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih priznanja i nagrada („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 40/13 i 17/14) do 25. februara 2021. godine. Inicijative se podnose putem Šalter sale.

Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja mora da sadrži:

–             podatke o kandidatu,

–             vrstu priznanja,

–             obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti, razlozima za dodjelu u skladu sa propisanim kriterijumima,

–             zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlaštenog lica ukoliko je inicijativa upućena od strane organa ustanove, preduzeća ili udruženja.

 

Inicijative podnesene nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

 

JAVNI POZIV POTENCIJALNIM KORISNICIMA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička lica), preduzetnike, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, vinove loze, uzgoj povrća i proizvodnja jaja, da je Projekat Evropske unije EU4AGRI dana 07. decembra 2020. godine objavio Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Javni poziv je objavljen s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu iznose 3,5 miliona KM. Podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35 % od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinansiranje iznosi minimalno 20 %.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. februar 2021. godine do 15,00 časova.

Sve informacije u vezi javnog poziva i procesa podnošenja prijava, kao i potrebni dokumenti za prijavu na ovaj javni poziv mogu se pronaći na web stranici projekta EU4AGRI https://eu4agri.ba/.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

U TOKU ANKETA O ISPITIVANJU ZADOVOLJSTVA GRAĐANA RADOM OPŠTINSKE UPRAVE I SKUPŠTINE OPŠTINE

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava građane, da će u periodu od 02.12.2020. do 31.12.2020. godine sprovoditi  Anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

S obzirom na otežane okolnosti prikupljanja podataka, pruzrokovane epidemijom virusa korona, anketiranje će se realizovati elektronskim putem, a anketni listići su dostupni na sljedećem linku  www.opstinaprnjavor.net

Anketom će biti prikupljeni podaci o kvalitetu rada Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća i Skupštine opštine Prnjavor.

Učešće građana je dobrovoljno, anonimno i od velike vrijednosti za unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor objavljene u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 32/17 od 01.12.2017. godine.