U TOKU AKTIVNOSTI PODJELE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DIZEL GORIVO

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za obradive poljoprivredne površine za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2021. godini. Osim ažuriranja podataka u RPG-a, uslov za ostvarivanje prava na regresirano dizel gorivo je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izmiri obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu i prijavi doprinose odnosno izmiri obaveze Poreskoj upravi Republike Srpske za 2020. godinu.

Maksimalna količina odobrenog dizel goriva iznosi 100 litara po hektaru površine za sve biljne kulture upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG-a sa minimalnom površinom od jednog hektra i obuhvata zbirno proljećne i jesenje radove u 2021. godini.

Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,50 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske.

Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera:

 

 • “KRAJINA PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • NEŠKOVIĆ” d.o.o. Bijeljina – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “BRČKO GAS” d.o.o. Brčko – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “NIS PETROL” d.o.o. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • DUJAKOVIĆ COMPANY” d.o.o. Prnjavor – Benzinska stanica Šarinci.

 

Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva je 31. oktobar 2021. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.”

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM NEZAPOSLENIM BORCIMA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE OD PRVE DO PETE KATEGORIJE MLAĐIM OD 60 GODINA

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike

Srpske“, broj: 115/18) , ministar rada i boračko-invalidske zaštite objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije,

mlađim od 60 godina

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je odobravanje novčane pomoći socijalno ugroženim nezaposlenim

borcima od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina.

 1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE NOVČANE POMOĆI 

1) Da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske;

2) Da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od prve do pete kategorije;

3) Da je mlađi od 60 godina;

4) Da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 KM ili da

ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice (otac,majka,

supruga i djeca), sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od

520,00 KM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;

5) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;

6) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi

prodajom ili izdavanjem u zakup;

7) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ili šume, čija površina

prelazi pet hektara;

8) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila ukupne kataloške

vrijednosti preko 6. 000,00 KM;

9) Da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja,

predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da

nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za novčanu pomoć (u daljem tekstu: zahtjev) se podnosi gradskom, odnosno

opštinskom organu uprave nadležnom za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite

civilnih žrtava rata (u daljem tekstu: prvostepeni organ), prema mjestu prebivališta

podnosioca zahtjeva, lično ili preporučeno putem pošte, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć“.

Obrazac zahtjeva biće dostupan u štampanom obliku kod prvostepenih organa, kao i na

Web stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Web stranici

grada/opštine.

Prvostepeni organ će, po službenoj dužnosti, zatražiti spise predmeta podnosioca

zahtjeva koji je status borca ostvario po rješenju prvostepenog organa u nekoj drugoj

opštini/gradu.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– kopija lične karte podnosioca zahtjeva,

– kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva i

– kopija čeka od penzije, za podnosioca zahtjeva i članove uže porodice koji sa njim

žive u zajedničkom domaćinstvu, ukoliko ostvaruju primanja po ovom osnovu.

Navedenu dokumentaciju prilaže podnosilac zahtjeva, dok će preostalu dokumentaciju

kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz tačke 2. podtačka 4), 5),6), 7) , 8), i 9) Javnog poziva, a okojoj se ne vodi službena evidencija po propisima kojima se regulišu prava boraca,

prvostepeni organ pribaviti po službenoj dužnosti.

 1. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

 Zahtjev razmatra Komisija koju imenuje gradonačelnik/načelnik opštine, u sastavu:

1) Predstavnik organa nadležnog za poslove boračko-invalidske zaštite,

grada/opštine –predsjednik komisije,

2) Predstavnik gradske/opštinske boračke organizacije – član komisije i

3) Predstavnik udruženja „Veterani Republike Srpske“ – član komisije.

Boračka organizacija Republike Srpske i Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“,na zahtjev gradonačelnika/načelnika opštine, dostaviće prijedlog za imenovanje članova Komisije iz podtačke 2) i 3) u roku od osam dana, od dana prijema zahtjeva.

Komisija će, nakon razmatranja zahtjeva i dostavljene dokumentacije, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, utvrditi listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanjenovčane pomoći i listu podnosilaca zahtjeva čiji su zahtjevi nepotpuni, neblagovremeni ili neosnovani.

Liste se objavljuju na oglasnoj tabli i Web stranici grada/opštine.

Na objavljenje Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista naoglasnoj tabli grada/opštine.

Nakon rješavanja uloženih prigovora, prvostepeni organ donosi Konačnu listu koju će objaviti na oglasnoj tabli i Web stranici grada/opštine i dostaviti Ministarstvu.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 05. maj 2021. godine.

 1. NAČIN ISPLATE NOVČANE POMOĆI

 Vlada Republike Srpske će, u zavisnosti od broja lica koja se nalaze na Konačnoj listi i iznosa raspoloživih sredstava u Budžetu Republike Srpske, svojom odlukom utvrditi visinu i način isplate novčane pomoći, na osnovu koje će prvostepeni organi donijeti rješenja o odobravanju novčane pomoći.

 

Obrazac-Javni poziv- nezaposleni borci od 1-5. kategorije

PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U ULICI BRANKA ĆOPIĆA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor obavještava građane i širu javnost da se PRIVREMENO OBUSTAVLJA odvijanje saobraćaja za sva vozila u ulici Branka Ćopića, od raskrsnice sa ulicom Vida Nježića, do raskrsnice sa ulicom Stevana Nemanje, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne linije od strane KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor. Režim izmijenjenog saobraćaja počinje 05.04.2021. godine, a trajaće do 20.04.2021. osim za stanovnike ulice Branka Ćopića, za vozila Hitne pomoći i za vozila TVJ „Prnjavor.

JAVNI UVID -Nacrt izmjene dijela urbanističkog plana “Prnjavor” (izmjena 1)

„Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da se Nacrt izmjene dijela urbanističkog plana „Prnjavor“ (izmjena 1) stavlja na Javni uvid.

Javni uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova i u prostorijama nosioca izrade plana „Routing“ d.o.o. Banja Luka, ulica Prvog krajiškog korpusa broj 16, 78000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 časova

Javni uvid počinje 09.04.2021. godine i traje 30 dana, odnosno do 10.05.2021. godine.

Primjedbe i sugestije na Nacrt plana mogu se upisati u knjigu prijedloga, primjedbi i sugestija koja se nalazi u Odjeljenju za prostorno uređenje i u prostorijama nosioca izrade plana „Routing“ d.o.o. Banja Luka, kao i dostaviti poštom na navedene adrese.

Sve informacije vezane za javni uvid u nacrt plana, mogu se dobiti u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, na broj telefona 051/663-162, 051/660-905 i putem email-a [email protected].“

 

Foto konkurs „Prnjavor – moj grad“

 

Opštinska uprava opštine Prnjavor u okviru obilježavanja proslave Dana opštine Prnjavor, pokreće FOTO KONKURS za najljepšu fotografiju Prnjavora. Teme mogu biti ljudi, priroda ili bilo koji detalj karakterističan za našu opštinu.

Nagrade su:

 1. mjesto – 300,00 KM
 2. mjesto – 200,00 KM
 3. mjesto – 100,00 KM

i specijalna nagrada publike: 100,00 KM.

Odluku o nagrađenim fotografijama donijet će žiri imenovan Rješenjem načelnika opštine, a o izboru specijalne nagrade publike odlučiće građani svojim lajkovima na zvaničnoj fejsbuk stranici načelnika opštine Prnjavor.

Najbolje fotografije će osim na fejsbuk stranici biti objavljene i u posebnom štampanom izdanju opštine Prnjavor.

Maksimalno tri fotografije načinjene bilo kojim tehničkim uređajem, pojedinačne veličine do 10 MB u JPG formatu šaljite na: [email protected]

Dostavljati fotografije bez logo oznake.

Uz fotografiju obavezno dostaviti opis fotografije (lokacija, datum i ostalo), ime i prezime, kontakt telefon, datum i godinu rođenja. Rok za slanje fotografija je 23.03.2021. godine u podne (12:00 časova). Biće prihvaćene samo fotografije za koje su ispunjeni traženi uslovi.

Proglašenje dobitnika će biti objavljeno na zvaničnoj fejsbuk stranici načelnika opštine Prnjavor i stranici opštine Prnjavor  u četvrtak, 25.03.2021. godine. Zadržavamo pravo korišćenja i objavljivanja zaprimljenih fotografija.

 

 

 

 

 

 

LJEKARSKI PREGLEDI DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor obavještava roditelje djece rođene 2015. godine koja će do početka nove školske godine napuniti šest godina i djece rođene 2014. godine koja do sada nisu upisana u školu, da će se obavljati ljekarski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole tokom aprila i maja tekuće godine.

Za djecu sa navršenih šest godina starosti ljekarski pregled će se obavljati u ambulantama porodične medicine (u Prnjavoru i terenskim ambulantama), kod ljekara, kod koga je porodica registrovana. Pregled djece koja nemaju navršenih šest godina starosti obavljaće pedijatar kod koga je dijete registrovano. Nakon ljekarskog pregleda upis djece će se vršiti u školama.

Za sve informacije u vezi upisa djece u prvi razred, možete kontaktirati putem telefona matičnu školu u koju će dijete biti upisano, kao i pedijatrijsku ambulantu ili tim porodične medicine kod koga je dijete registrovano.

POZIV ZA ČLANSTVO U ODBORU OMLADINSKE BANKE PRNJAVOR

Omladinska banka Prnjavor, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Opštinom Prnjavor objavljuje poziv za prijem jednog člana i članice u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 21.03.2021. godine (do 23:59 časova), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.

https://www.lonac.pro/postani-clanica-ili-clan-odbora-omladinske-banke-i-ucini-svoju-zajednicu-naj-boljom-1

Poziv za Omladinsku banku

U TOKU AKTIVNOSTI NA PRIJEMU ZAHTJEVA ZA PRIJAVU SJETVENIH POVRŠINA ZASIJANIH MERKANTILNOM PŠENICOM

“Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti na prijemu zahtjeva za prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2020. godine.

Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2021. godini ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su zasijali minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice na poljoprivrednom zemljištu prijavljenom u RPG kao način korišćenja u 2021. godini,
 • da su u proizvodnom ciklusu primijenili preporučene sjetvene normative od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru.

Kao dokaz o primjeni preporučenih količina deklarisanog sjemena pšenice, poljoprivredni proizvođači uz zahtjev za podsticaj moraju priložiti račune o nabavci istog: maloprodajni fiskalni račun uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva za podsticaj, ili potpisanu i ovjerenu veleprodajnu fakturu na ime podnosioca zahtjeva (pravna lica).

Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice planirana su u iznosu od 300 KM/ha.

Zahtjev za podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice poljoprivredni proizvođači mogu popuniti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na uvid je potrebno dostaviti potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF-a) i karticu tekućeg/žiro računa iz banke.

Krajnji rok za prijavu zasijanih površina je 31. mart 2021. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.”

OBAVJEŠTENJE o Javnom pozivu za kapitalne investicije u 2021. godini

“Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dana 26.02.2021. godine raspisalo Javni poziv za podnošenje prijava za  odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u 2021. godini, a isti je objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” kao i na internet stranici Ministarstva i Agencije za agrarna plaćanja.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a korisnici podsticaja za kapitalne investicije prijavu na javni poziv dostavljaju na adresu Agencije za agrarna plaćanja najkasnije do 29.03.2021. godine do 16,00 časova.

Sve informacije u vezi javnog poziva i procesa podnošenja prijava, kao i potrebni obrasci za prijavu na ovaj javni poziv mogu se pronaći na web stranici https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/agencije/aap/Pages/default.aspx.

Prijavu na javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti u kancelarijama Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a takođe se mogu obratiti za sve dodatne informacije ili putem kontakt telefona 051/660-860.”