JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STUDENTSKE NAGRADE NAJBOLJIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNJAVOR U 2022. GODINI

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 17/18, 44/20, 31/21 i 25/22), Načelnik opštine Prnjavor objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor u 2022. godini

 

Pozivaju se studenti sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2022. godini.

Za dodjelu studentske nagrade mogu da konkurišu studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva,

b) studenti druge i viših godina prvog ciklusa ili integralnog studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i zemljama bivše Jugoslavije,

v) da nisu obnovili nijednu godinu tokom studija,

g) da su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove položili sve ispite iz prethodnih godina studija,

d) da su postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50.

Pored naprijed navedenih uslova poželjno je da je student u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovao i ostvario zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima iz nekog od nastavnih predmeta.

Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, na propisanom obrascu, ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, Prnjavor.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2021/2022 godini,
 • Ovjerenu kopiju indeksa,
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • Ovjerena izjava da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 • Svjedočanstvo iz osnovne škole sa završnim ocjenama od šestog do devetog razreda,
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Studenti koji su u toku svog dosadašnjeg školovanja učestvovali i ostvarili uspjeh na nekom od međunarodnih takmičenja iz nastavnih predmeta trebaju priložiti potvrdu o učešću na međunarodnom takmičenju izdatu od ovlašćene institucije i ovjerene kopije diploma o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu ili druge dokaze  od ovlašćene institucije iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi da je kandidat ostvario uslove propisane Javnim pozivom.

Dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada u 2022. godini objavljen je 28.09.2022. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 06.10.2022. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

Obrazac zahtjeva za studentske nagrade 

Javni poziv (pdf) 

OD SUTRA POČINJE JESENJA SISTEMATSKA DERATIZACIJA

Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo opštine Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, načelnik opštine Prnjavor donio Naredbu o obaveznoj jesenjoj sistematskoj deratizaciji na teritoriji opštine Prnjavor.

Deratizacija će biti sprovedena na teritoriji opštine Prnjavor u periodu od 27.09. do 21.10.2022. godine. Deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje Opština, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu.

Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica.

Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave.

Plaćanja usluga deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije.

Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove- inspekciji za hranu i zdravstvenoj inspekciji.

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA TRANSFORMACIJSKE LOKALNE PROJEKTE 2023.

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za transformacijske lokalne projekte za godinu 2023.

Transformacijski lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za lokalne transformacijske projekte za 2023. godinu su sljedeći:

Podnosilac zahtjeva mora biti registrovana pravno lice u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (lokalne nevladine organizacije, organizacije lokalne zajednice, akademske institucije, religiozne institucije, organizacije i agencije koje rade na lokalnim razvojnim aktivnostima).

Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog. Projekti moraju biti u skladu sa prioritetima podrške ljudskim pravima i transformacijske saradnje u Bosni i Hercegovini:

podrška civilnom društvu, uključujući branitelje ljudskih prava
podržavanje slobode izražavanja i pristup informacijama, uključujući i slobodu medija
promovisanje jednakih i maksimalnih političkih i javnih sudjelovanja
promovisanje institucionalne izgradnje vladavine prava
promovisanje jednakosti i nediskriminacije
promovisanje ljudskih prava u temama spojenim sa zapošljavanjem i zaštitom okoliša.

Maksimalni iznos granta 500.000 CZK (cca 39.000 KM), iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Aktuelni kurs 1,-KM = 12,676 CZK Finansijsko učešće u projektu je minimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu). Implementacija projektnih aktivnosti je od februara do oktobra 2023. godine. Identifikacijiski formular mora biti ispunjen na engleskom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlašćene osobe i dostavljen u papirnom i elektronskom izdanju. Rok za prijavu: 14. oktobar 2022. godine 12.00 sati (podne) na sljedećoj adresi:

Razvojna saradnja (TRANS)
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji na: [email protected] .

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 052, 033 587 056) ili pošaljite e-mail na [email protected] .

Identifikacioni formular (XLS, 59 KB)

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA PODRUČJU OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18), člana 5. i člana 15. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/22), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 26/22) i Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2022. godinu (“Službeni glasnik opštine Prnjavor” broj 2/22), načelnik opštine Prnjavor raspisuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Opština Prnjavor raspisuje ponovljeni javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu planiranih u budžetu opštine u okviru pozicije – Pomoć mladima kroz “start up” preduzetništvo u iznosu od 12.000,00 KM.

Navedena sredstva usmjeriće se na podržavanje i promociju preduzetništva i samozapošljavanja na području opštine Prnjavor.

Kroz realizaciju programa Pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo treba da se doprinese ciljevima:

– povećanja broja novoosnovanih prirednih subjekata;

– povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje i novo zapošljavanje.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu imaju punoljetna lica do 35 godina starosti i to:

 1. kao pojedinci ili kao tim,
 2. koja imaju prebivalište na području opštine Prnjavor,
 3. koja imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području opštine Prnjavor, i to u sljedećim oblastima:
  • proizvodno-prerađivačka industrija,
  • informacije i komunikacije,
  • stručne naučne i tehničke djelatnosti,
  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
  • ostale uslužne djelatnosti,
  • popravka motornih vozila i motocikala i
  • građevinarstvo,
 4. koja u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 5. koja nisu imala registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u periodu od 01.01.2019. godine do objave javnog poziva;
 6. da su nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor;
 7. koja nemaju dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
 8. koja nisu osuđivana za krivična djela protiv privrede i krivična

djela protiv imovine;

 1. koja ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora.

Fizička lica koja su već ostvarila podsticaj na ime samozapošljavanja lica od strane opštine Prnjavor ili iz nekog drugog izvora finansiranja (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), ne mogu biti korisnici podsticaja koji se dodjeljuju kroz program podsticaja samozapošljavanja mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu.

 1. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Odobrena sredstva koja se dodjeljuju jednom korisniku ili timu je fiksno 6.000,00 KM.

Odobrena sredstva po jednoj prijavi, bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili grupnoj prijavi, namijenjena su da se upotrijebe za prihvatljive troškove poslovanja i to:

– za troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora, nabavke opreme, mašina, alata i/ili repromaterijala,

– za troškove poslovanja (registracija, takse, zakupnina, troškovi komunalnih usluga i drugi troškovi vezani za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti) i

– za uplate poreza i doprinosa na plate.

Novčana sredstva će korisnicima biti doznačena u dvije rate, na način i pod uslovima koji će detaljno biti definisan pojedinačnim ugovorima koje će načelnik opštine potpisati sa svakim korisnikom kome budu dodijeljena novčana sredstva.

 1. OBJAVA PONOVLJENOG JAVNOG POZIVA, NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ponovljeni javni poziv za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor, na oglasnim tablama opštine, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave za dodjelu podsticajnih sredstava podnose se na propisanim obrascima dostupnim u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor (šalter broj 1. i 2.), kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Uz popunjeni obrazac prijave na ponovljeni javni poziv zainteresovana lica su dužna priložiti:

 1. CIPS potvrda o prebivalištu za podnosioca prijave (ne starija od 3 mjeseca);
 2. Kopija lične karte podosioca prijave;
 3. Uvjerenje Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio poreski obveznik kao

vlasnik registrovane djelatnosti u periodu od 01.01.2019. godine do objave

javnog poziva (ne starije od 8 dana);

 1. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, da je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice (ne starije od 8 dana);
 2. Dokumentaciju koja dokazuje da je podnosilac prijave (ukoliko je primjenjivo):
  • lice sa invaliditetom,
  • član porodice poginulog boraca ili ratnog vojnog invalida vojske Republike Srpske
  • pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije bio/la korisnik sredstava podrške za samozapošljavanje od strane opštine Prnjavor ili drugih organa i organizacija (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), kao i da ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora;
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu o izmirenim poreskim obavezama;
 5. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan/a za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 6. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom se podnosilac prijave obavezuje da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora registrovati zanatsko-preduzetničku djelatnost.

U slučaju da podnosilac prijave bude odabran kao korisnik podsticajnih sredstava, dužan je prije potpisivanja ugovora sa načelnikom opštine kao dokaz za izjave navedene u t. 7) i 8) dostaviti uvjerenja nadležnih institucija, u protivnom će njihove prijave biti diskvalifikovane.

Obrazac prijave sa odgovarajućom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti šalju se poštom na adresu Opština Prnjavor, Karađorđeva broj 2, Prnjavor ili se dostavljaju lično u Opštinu – šalter sala (šalteri br. 1 i 2), sa naznakom “Ne otvarati – Za Komisiju za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. ANALIZA I OCJENA PRISTIGLIH ZAHTJEVA I POSTUPAK ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

Analizu i ocjenu prijava dostavljenih po javnom pozivu vršiće komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo koju imenuje načelnik opštine.

Komisija će u roku od 10 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava sačiniti preliminarnu rang listu sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava iz budžeta opštine Prnjavor i istu dostaviti načelniku opštine.

Preliminarna rang lista sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli i na zvaničnoj  internet stranici opštine Prnjavor.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi načelnik opštine  i ista će biti objavljena u Službenom glasniku opštine Prnjavor, na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Sa korisnicima, kojima su odobrena podsticajna sredstva, načelnik opštine će zaključiti ugovor, kojim će se detaljno regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Implementacija programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo traje 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a korisnici dodijeljenih sredstava su dužni u navedenom periodu obavljati registrovanu djelatnost, izuzev opravdanih razloga o kojima opština Prnjavor treba da bude saglasna.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj telefona 051/663-740 lokal 232, elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected], ili lično u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti – Odsjek za preduzetništvo (stara zgrada opštine, kancelarija br. 42).

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MJERU PODRŠKE UVOĐENJU STANDARDA I SERTIFIKACIJU U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOJ PROIZVODNJI

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren novi EU4Agri ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava.

Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše sertifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvaliteta, higijene, sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima.

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv?

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge koje se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu, te udruženja koja okupljaju proizvođače/prerađivače za njihovu grupnu sertifikaciju.

Prijave se mogu podnijeti od 14. septembra 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 14. oktobar 2022. godine, do 17:00 sati.

Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu putem zvanične internet stranice projekta, www.eu4agri.ba/

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA POSTDIPLOMCIMA I DOKTORANTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNJAVOR U 2022. GODINI

Na osnovu člana 4. Odluke o dodjeli sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor, broj 01/1-022-146/22 od 06.09.2022. godine, Načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor u 2022. godini

 

Pozivaju se studenti drugog i trećeg ciklusa studija sa prebivalištem na području opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima u 2022. godini.

Za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor mogu da konkurišu studenti drugog i trećeg ciklusa studija koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

b) da su studenti drugog ili trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama,

g) da imaju najmanje dva položena ispita predviđena planom i programom postdiplomskih odosno doktorskih studija,

Zahtjevi za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o upisu drugog, odnosno trećeg ciklusa studija,
 • Kopiju nastavnog plana i programa na postdiplomskom, odnosno doktorskom studiju,
 • Uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom, odnosno doktorskom studiju sa prosjekom ocjena,
 • Fotokopija indeksa,
 • Fotokopiju lične karte i
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Javni poziv za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima u 2022. godini objavljen je 08.09.2022. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 16.09.2022. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE OBJAVILA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU MALIH LOKALNIH PROJEKATA ZA 2023. GODINU

Ambasada Republike Češke u BiH objavila je Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 30. septembar 2022. godine.

Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH za 2018 – 2023. godinu (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korišćenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).

Podnosilac prijedloga projekta mora da bude:

 • registrovano pravno lice;
 • neprofitna organizacija (nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, organizacije i agencije čije su aktivnosti usmjerene na lokalni razvoj).

Visina granta iznosi od 15,800 do 38,000 KM po projektnom prijedlogu.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

Aplikanti iz Republike Srpske mole se da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

 

PROGRAM PODRŠKE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U REPUBLICI SRPSKOJ

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata.

Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između dvije zemlje kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti i poslovanja.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava i sopstvenog učešća.

Najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke treba da budu sopstvena novčana sredstva koja mora da obezbijedi Korisnik. Podnosilac prijave će prilikom podnošenja prijave na Javni poziv dostaviti izjavu kojom garantuje da raspolaže sopstvenim sredstavima u mjeri koja je dovoljna za finansiranje najmanje 30% planirane nabavke. Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu se uslov sopstvenog učešća neće smatrati ispunjenim ukoliko je kredit odobren po drugom osnovu ili za druge namjene. Sopstvenim učešćem u smislu ovog Javnog poziva takođe se neće smatrati državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbijeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku je 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.

Minimalni iznos podrške Korisnikje 2.500 EUR. Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25 000 EUR.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke mogu biti troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a, ili troškovi nabavke s PDV-om, u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema pravo i mogućnost povrata PDV-a.

Pravo na Prijavu na javni poziv imaju fizička i pravna lica (MMS, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge koje imaju status pravnog lica i učestvuju u platnom prometu) koja imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta (RPG), ili su registrovana za primarnu poljoprivrednu djelatnost kod nadležnog privrednog suda, te koja u okviru ovog Javnog poziva nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta.

Prijava se može podnijeti od 1. septembra 0:00:00 2022. godine, a rok za prijavu je 14. oktobar 2022. godine u 23:59:59 sati.

Detaljne informacije o ovom javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

OBAVJEŠTENJE O PODJELI PONOSNIH KARTICA

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava porodice sa troje i više djece sa područja opštine Prnjavor koje posjeduju „Ponosnu karticu“ da će se podjela novih kartica održati u srijedu 07.09.2022. godine u sali Doma kulture Prnjavor. Podjela kartica biće organizovana u dvije grupe po sljedećem rasporedu:

I grupa u 11 časova, korisnici čija imena počinju slovima od „A“ do „I“

II grupa u 12 časova, korisnici čija imena počinju slovima od „J“ do „Š“.