ОБАВЈЕШТЕЊЕ- О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

На основу члана 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност

 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

инвеститора „ТИМГРАД“ д.о.о. Прњавор, за изградњу пословно-производног објекта, на земљишној парцели означеној као к.ч. број 639/6 К.о. Штрпци – шеста зона градског грађевинског земљишта

 

Обавјештавају се заинтересовани грађани и стручна јавност на подручју општине Прњавор да могу 30 дана од дана објављивања обавјештења (13.04.2021. године – 13.05.2021. године) сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, приземље, соба број 4, извршити јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију.

Примједбе и сугестије на захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија, која се налази у истој просторији или доставити путем поште на наведену адресу.

Све информације везано за увид у  захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се добити у „шалтер сали“ општине Прњавор и на бројеве телефона: 051/660-905 и 051/660-845.

ДАНАС ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА

За 272 студента и ученика са подручја општине Прњавор који су остварили право на додјелу стипендије за школску 2020/2021. годину,  данас је исплаћена стипендија за мјесец фебруар.

Општина Прњавор је, као и прошле године, издвојила 300.000,00 КМ за стипендирање ученика и студената са подручја oпштине.

И ове, као и прошле године, стипендистима ће бити исплаћено укупно десет стипендија.

 

 

У ТОКУ АКТИВНОСТИ ПОДЈЕЛЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Право на регресирано дизел гориво остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за обрадиве пољопривредне површине за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2021. години. Осим ажурирања података у РПГ-а, услов за остваривање права на регресирано дизел гориво је да носилац породичног пољопривредног газдинства измири обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2020. годину и пријави доприносе односно измири обавезе Пореској управи Републике Српске за 2020. годину.

Максимална количина одобреног дизел горива износи 100 литара по хектару површине за све биљне културе уписане као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ-а са минималном површином од једног хектра и обухвата збирно прољећне и јесење радове у 2021. години.

Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,50 КМ/литру, с тим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:

 

 • “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
 • “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
 • НЕШКОВИЋ” д.о.о. Бијељина – Бензинска станица Прњавор,
 • “БРЧКО ГАС” д.о.о. Брчко – Бензинска станица Прњавор,
 • “НИС ПЕТРОЛ” д.о.о. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
 • DUJAKOVIĆ COMPANY” д.о.о. Прњавор – Бензинска станица Шаринци.

 

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива је 31. октобар 2021. године.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.”

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОД ПРВЕ ДО ПЕТЕ КАТЕГОРИЈЕ МЛАЂИМ ОД 60 ГОДИНА

На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике

Српске“, број: 115/18) , министар рада и борачко-инвалидске заштите објављује:

 

Ј А В Н И  П О З И В

за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије,

млађим од 60 година

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет Jавног позива је одобравање новчане помоћи социјално угроженим незапосленим

борцима од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

 1. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

1) Да има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске;

2) Да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца од прве до пете категорије;

3) Да је млађи од 60 година;

4) Да укупна примања подносиоца захтјева не прелазе износ већи од 207,00 КМ или да

укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице (отац,мајка,

супруга и дјеца), са којима живи у заједничком домаћинству, не прелазе износ већи од

520,00 КМ, искључујући примања из социјалне и дјечије заштите;

5) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице са којима живи у заједничком

домаћинству нису власници више од једне стамбене јединице, условне за становање;

6) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком

домаћинству, нису власници пословног простора из којег се могу остварити приходи

продајом или издавањем у закуп;

7) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком

домаћинству, нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме, чија површина

прелази пет хектара;

8) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком

домаћинству, нису власници једног или више моторних возила укупне каталошке

вриједности преко 6. 000,00 КМ;

9) Да подносилац захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања,

предвиђен Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2021. години, као и да

није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтјев за новчану помоћ (у даљем тексту: захтјев) се подноси градском, односно

општинском органу управе надлежном за послове борачко-инвалидске заштите и заштите

цивилних жртава рата (у даљем тексту: првостепени орган), према мјесту пребивалишта

подносиоца захтјева, лично или препоручено путем поште, са назнаком „Пријава на Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ“.

Образац захтјева биће доступан у штампаном облику код првостепених органа, као и на

Web страници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Web страници

града/општине.

Првостепени орган ће, по службеној дужности, затражити списе предмета подносиоца

захтјева који је статус борца остварио по рјешењу првостепеног органа у некој другој

општини/граду.

Уз захтјев се прилаже сљедећа документација у оригиналу или овјереној копији:

– копија личне карте подносиоца захтјева,

– копија текућег рачуна подносиоца захтјева и

– копија чека од пензије, за подносиоца захтјева и чланове уже породице који са њим

живе у заједничком домаћинству, уколико остварују примања по овом основу.

Наведену документацију прилаже подносилац захтјева, док ће преосталу документацију

којом се доказује испуњеност услова из тачке 2. подтачка 4), 5),6), 7) , 8), и 9) Јавног позива, а окојој се не води службена евиденција по прописима којима се регулишу права бораца,

првостепени орган прибавити по службеној дужности.

 1. ПОСТУПАК ПО ЗАХТЈЕВУ

 Захтјев разматра Комисија коју именује градоначелник/начелник општине, у саставу:

1) Представник органа надлежног за послове борачко-инвалидске заштите,

града/општине –предсједник комисије,

2) Представник градске/општинске борачке организације – члан комисије и

3) Представник удружења „Ветерани Републике Српске“ – члан комисије.

Борачка организација Републике Српске и Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“,на захтјев градоначелника/начелника општине, доставиће приједлог за именовање чланова Комисије из подтачке 2) и 3) у року од осам дана, од дана пријема захтјева.

Комисија ће, након разматрања захтјева и достављене документације, у року од 30 дана од дана пријема захтјева, утврдити листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијањеновчане помоћи и листу подносилаца захтјева чији су захтјеви непотпуни, неблаговремени или неосновани.

Листе се објављују на огласној табли и Web страници града/општине.

На објављење Листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: Министарство) у року од осам дана, од дана објављивања Листа наогласној табли града/општине.

Након рјешавања уложених приговора, првостепени орган доноси Коначну листу коју ће објавити на огласној табли и Web страници града/општине и доставити Министарству.

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Крајњи рок за подношење захтјева је 05. мај 2021. године.

 1. НАЧИН ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 Влада Републике Српске ће, у зависности од броја лица која се налазе на Коначној листи и износа расположивих средстава у Буџету Републике Српске, својом одлуком утврдити висину и начин исплате новчане помоћи, на основу које ће првостепени органи донијети рјешења о одобравању новчане помоћи.

 

Образац-Јавни позив- незапослени борци од 1-5. категорије

ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ БРАНКА ЋОПИЋА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције општине Прњавор обавјештава грађане и ширу јавност да се ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉА одвијање саобраћаја за сва возила у улици Бранка Ћопића, од раскрснице са улицом Вида Њежића, до раскрснице са улицом Стевана Немање, због извођења радова на реконструкцији водоводне линије од стране КП „Водовод“ а.д. Прњавор. Режим измијењеног саобраћаја почиње 05.04.2021. године, а трајаће до 20.04.2021. осим за становнике улице Бранка Ћопића, за возила Хитне помоћи и за возила ТВЈ „Прњавор.

ЈАВНИ УВИД -Нацрт измјене дијела урбанистичког плана “Прњавор” (измјена 1)

„Одјељење за просторно уређење општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да се Нацрт измјене дијела урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена 1) ставља на Јавни увид.

Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука, улица Првог крајишког корпуса број 16, 78000 Бања Лука, сваким радним даном од 08.00 до 16.00 часова

Јавни увид почиње 09.04.2021. године и траје 30 дана, односно до 10.05.2021. године.

Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се налази у Одјељењу за просторно уређење и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука, као и доставити поштом на наведене адресе.

Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у просторијама Одјељења за просторно уређење, на број телефона 051/663-162, 051/660-905 и путем email-a [email protected].“

 

Фото конкурс „Прњавор – мој град“

 

Општинска управа општине Прњавор у оквиру обиљежавања прославе Дана општине Прњавор, покреће ФОТО КОНКУРС за најљепшу фотографију Прњавора. Теме могу бити људи, природа или било који детаљ карактеристичан за нашу општину.

Награде су:

 1. мјесто – 300,00 КМ
 2. мјесто – 200,00 КМ
 3. мјесто – 100,00 КМ

и специјална награда публике: 100,00 КМ.

Одлуку о награђеним фотографијама донијет ће жири именован Рјешењем начелника општине, а о избору специјалне награде публике одлучиће грађани својим лајковима на званичној фејсбук страници начелника општине Прњавор.

Најбоље фотографије ће осим на фејсбук страници бити објављене и у посебном штампаном издању општине Прњавор.

Максимално три фотографије начињене било којим техничким уређајем, појединачне величине до 10 MB у JPG формату шаљите на: [email protected]

Достављати фотографије без лого ознаке.

Уз фотографију обавезно доставити опис фотографије (локација, датум и остало), име и презиме, контакт телефон, датум и годину рођења. Рок за слање фотографија је 23.03.2021. године у подне (12:00 часова). Биће прихваћене само фотографије за које су испуњени тражени услови.

Проглашење добитника ће бити објављено на званичној фејсбук страници начелника општине Прњавор и страници општине Прњавор  у четвртак, 25.03.2021. године. Задржавамо право коришћења и објављивања запримљених фотографија.

 

 

 

 

 

 

ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава родитеље дјеце рођене 2015. године која ће до почетка нове школске године напунити шест година и дјеце рођене 2014. године која до сада нису уписана у школу, да ће се обављати љекарски прегледи дјеце за упис у први разред основне школе током априла и маја текуће године.

За дјецу са навршених шест година старости љекарски преглед ће се обављати у амбулантама породичне медицине (у Прњавору и теренским амбулантама), код љекара, код кога је породица регистрована. Преглед дјеце која немају навршених шест година старости обављаће педијатар код кога је дијете регистровано. Након љекарског прегледа упис дјеце ће се вршити у школама.

За све информације у вези уписа дјеце у први разред, можете контактирати путем телефона матичну школу у коју ће дијете бити уписано, као и педијатријску амбуланту или тим породичне медицине код кога је дијете регистровано.

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У ОДБОРУ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ ПРЊАВОР

Омладинска банка Прњавор, у сарадњи са Фондацијом Мозаик и Општином Прњавор објављује позив за пријем једног члана и чланице у Одбор.

Позив је отворен за све младе, од 17 до 30 година, који имају жељу и вољу да посвете своје вријеме активностима програма. Програм омогућава младим људима да узму активно учешће у развоју своје заједнице кроз:

1) Писање и реализацију пројеката друштвеног значаја;

2) Учешћа у расподјели фондова;

3) Покретању властитог бизниса.

Позив је отворен до 21.03.2021. године (до 23:59 часова), а детаље позива и пријаву погледај на lonac.pro.

https://www.lonac.pro/postani-clanica-ili-clan-odbora-omladinske-banke-i-ucini-svoju-zajednicu-naj-boljom-1

Позив за Омладинску банку