Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор да могу извршити јавни увид у захтјев и документацију за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића, на локацији к.ч. 1360/1 и 1358/1 к.о. Горњи Палачковци, што одговара бр. парцела 130/3 и 130/6 (стари премјер) к.о. Палачковци, општина Прњавор капацитета 20.000 бројлера по турнусу, инвеститора Ружичић Дарка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, Одјељења за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 4, и то сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова у периоду од 23.10.2017. године до 23.11.2017. године. Примједбе и мишљења на наведену документацију за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића, капацитета 20 000 бројлера по турнусу, инвеститора Ружичић  Дарка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор, доставити у писменој форми лично или поштом Одјељењу за просторно уређење, Општинске управе општине Прњавор. Све информације у вези са јавним увидом у предметни захтјев могу се добити лично у Одјељењу за просторно уређење, канцеларија број 4. и путем телефона број 051/663-162 и 051/663-740, локал 227.