Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike

Srpske“, broj: 115/18) , ministar rada i boračko-invalidske zaštite objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije,

mlađim od 60 godina

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je odobravanje novčane pomoći socijalno ugroženim nezaposlenim

borcima od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina.

  1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE NOVČANE POMOĆI 

1) Da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske;

2) Da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od prve do pete kategorije;

3) Da je mlađi od 60 godina;

4) Da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 KM ili da

ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice (otac,majka,

supruga i djeca), sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od

520,00 KM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;

5) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;

6) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi

prodajom ili izdavanjem u zakup;

7) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ili šume, čija površina

prelazi pet hektara;

8) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom

domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila ukupne kataloške

vrijednosti preko 6. 000,00 KM;

9) Da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja,

predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da

nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

  1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za novčanu pomoć (u daljem tekstu: zahtjev) se podnosi gradskom, odnosno

opštinskom organu uprave nadležnom za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite

civilnih žrtava rata (u daljem tekstu: prvostepeni organ), prema mjestu prebivališta

podnosioca zahtjeva, lično ili preporučeno putem pošte, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć“.

Obrazac zahtjeva biće dostupan u štampanom obliku kod prvostepenih organa, kao i na

Web stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Web stranici

grada/opštine.

Prvostepeni organ će, po službenoj dužnosti, zatražiti spise predmeta podnosioca

zahtjeva koji je status borca ostvario po rješenju prvostepenog organa u nekoj drugoj

opštini/gradu.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– kopija lične karte podnosioca zahtjeva,

– kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva i

– kopija čeka od penzije, za podnosioca zahtjeva i članove uže porodice koji sa njim

žive u zajedničkom domaćinstvu, ukoliko ostvaruju primanja po ovom osnovu.

Navedenu dokumentaciju prilaže podnosilac zahtjeva, dok će preostalu dokumentaciju

kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz tačke 2. podtačka 4), 5),6), 7) , 8), i 9) Javnog poziva, a okojoj se ne vodi službena evidencija po propisima kojima se regulišu prava boraca,

prvostepeni organ pribaviti po službenoj dužnosti.

  1. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

 Zahtjev razmatra Komisija koju imenuje gradonačelnik/načelnik opštine, u sastavu:

1) Predstavnik organa nadležnog za poslove boračko-invalidske zaštite,

grada/opštine –predsjednik komisije,

2) Predstavnik gradske/opštinske boračke organizacije – član komisije i

3) Predstavnik udruženja „Veterani Republike Srpske“ – član komisije.

Boračka organizacija Republike Srpske i Udruženje građana „Veterani Republike Srpske“,na zahtjev gradonačelnika/načelnika opštine, dostaviće prijedlog za imenovanje članova Komisije iz podtačke 2) i 3) u roku od osam dana, od dana prijema zahtjeva.

Komisija će, nakon razmatranja zahtjeva i dostavljene dokumentacije, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, utvrditi listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove za dobijanjenovčane pomoći i listu podnosilaca zahtjeva čiji su zahtjevi nepotpuni, neblagovremeni ili neosnovani.

Liste se objavljuju na oglasnoj tabli i Web stranici grada/opštine.

Na objavljenje Liste može se uložiti prigovor Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od osam dana, od dana objavljivanja Lista naoglasnoj tabli grada/opštine.

Nakon rješavanja uloženih prigovora, prvostepeni organ donosi Konačnu listu koju će objaviti na oglasnoj tabli i Web stranici grada/opštine i dostaviti Ministarstvu.

  1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 05. maj 2021. godine.

  1. NAČIN ISPLATE NOVČANE POMOĆI

 Vlada Republike Srpske će, u zavisnosti od broja lica koja se nalaze na Konačnoj listi i iznosa raspoloživih sredstava u Budžetu Republike Srpske, svojom odlukom utvrditi visinu i način isplate novčane pomoći, na osnovu koje će prvostepeni organi donijeti rješenja o odobravanju novčane pomoći.

 

Obrazac-Javni poziv- nezaposleni borci od 1-5. kategorije