На основу члана 6. Одлуке о стипендирању ученика и студената („Службени гласник општине Прњавор“ број 4/13, 3/14, 28/16, 19/18 и 49/20), Начелник општине објављује

 

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022. годину

 

Позивају се ученици и студенти са подручја општине Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2021/2022. годину.

(1) Право на додјелу ученичких стипендија имају сљедећи ученици средњих школа:

а) ученици који припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и   породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

б) ученици без оба родитеља,

в) ученици који су под старатељством Центра за социјални рад,

г) ученици са сметњама у развоју и

д) ученици средње школе који су у претходној школској години остварили успјех 5,0.

(2) Право на додјелу студентских стипендија имају сви редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

а) да имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева за додјелу стипендије,

б) да су студенти друге или виших година првог циклуса студија или интегралног студија,

в) да студирају на јавним високошколским установама, осим студената који припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

г) да су редовно уписали школску годину за коју се додјељује стипендија,

д) да нису корисници стипендија из других јавних извора стипендирања,

ђ) да у току досадашњег студија нису обнављали више од једне године студија, осим студената који су дјеца погинулих и несталих бораца или ратних војних инвалида од I до VI категорије који су обнављали годину највише два пута у току студија и

е) да имају просјек оцјена 7,0 и више, осим студената који припадају породицама

погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности.

(3) Право на додјелу стипендија имају и редовни студенти од прве године студија који, поред услова из претходног става под тачкама а), в), г) и д) испуњавају и један од сљедећих услова:

а) да су у средњој школи проглашени за ученика генерације,

б) да су у средњој школи завршили сваки разред са просјеком 5,0,

в) да припадају породицама погинулих и несталих бораца или породицама ратних

војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

г) да су без оба родитеља,

д) да су лица са сметњама у развоју и

ђ) да су под старатељством Центра за социјални рад.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у Шалтер сали општине Прњавор, и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију: 

А) ученици средњих школа:

 • увјерење о упису школске 2021/2022. године,
 • увјерење о пребивалишту на подручју општине Прњавор, не старије од 6 мјесеци,
 • овјерена копија свједочанства за претходну школску годину,
 • овјерена изјава да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,
 • доказ да припада породици погинулог/несталог борца или РВИ од I до VI категорије,
 • доказ да је под старатељством Центра за социјални рад Прњавор,
 • доказ да је ученик без оба родитеља и
 • доказ да је лице са сметњама у развоју.

Б) студенти прве године студија:

 • увјерење о упису академске 2021/2022. године,
 • овјерене копије свједочанства из свих разреда средње школе,
 • доказ о проглашењу учеником генерације у средњој школи,
 • овјерена копија индекса,
 • увјерење о пребивалишту на подручју општине Прњавор, не старије од 6 мјесеци,
 • овјерена изјава да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,
 • доказ да припада породици погинулог/несталог борца или РВИ од I до VI категорије,
 • доказ да је студент без оба родитеља,
 • доказ да су лица са сметњама у развоју и
 • доказ да су под старатељством Центра за социјални рад.

В) студенти друге и виших година студија:

 • увјерење о упису академске 2021/2022. године,
 • овјерена копија индекса,
 • увјерење о просјеку оцјена,
 • увјерење о пребивалишту на подручју општине Прњавор, не старије од 6 мјесеци,
 • овјерена изјава да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,
 • овјерена изјава да студент није обнављао више од једне године у току студија, а за студенте који су дјеца погинулих и несталих бораца или РВИ од I до VI категорије, овјерена изјава да нису обнављали годину више од два пута у току студија.
 • доказ да припада породици погинулог/несталог борца или РВИ од I до VI категорије.

Студенти који студирају на некој од високошколских установа у иностранству дужни су доставити преведену и овјерену документацију из које се недвосмислено може утврдити која су година студија и који факултет. У противном, пријава ће се сматрати непотпуном.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да уз захтјев доставе фотокопију текућег рачуна, и то пунољетни на лично име, а малољетни на име законског заступника.

Јавни позив за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022. годину објављен је 19.11.2021. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно закључно са 20.12.2021. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

Број: 01/1-670-2/21
Датум: 19.11.2021. године

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

        Дарко Томаш