На основу члана 4. Одлуке о додјели средстава постдипломцима и докторантима са подручја општине Прњавор, број 01/1-022-146/22 од 06.09.2022. године, Начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтјева за додјелу средстава постдипломцима и докторантима са подручја општине Прњавор у 2022. години

 

Позивају се студенти другог и трећег циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Прњавор да поднесу захтјев за додјелу средстава постдипломцима и докторантима у 2022. години.

За додјелу средстава постдипломцима и докторантима са подручја општине Прњавор могу да конкуришу студенти другог и трећег циклуса студија који испуњавају сљедеће услове:

а) да имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће шест мјесеци прије подношења захтјева,

б) да су студенти другог или трећег циклуса студија на јавним високошколским установама,

г) да имају најмање два положена испита предвиђена планом и програмом постдипломских одосно докторских студија,

Захтјеви за додјелу средстава постдипломцима и докторантима подносе се у Шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

  • Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци,
  • Увјерење о упису другог, односно трећег циклуса студија,
  • Копију наставног плана и програма на постдипломском, односно докторском студију,
  • Увјерење о положеним испитима на постдипломском, односно докторском студију са просјеком оцјена,
  • Фотокопија индекса,
  • Фотокопију личне карте и
  • Фотокопију картице текућег рачуна.

Јавни позив за додјелу средстава постдипломцима и докторантима у 2022. години објављен је 08.09.2022. године и траје осам дана од дана објављивања, односно закључно са 16.09.2022. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.