На основу члана 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима („Службени гласник општине Прњавор“ број 2/18), Начелник општине објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање пријава за додјелу средстава удружењима из области културe и осталим удружењима

Позивају се удружења грађана регистрована на подручју општине Прњавор да поднесу пријаве за додјелу средстава удружењима из области културе и осталим удружењима у 2021. години.

Право на додјелу средстава имају удружења грађана која испуњавају сљедеће услове:

а) да су регистровани у складу са позитивним законским прописима најмање (1) једну годину прије објављивања Јавног позива.

б) да имају сједиште на подручју општине Прњавор,

в) да су доставили извјештај о утрошку средстава у претходној години, уколико су користили буџетска средства и

г) да немају обезбијеђено финансирање са друге буџетске позиције.

Пријава за додјелу средстава подноси се у Шалтер сали Општинске управе општине Прњавор на прописаном обрасцу који садржи сљедеће податке:

а) назив програма/пројекта

б) пун назив удружења,

в) облик, број, датум и мјесто регистрације,

г) број жиро рачуна,

д) име и презиме одговорне особе за провођење програма/пројекта, телефон, и адреса електронске поште,

ђ) област на коју се односи програм/пројекат,

е) износ средстава потребних за провођење програма/пројекта у цјелини и удио који се тражи из Буџета општине и

ж) остало (додатне информације о програму/пројекту, партнерима и будућим активностима).

 Уз попуњен пријавни образац потребно је приложити:

а) овјерену копију рјешења о регистрацији,

б) овјерену копију увјерења о пореској регистрацији,

в) жиро рачун,

г) програм/пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава.

Удружења која конкуришу са више програма/пројеката достављају један примјерак потребне документације под тачкама а), б) и в).

Јавни позив за додјелу средстава објављен је 26.04.2021. године и траје 15 дана од дана објављивања.

Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА