Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), Načelnik opštine objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje prijava dobrovoljnih davaoca krvi sa prebivalištem na području opštine Prnjavor u svrhu oslobađanja od plaćanja komunalne takse za parkiranje u gradskom području opštine Prnjavor

Pozivaju se dobrovoljni davaoci krvi sa prebivalištem na teritoriji opštine Prnjavor da se prijave na javni poziv u svrhu oslobađanja od plaćanja komunalne takse za parkiranje u gradskom području opštine Prnjavor.

Dobrovoljni davaoci krvi koji imaju namjeru konkurisati za oslobađanje od plaćanja komunalne takse za parkiranje trebaju ispunjavati sledeće uslove:

  • da su državljani RS/BiH;
  • da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor;
  • da imaju u vlasništvu registrovano putničko motorno vozilo;
  • da su krv dali minimalno 20 puta.

Prijave za oslobađanje od plaćanja komunalne takse za parkiranje podnose se u šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije.

Prijava treba da sadrži:

  • uvjerenje o državljanstvu;
  • potvrdu o prebivalištu;
  • uvjerenje o broju davanja krvi izdano od strane Opštinske organizacije Crvenog krsta Prnjavor;
  • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za vozilo u vlasništvu podnosioca prijave;
  • ovjerenu kopiju lične karte podnosioca prijave.

Dobrovoljni davaoci krvi koji ispunjavaju navedene uslove i prijave se na Javni poziv biće oslobođeni plaćanja komunalne takse za parkiranje u gradskom području opštine Prnjavor na period od godinu dana od dana izdavanja povlaštene parking kartice.

Javni poziv za oslobađanje od plaćanja komunalne takse za parkiranje objavljen je 12.01.2023. godine i traje do 10.02.2023. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 117.