На основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 6. Правилника о додјели средстава за суфинансирање трошкова учешћа привредних субјеката са подручја општине Прњавор на X Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма “ПРЊАВОР 2022” (“Службени гласник општине Прњавор”, број 14/22), начелник општине Прњавор, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу средстава за суфинансирање трошкова учешћа привредних субјеката са подручја општине Прњавор на X Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма “ПРЊАВОР 2022”

Циљ јавног позива:

Циљ Јавног позива је суфинасирање трошкова учешћа привредних субјеката са подручја општине Прњавор на X Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма “ПРЊАВОР 2022” (у даљем тексту: Сајам).

Намјена средстава:

Средства су намијењена привредним субјектима са подручја општине Прњавор који су поднијели пријаву за учешће на Сајму, а суфинансираће се 50% износа трошкова закупа излагачког простора.

Право на додјелу средстава имају привредни субјекти:

а) који су регистровани и имају сједиште на подручју општине Прњавор,

б) који су поднијели пријаву за учешће на Сајму.

Начин пријаве и рок за пријаву:

Јавни позив за додјелу средстава остаје отворен 15 дана од дана објављивања, а биће објављен на огласним таблама и званичној интернет страници општине Прњавор.

Пријава на јавни позив треба да садржи: назив и сједиште подносиоца пријаве, квадратуру укупно закупљене површине излагачког простора, име и презиме и број телефона контакт особе.

Уз пријаву на јавни позив привредни субјекти су дужни приложити:

а) овјерену копију рјешења о регистрацији,

б) копију пријаве о учешћу на Сајму,

в) копију жиро – рачуна.

Комисија именована од стране начелника општине извршиће преглед пристиглих пријава, те сачинити извјештај који ће доставити начелнику општине.

На основу достављеног извјештаја начелник општине доноси Одлуку о додјели средстава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом предају се у Шалтер сали општине Прњавор, у затвореној коверти са назнаком “За Јавни позив за додјелу средстава за суфинансирање учешћа на X Регионалном сајму привреде, пољопривреде и туризма “ПРЊАВОР 2022”.