Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik Opštine Prnjavor“ broj 15/17 i 12/18) i člana 6. Pravilnika o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na IX Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma „PRNJAVOR 2019“, načelnik opštine Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na IX Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma „PRNJAVOR 2019“

Cilj javnog poziva:

Cilj Javnog poziva je sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na IX Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma „PRNJAVOR 2019“ ( u daljem tekstu: sajam).

Namjena sredstava:

Sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa područja opštine Prnjavor koji su podnijeli prijavu za učešće na sajmu, a sufinansiraće se  50% iznosa troškova zakupa izlagačkog prostora.

Pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti:

a) koji su registrovani i imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

b) koji nemaju dospjelih a neizmirenih dugovanja po osnovu poreza i doprinosa,

v) koji su podnijeli prijavu za učešće na sajmu.

Način prijave i rok za prijavu:

Javni poziv za dodjelu sredstava ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, zaključno sa  19.03.2019. godine, a biće objavljen na internet stranici opštine Prnjavor i na oglasnim tablama opštine.

Prijava na Javni poziv treba da sadrži: naziv i sjedište podnosioca, kvadraturu ukupno zakupljene površine izlagačkog prostora, ime i prezime i broj telefona kontakt osobe.

Uz prijavu na javni poziv privredni subjekti su dužni priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) uvjerenje Poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima,

v) kopiju prijave o učešću na sajmu,

g) kopiju žiro-računa.

Komisija imenovana od strane načelnika opštine izvršiće pregled pristiglih prijava, te sačiniti izvještaj koji će dostaviti načelniku opštine.

Na osnovu dostavljenog izvještaja načelnik opštine donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u šalter sali opštine Prnjavor, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje učešća na IX Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma „PRNJAVOR 2019“.

Pravilnik o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na IX Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma „PRNJAVOR 2019“