На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 3. Одлуке о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 32/17), Начелник општине Прњавор расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање лица које ће вршити услугу анкетирања

 

Позивају се заинтересована лица са подручја општине Прњавор да поднесу пријаву за вршење услуге анкетирања у циљу испитивања задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор за 2018. годину.

 

Услови:

 

  • Да је лице пунољетно;
  • Да је држављанин Републике Српске, БиХ;
  • Да има пребивалиште на подручју општине Прњавор;
  • Висока стручна спрема, четворогодишњи студиј, Природно-математички факултет, дипломирани географ-демограф или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова;
  • Да се лице води на евиденцији Завода за запошљавање – Биро за запошљавање Прњавор.

 

Потребна документација:

 

  • Овјерена копија личне карте;
  • Увјерење о држављанству РС, БиХ;
  • Овјерена копија дипломе;
  • Увјерење Бироа за запошљавање Прњавор да се води у евиденцији незапослених лица.

 

Пријаве доставити на адресу Општина Прњавор, улица Карађорђева број 2. или лично у шалтер салу Општинске управе општине Прњавор, у року од 8 дана од дана објављивања Јавног позива .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Јавни позив објавиће се на званичној интернет страници Општине Прњавор, на огласној табли Општине Прњавор и огласној табли Бироа за запошљавање Прњавор.

 

 

Број: 01/1-014-303/18

Датум: 23.11.2018. године                                                                                    

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

       Дарко Томаш