На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези са чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 27/22), Oпштинска изборна комисија Прњавор расписује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

 

I           Објављује се Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата.

II          Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је држављанин Босне и Херцеговине с правом гласа.
 2. За контролора изборних резултата не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног

закона БиХ):

 1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
 4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и
 5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

– да има најмање завршену средњу школу, односно IV или V  степен стручне спреме;

– да има изборно искуство (односно рад на пословима контролора изборних резултата,   рад на пословима супервизора изборних резултата, рад на пословима уноса изборних   резултата и рад у бирачком одбору као предсједник или члан бирачког одбора).

III Потребна документација:

 1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац за пријаву кандидата за контролора изборних

резултата),

 1. Потврда о пребивалишту,
 2. Овјерена копија универзитетске дипломе/свједочанства о завршеном школовању,
 3. Рјешење/увјерење о изборном искуству.

IV Рок за подношење пријава

Јавни оглас објавиће се на званичној интернет страници Општине и на огласној табли Општинске управе (ул. Карађорђева број 2).

Рок за подношење пријава је петнаест  (15) дана од дана објављивања Јавног огласа на званичној интернет-страници Општине.

V Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија Прњавор.

VI Остале информације

Изборна комисија ће након завршене процедуре по јавном огласу именовати 3 контролора изборних резултата на период од 5 година. Именовани контролори изборних резултата, да би били ангажовани, дужни су проћи обуку, тестирање и цертификовање које ће организовати и провести Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. Изборна комисија ће цертификоване контролоре изборних резултата ангажовати приликом провођења  избора, на пословима контроле изборних резултата, за шта је предвиђена накнада за контролора изборних резултата. Висину накнаде одређује Општинска изборна комисија Прњавор.

Образац пријаве је саставни дио јавног огласа.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије, или поштом адресирано:

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРЊАВОР, ул. Карађорђева број 2, 78430 ПРЊАВОР са назнаком: „Пријава на јавни оглас за контролора изборних резултата – НЕ ОТВАРАТИ“.

Нeпотпуне и неблаговремене пријаве  Комисија неће узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                            ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                                            Сњежана Крајишник

 

Образац пријаве – контролори