Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacije, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 29/18 i 36/19), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 5/21), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

I- Raspisuje se Javni oglas za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor.

Kod izbora za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou, što je regulisano članom 2.14 Izbornog zakona BiH,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini /prečišćeni tekst/ („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10), što podrazumijeva da je jedan od polova zastupljen najmanje sa 40% od ukupnog broja članova.

II- Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III- Mandat.

(1) Mandat člana Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju člana Opštinske izborne komisije.

(2) Član Opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos.

(3) Član Opštinske izborne komisije ima pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV-  Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava.

Opšti uslovi:

1) da je lice sa pravom glasa – lice starije od 18 godina,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor, (Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini Prnjavor koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.),

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS,

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora (Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.):

  1. pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumijeva se:

– članstvo u izbornoj komisiji i

– članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V- Sukob interesa.

U smislu člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

1) koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,

2) koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

3) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,

4) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,

5) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,

6) koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

VI- Potrebna dokumenta.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
  2. izvod iz matične knjige rođenih,
  3. dokaz o mjestu prebivališta nadležnog organa (ne stariji od tri mjeseca),
  4. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena diploma o stečenoj stručnoj spremi),
  5. dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora, (što podrazumijeva članstvo u izbornoj komisiji ili članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH).

Dokaz o izbornom iskustvu mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost.

– Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

  1. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju sa poslednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,
  2. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za sprovođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Dokumenti koji budu priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

VII- Rok i mjesto za podnošenje prijava.

1) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Večernje novosti“.

2) Ako Javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

3) Javni oglas će se objaviti i na internet stranici opštine Prnjavor (www.prnjavor.ba), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK 2021