На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези са чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 27/22), Oпштинска изборна комисија Прњавор расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

 

I  Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

II    Услови за именовање:

Општи услови:

  1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.
  2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ) :
  3. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
  4. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
  5. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
  6. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и
  7. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

–    да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме;

–    да има пријављено пребивалиште у општини  Прњавор.

III   Потребна документација:

  1. пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV   Рок за подношење пријава

Јавни оглас објавиће се на званичној интернет страници Општине, на огласној табли Оптинске управе, ул. Карађорђева број 2,  путем Радио „Прњавор“ Прњавор и телевизији К3 Прњавор.

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објављивања Јавног огласа на званичној интернет-страници Општине.

V    Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија Прњавор.

VI   Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске  изборне комисије,  или на званичној интернет- страници општине.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије, или поштом адресирано:

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРЊАВОР, ул. Карађорђева број 2, 78430 ПРЊАВОР са назнаком: „Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора – НЕ ОТВАРАТИ“.

Кандидати ће, ако Комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                         Сњежана Крајишник

 

Образац – изјава, пдф.