ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA GRAĐANA RADOM OPŠTINSKE UPRAVE I SKUPŠTINE OPŠTINE PRNJAVOR

Obavještavamo građane da će Opština Prnjavor u periodu od 01. 12. 2022. do 31. 12. 2022. godine sprovoditi anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana će obavljati anketar koji će nositi akreditaciju Opštine Prnjavor, ispred šalter sale Opštinske uprave Prnjavor.

Anketom će biti prikupljeni podaci o kvalitetu rada Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketa se sprovodi metodom slučajnog uzorka građana starosti 18 godina i više.

Učešće građana je dobrovoljno, anonimno i od velike vrijednosti za unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor objavljene u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 32/17 od 01.12.2017. godine.

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE TRI ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE PRNJAVOR

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/21, 73/21, 1/22 i 13/22), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/22), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

            I Raspisuje se Javni oglas za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor. U Opštinsku izbornu komisiju Prnjavor imenuju se predsjednik i dva člana.

Kod izbora za članove Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa, u smislu člana 2.14. Izbornog zakona BiH:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

II Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH, Izbornim zakonom Republike Strpske i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III Mandat

1) Mandat članova Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju članova Opštinske izborne komisije.

2) Članovi Opštinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos.

3) Članovi Opštinske izborne komisije imaju pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

Opšti uslovi:

1) da ima pravo glasa,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor,

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora:

 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V Sukob interesa.

1) U smislu člana 2.3. i 1.8. stav 6.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

 1. 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
 2. 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
 3. 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,
 4. 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
 5. 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

2) U smislu člana 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine član Izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

3) Član izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skupštine opštine, lica profesionalno zaposlena u opštinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

VI Potrebna dokumenta

Prijava na Javni oglas sadrži prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listom dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, i dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, i to:

1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

4) dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrifikovanu-priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju priznavanje inostranih diploma,

5) dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora (dokaz o posjedovanju izbornog iskustva mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost),

6) dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH (član 10. stav 7. tačka a) Uputstva propisano je dodatno bodovanje po osnovu stručne spreme kandidata koji su pravni stručnjaci sa iskustvom u sprovođenju izbora i/ili izborni stručnjaci),

7) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,

8) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH,

9) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH,

10) svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da nije lice obuhvaćeno članom 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

11) popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati, pisanim pozivom biti obaviješteni najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Centralna izborna komisija sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti  zakonodavstva i izbornog procesa, za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, koja je dostupna na internet stranici Centralne izborne komisije bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), dokumenti koji budu dostavljeni uz prijavu neće biti vraćeni kandidatima.

VII Rok i mjesto objavljivanja i podnošenja prijava

1) Javni oglas objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Euroblic“.

2) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglas u jednom od glasila iz tačka 1) poglavlja VII.

3) Javni oglas će se objaviti i na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor (www.opstinaprnjavor.net), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično  u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Ul. Karađorđeva, broj 2) ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Prijavni obrazac, obrasci izjava iz poglavlja VI tačke: 7, 8, 9. i 10. i Upitnik o podacima kandidata mogu se preuzeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor ili u nastavku teksta

Prijavni obrazac za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

Izjava o nacionalnom opredjeljenju 

Izjava / član 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 1.8 stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Izjava / član 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

Upitnik o podacima kandidata 

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA KOJA ĆE VRŠITI USLUGU ANKETIRANJA

Na osnovu člana 59. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 3. Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 32/17), načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje lica koja će vršiti uslugu anketiranja

Pozivaju se zaiteresovana lica sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijavu za vršenje uslugu anketiranja u cilju ispitivanja zadovoljstva građana radom opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor za 2022. godinu.

Uslovi:

 • Da je lice punoljetno;
 • Da je državljanin Republike Srpske, Bih;
 • Da ima prebivalište na području opštine Prnjavor
 • Da je lice završilo obuku za anketiranje.

Potrebna dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH;
 • Uvjerenje (dokaz) o završenoj obuci za anketiranje.

Prijave dostaviti na adresu: Opštinska uprava opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, Prnjavor u roku od 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv se primaju od 25.11.2022. godine do 30.11.2022. godine.

PONEDJELJAK, 21. NOVEMBAR NERADNI DAN

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (21. novembar) je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena moga da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 84. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17 i 12/18), člana 206. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 21/17, 23/17 i 32/17), i Zaključka Skupštine opštine Prnjavor br: 01-022-190/22 od 15.11.2022. godine, načelnik opštine upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

 OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2023. GODINU

Pozivamo budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i sve zainteresovane građane opštine Prnjavor, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu, koja će biti održana u četvrtak,  24. novembra 2022. godine sa početkom u 19 h u prostorijama Javne ustanove Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti u nastavku obavještenja, ili neposredno u šalter sali i mjesnim kancelarijama Opštinske uprave, kao i u Odjeljenju za finansije (kancelarija br. 19 u vremenu od 07 – 15h) svakim radnim danom, počev od 17.11.2022. godine do 24.11.2022. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem imejla [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Zainteresovanim građanima omogućeno je i onlajn učešće na javnoj raspravi putem elektronske platforme „ECITIZEN“ registracijom na sledećem linku: https://ecitizen.ba/prnjavor/home. Aplikacija je dostupna i za mobilne uređaje putem Google Play i App Store.

BUDŽET ZA GRAĐANE za 2023. godinu 

TABELARNI PRIKAZ Nacrta budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu 

DANAS ISPLATA STIPENDIJA

Za 238 stipendista sa područja opštine Prnjavor koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije za školsku 2021/2022. godinu danas je isplaćena stipendija za mjesec novembar tekuće godine.

ZAJEDNIČKO RJEŠAVANJE PITANJA MOSTA PREKO UKRINE

Delegacija opštine Prnjavor posjetila je juče opštinu Stanari, gdje je u razgovoru sa načelnikom ove opštine i njegovim saradnicima dogovorena zajednička aktivnost na rješavanju problema mosta na rijeci Ukrini koja povezuje granična naselja Brestovo i Štrpce.

Na sastanku je konstatovano, da je neophodna sanacija ili izgradnja novog mosta i dogovoreno da će Opštinska uprava Prnjavora izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.

“Kroz mjesec ili dva imaćemo projekat na stolu i dogovoriti način kako finansirati gradnju mosta, uvjeren da ćemo uspjeti to da realizujemo u narednoj godini”, rekao je Tomaš.

 

 

Načelnik opštine Stanari, Radojica Ćelić je rekao, da je od zajedničkih projekata ukazano i na putnu komunikaciju Osredak-Banja Kulaši i potrebu da se proširi i dobije dvosmjernost dionica uz prugu, takozvana “ćirina pruga”, koja predstavlja dugogodišnji problem za građane ove dvije lokalne zajednice.

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENA LICA EVIDENTIRANA PRI ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE – BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE PRNJAVOR, ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SAVJETODAVNE I FINANSIJSKE PODRŠKE ZA POKRETANJE VLASTITOG POSLA

Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II) je objavila javni poziv za nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Biro za zapošljavanje Prnjavor, za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške za pokretanje vlastitog posla.

Predmet javnog poziva je izbor korisnika savjetodavne i finansijske podrške za pokretanje vlastitog posla na području opštine Prnjavor. Cilj javnog poziva je olakšati pokretanje vlastitog posla zainteresovanim osobama sa područja opštine Prnjavor kroz savjetodavnu i finansijsku podršku. Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposlene punoljetne osobe koje žele registrovati vlastiti posao na području opštine Prnjavor.

Podrška za izabrane kandidate će biti obezbijeđena u dva ciklusa. U okviru prvog ciklusa će biti pružena savjetodavna i stručna podrška za najviše 30 izabranih polaznika kroz učešće u prvom ciklusu obuke – Pokreni svoj posao. Za drugi ciklus obuke biće odabrano maksimalno 5 polaznika čiji poslovni planovi će biti podržani kroz savjetodavnu podršku, bespovratnu finansijsku pomoć (grant) u iznosu do 6.000 KM za sufinansiranje troškova pokretanja sopstvenog posla, kao i kroz mentorsku podršku.

Javni poziv se može preuzeti OVDJE , dok su Pravilnik i Prijavni obrazac dostupni putem linka https://bit.ly/3e7DiWY

Zainteresovani kandidati treba da pošalju Prijavni obrazac zajedno sa pratećom dokumentacijom (skenirani dokumenti) najkasnije do 25.10.2022. godine putem imejla [email protected] ili preporučenom pošiljkom, na adresu: „Eda – Agencija za razvoj preduzeća“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti „Prijava na učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške“.

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Agenciji za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, po dostavljanju upita na sljedeću adresu: [email protected]

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor čine sljedeći partneri: Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, Opština Prnjavor, JU Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“, Prnjavor, Trivas d.o.o. Prnjavor i Topling d.o.o. Prnjavor.

SEPTEMBAR, 2022/IZDVOJENO IZ ŠTAMPE

TOMAŠ: PRNJAVOR PO SVIM POKAZATELJIMA ZASLUŽUJE STATUS GRADA

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su danas jednoglasno Odluku o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada.

Načelnik opštine Darko Tomaš rekao je da je Prnjavor po ekonomskim parametrima superiorniji od nekih lokalnih zajednica koje su ranije dobile status grada zbog čega ova opština zaslužuje da dobije isti status.

Tomaš je pojasnio da se unazad šest mjeseci aktivno radi na izradi elaborata koji će biti upućen Vladi Republike Srpske na razmatranje.

“Smatramo da i Prnjavor zaslužuje taj status, prije svega zbog privrednika koji su u prošloj godini ostvarili prihod od milijardu i 27 miliona KM zahvaljujući čemu Prnjavor od 65 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj zauzima peto mjesto. Ispred nas su samo Banjaluka, Bijeljina, Laktaši i Trebinje”, rekao je Tomaš novinarima.

On je podsjetio da je od ukupnog prihoda, više od 496 miliona KM bio izvoz što je skoro 50 odsto proizvodnje u ovoj opštini, kao i da je ostvarena dobit privrede viša od 82 miliona KM i duplo je veća nego godinu dana ranije.

“Posebno je važno da je opština Prnjavor druga u Republici Srpskoj po odnosu uvoza i izvoza, 150 miliona KM je pozitivan robni skor razmjene sa inostranstvom. Ako govorimo o stopi rasta ostvarili smo 33,9 odsto, prvi smo u cijeloj banjalučkoj regiji”, precizirao je Tomaš.

On je izrazio uvjerenje da će izgradnjom Poslovne zone Vijaka i uz sve druge pogodnosti za investitore i privrednike Prnjavor tek u narednom periodu osjetiti sve ekonomske prednosti.

Tomaš je zahvalio republičkim vlastima za infrastrukturu koja je obezbijeđena i opštini Prnjavor i privrednicima, i pozvao da razmotre navedene pokazatelje u Elaboratu i opštini Prnjavor daju status grada.

Predsjednik SO Prnjavor Željko Simić izrazio je zadovoljstvo što Prnjavor ispunjava zakonom propisane uslove za status grada i pozdravio jednoglasnu podršku odbornika da se Odluka o dodjeli statusa grada uputi u dalju proceduru.

On je današnji rad Skupštine ocijenio kao vrlo efikasan i napomenuo da je većina tačaka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

SRNA, T.S.