На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) и Одлуке Скупштине општине Прњавор о начину и условима давања у закуп пословног простора у стамбено – пословној згради („Борачка зграда“) у Борачкој улици број 16 („Службени гласник општине Прњавор“ број 6/18)  Начелник општине Прњавор објављује:

ОГЛАС

о давању у закуп пословног простора путем прибављања писмених понуда

(по други пут)

I

Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава давање у закуп пословног простора, путем прибављања писмених понуда, по други пут.

II

Предмет давања у закуп је пословни простор у приземљу стамбено – пословне зграде у Прњавору („Борачка зграда“), Борачкој улици број 16, укупне површине 51,31 m2, изграђен на земљишној парцели означеној као к.ч.бр.961/14, уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, својина општине Прњавор са 1/1 дијела.

Минимална цијена закупнине пословног простора износи 4,00 КМ по м2, што укупно износи 205,50 КМ на мјесечном нивоу и не може се понудити мања цијена.

III

Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која  уплате кауцију у износу од 10% од почетне цијене закупнине, односно 20,52 КМ.

Уплата кауције се врши на жиро рачун Општине Прњавор број 555-00701215707-45, отворен код Нове банке а.д. Бања Лука.

Пословни простор додијелиће се привредном друштву, предузетнику, јавној установи или физичком лицу, које понуди највећу цијену закупнине по м2 површине.

Простор се даје у закуп на период од четири године, с тим да уговорне стране задржавају право једностраног раскида уговора, у случају непредвиђених околности.

У поступку морају учествовати најмање два понуђача.

Ако послије два узастопна прикупљања писмених понуда није издат у закуп пословни простор, зато што нису учествовала најмање два понуђача, или су они одустали од понуде, издавање у закуп се може извршити непосредном погодбом.

IV

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу.

Отварање понуда ће се извршити дана 12.06.2018. године, са почетком у 11,00 часова у сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева број 2.

Увид у документацију се може извршити сваки радни дан од 7,00 до 15,00 часова, почев од дана објаве у дневном листу, и то у Одјељењу за стамбено – комуналне послове и инвестиције Општинске управе општине Прњавор, те се исто тако може извршити разгледање пословног простора у присуству службеника, у наведеном периоду.

Поступак давања у закуп пословног простора спроводи Комисија за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора, коју именује начелник општине.

На основу достављеног извјештаја од стране комисије, начелник општине ће закључити уговор о закупу са најповољнијим понуђачем.

Закупни однос по уговору о закупу тече од дана уласка закупца у посјед предметног пословног простора, а што ће уговорне стране констатовати записнички.

Закуподавац може писменом обавијести закупцу раскинути уговор о закупу, без отказног рока, ако закупац не исплати закупнину у року од осам дана од пријема опомене да је у кашњењу са плаћањем или ако не испуни неку битну обавезу из уговора.

Закупац и закуподавац могу раскинути уговор о закупу уз отказни рок од тридесет дана и исти се рачуна од дана када је једна од уговорних страна доставила писмени отказ уговора о закупу другој уговорној страни.

Предаја пословног простора закупопримцу ће се извршити након уплате закупнине за текући мјесец и закључења уговора. 

V

Понуђачи су дужни уз понуду доставити доказ о уплати кауције, овјерену фотокопију личне карте за физичка лица, односно овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерену пуномоћ за заступање за лица која не учествују у своје име и број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор.

Писмене понуде са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе општине Прњавор (Карађорђева број 2, 78430 Прњавор) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Прњавор, Ул. Карађорђева број 2, са назнаком:

“Комисија за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора – понуда број 01/1-014-108-2/18 – не отварај”.

VI

Учесницима поступка уплаћени износ кауције враћа се у року од три дана од дана отварања понуда, осим учеснику чија је понуда утврђена као најповољнија.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о закупу, губи право на повраћај положене кауције, а уговор се закључује са следећим најповољнијим понуђачем.

Закупнина се плаћа у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, а прије закључења уговора. У износ закупнине ће се урачунати уплаћена кауција.

VII

У случају да нису поднесене најмање двије пуноважне понуде продаја се сматра неуспјелом.

VIII

Оглас о давању у закуп објавиће се у дневном листу „Вечерње новости“, на интернет страници Општине и огласним таблама Општине.

Све остале информације се могу добити на број 051/663-740 (контакт особа: Бесима Мујанић).

 

Број: 01/1-014-108-2/18

Датум: 21.05.2018. године

Н А Ч Е Л Н И К

Дарко Томаш