На 45. редовној сједници СО Прњавор, која ће бити одржана у понедјељак, 25. априла, наћи ће се 21. тачка дневног реда. Одборници ће између осталог расправљати о приједлогу Одлуке о измјенама Одлуке о кредитном задужењу, приједлогу Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 429/2 и 429/3 к.о. Караћ) у својини Општине Прњавор, приједлогу Одлуке о допуни Одлуке о условима за давање пословних простора и објеката на привремено коришћење, приједлогу Одлуке о додјели објеката, подрумских просторија и земљишта на привремено коришћење, приједлогу Одлуке о додјели гробаља на управљање и одржавање, приједлогу Одлуке о додјели на коришћење пословних просторија Борачкој организацији општине Прњавор, приједлогу Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, те приједлогу Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2016. годину.

Пред одборницима парламента наћи ће се и Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2015. године, Извјештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01-31.12.2015. године, Извјештај о извршеним реалокацијама за период 01.01-31.12.2015. године, Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор за радну 2014/15. годину, Извјештај Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор, а у вези са Закључком Скупштине општине Прњавор број: 01-022-17/16 од 28.01.2016. године, као и Иницијатива Стручног вијећа ове установе, Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2015. годину и програм рада за 2016. годину, Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2015. годину као и план рада за 2016, Извјештај о раду Јавне установе Гимназија Прњавор за 2015. годину, те Извјештај о раду Јавне установе Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор за 2015. годину.

На новом скупштинском засједању ће се још наћи и Одлука, рјешења и закључци Имовинско-правне службе, Нацрт Стратегије водоснабдијевања на подручју Општине Прњавор за период 2016-2020. године, Информација о пројекту “Стварање услова за систематско рјешавање стамбеног збрињавања Рома на подручју општине Прњавор, Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2015. години, Информација о раду Јавног предузећа “ДЕП-ОТ” д.о.о. Регионална депонија Бања Лука за 2015. годину, Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједишта замјеника Бања Лука за период 01.01. до 31.12.2015. године са табеларним приказом, те именована Комисија за спровођење јавног надметања.