PONOVLjENI JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NOVČANIH PODSTICAJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE MLADIH NA PODRUČJU OPŠTINE PRNjAVOR ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18), člana 5. i člana 15. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/22), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 26/22) i Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2022. godinu (“Službeni glasnik opštine Prnjavor” broj 2/22), načelnik opštine Prnjavor raspisuje

PONOVLjENI JAVNI POZIV

za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Opština Prnjavor raspisuje ponovljeni javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu planiranih u budžetu opštine u okviru pozicije – Pomoć mladima kroz “start up” preduzetništvo u iznosu od 12.000,00 KM.

Navedena sredstva usmjeriće se na podržavanje i promociju preduzetništva i samozapošljavanja na području opštine Prnjavor.

Kroz realizaciju programa Pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo treba da se doprinese ciljevima:

– povećanja broja novoosnovanih prirednih subjekata;

– povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje i novo zapošljavanje.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu imaju punoljetna lica do 35 godina starosti i to:

 1. kao pojedinci ili kao tim,
 2. koja imaju prebivalište na području opštine Prnjavor,
 3. koja imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području opštine Prnjavor, i to u sljedećim oblastima:
  • proizvodno-prerađivačka industrija,
  • informacije i komunikacije,
  • stručne naučne i tehničke djelatnosti,
  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
  • ostale uslužne djelatnosti,
  • popravka motornih vozila i motocikala i
  • građevinarstvo,
 4. koja u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 5. koja nisu imala registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u periodu od 01.01.2019. godine do objave javnog poziva;
 6. da su nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor;
 7. koja nemaju dospjelih neizmirenih poreskih obaveza;
 8. koja nisu osuđivana za krivična djela protiv privrede i krivična

djela protiv imovine;

 1. koja ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora.

Fizička lica koja su već ostvarila podsticaj na ime samozapošljavanja lica od strane opštine Prnjavor ili iz nekog drugog izvora finansiranja (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), ne mogu biti korisnici podsticaja koji se dodjeljuju kroz program podsticaja samozapošljavanja mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu.

 1. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PRIJEDLOGA

Odobrena sredstva koja se dodjeljuju jednom korisniku ili timu je fiksno 6.000,00 KM.

Odobrena sredstva po jednoj prijavi, bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili grupnoj prijavi, namijenjena su da se upotrijebe za prihvatljive troškove poslovanja i to:

– za troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora, nabavke opreme, mašina, alata i/ili repromaterijala,

– za troškove poslovanja (registracija, takse, zakupnina, troškovi komunalnih usluga i drugi troškovi vezani za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti) i

– za uplate poreza i doprinosa na plate.

Novčana sredstva će korisnicima biti doznačena u dvije rate, na način i pod uslovima koji će detaljno biti definisan pojedinačnim ugovorima koje će načelnik opštine potpisati sa svakim korisnikom kome budu dodijeljena novčana sredstva.

 1. OBJAVA PONOVLjENOG JAVNOG POZIVA, NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Ponovljeni javni poziv za odabir korisnika novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godinu biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor, na oglasnim tablama opštine, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave za dodjelu podsticajnih sredstava podnose se na propisanim obrascima dostupnim u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor (šalter broj 1. i 2.), kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Uz popunjeni obrazac prijave na ponovljeni javni poziv zainteresovana lica su dužna priložiti:

 1. CIPS potvrda o prebivalištu za podnosioca prijave (ne starija od 3 mjeseca);
 2. Kopija lične karte podosioca prijave;
 3. Uvjerenje Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio poreski obveznik kao

vlasnik registrovane djelatnosti u periodu od 01.01.2019. godine do objave

javnog poziva (ne starije od 8 dana);

 1. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, da je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice (ne starije od 8 dana);
 2. Dokumentaciju koja dokazuje da je podnosilac prijave (ukoliko je primjenjivo):
  • lice sa invaliditetom,
  • član porodice poginulog boraca ili ratnog vojnog invalida vojske Republike Srpske
  • pripadnik romske nacionalne manjine;
 3. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije bio/la korisnik sredstava podrške za samozapošljavanje od strane opštine Prnjavor ili drugih organa i organizacija (Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ministarstva i dr), kao i da ne apliciraju za podsticajna sredstva za samozapošljavanje iz drugih izvora;
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu o izmirenim poreskim obavezama;
 5. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osuđivan/a za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 6. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom se podnosilac prijave obavezuje da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora registrovati zanatsko-preduzetničku djelatnost.

U slučaju da podnosilac prijave bude odabran kao korisnik podsticajnih sredstava, dužan je prije potpisivanja ugovora sa načelnikom opštine kao dokaz za izjave navedene u t. 7) i 8) dostaviti uvjerenja nadležnih institucija, u protivnom će njihove prijave biti diskvalifikovane.

Obrazac prijave sa odgovarajućom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti šalju se poštom na adresu Opština Prnjavor, Karađorđeva broj 2, Prnjavor ili se dostavljaju lično u Opštinu – šalter sala (šalteri br. 1 i 2), sa naznakom “Ne otvarati – Za Komisiju za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. ANALIZA I OCJENA PRISTIGLIH ZAHTJEVA I POSTUPAK ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

Analizu i ocjenu prijava dostavljenih po javnom pozivu vršiće komisija za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo koju imenuje načelnik opštine.

Komisija će u roku od 10 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava sačiniti preliminarnu rang listu sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava iz budžeta opštine Prnjavor i istu dostaviti načelniku opštine.

Preliminarna rang lista sa prijedlogom odluke o raspodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli i na zvaničnoj  internet stranici opštine Prnjavor.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi načelnik opštine  i ista će biti objavljena u Službenom glasniku opštine Prnjavor, na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Sa korisnicima, kojima su odobrena podsticajna sredstva, načelnik opštine će zaključiti ugovor, kojim će se detaljno regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Implementacija programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo traje 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a korisnici dodijeljenih sredstava su dužni u navedenom periodu obavljati registrovanu djelatnost, izuzev opravdanih razloga o kojima opština Prnjavor treba da bude saglasna.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj telefona 051/663-740 lokal 232, elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected], ili lično u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti – Odsjek za preduzetništvo (stara zgrada opštine, kancelarija br. 42).

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MJERU PODRŠKE UVOĐENjU STANDARDA I SERTIFIKACIJU U POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENOJ PROIZVODNjI

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren novi EU4Agri ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava.

Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše sertifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvaliteta, higijene, sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima.

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv?

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge koje se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu, te udruženja koja okupljaju proizvođače/prerađivače za njihovu grupnu sertifikaciju.

Prijave se mogu podnijeti od 14. septembra 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 14. oktobar 2022. godine, do 17:00 sati.

Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu putem zvanične internet stranice projekta, www.eu4agri.ba/

UPRILIČEN PRIJEM ZA EKIPU RUKOMETNOG KLUBA “SLOGA” PRNjAVOR

Načelnik opštine, Darko Tomaš upriličio je danas prijem za ekipu Rukometnog kluba “Sloga“ Prnjavor koja će u predstojećoj sezoni 2022/23 igrati u Prvoj ligi Republike Srpske.

Tomaš je igračima i rukovodstvu čestitao jubilej od 50 godina postojanja kluba i istakao da je čast za opštinu što su nakon 22 godine ponovo stekli status prvoligaša.

„Njihov predani rad u poslednjih nekoliko godina smo svi prepoznali, omasovili su klub i sve čestitke što mlade ljude usmjeravaju na pravi put zbog čega će uvijek imati našu podršku“, rekao je Tomaš.

Trener RK „Sloga“ Prnjavor, Uglješa Glamočić kaže da je Prva liga izuzetno zahtjevna, ali da će ekipa koju predvodi svojim rezultatima nastojati u najboljem svjetlu predstaviti opštinu iz koje dolaze.

„Cilj u prvoj sezoni je opstanak u Prvoj ligi za šta mislim da neće biti problema. Prvu utakmicu igramo u nedjelju, 18. septembra na domaćem terenu protiv Bijeljine, borićemo se da pobijedimo“, rekao je Glamočić i uputio poziv sugrađanima da dođu pogledati dobru rukometnu utakmicu.

Prijemu je prisustvovao i mladi prvotimac RK „Sloga“ Ognjen Kovjanić koji je rekao da je ulazak u Prvu ligu dodatni motiv igračima da se pokažu u što boljem svjetlu, da pokažu rezultate dugotrajnog i napornog rada i truda, svoje znanje, ali i kakav potencijal ima Prnjavor.

Istaknuti član ovog kluba Mile Šljivić kaže da posebno raduje činjenica što u Prvu ligu ulaze upravo u godini kada se proslavlja 50 godina rukometa u Prnjavoru.

 „Iskoristili smo priliku koja nam se ukazala odustajanjem šamipona Druge lige RK „Čelinac“  i izborili smo plasman u viši rang takmičenja“, kaže Šljivić.

On je naglasio i veliki značaj podrške koju opština Prnjavor pruža klubu, posebno u vrijeme kada je teško pronaći velike sponzore.

Utakmica između RK „Sloga“ Prnjavor i RK „Bijeljina“ igra se u nedjelju, 18. septembra u Sportskoj dvorani „Sloga“ Prnjavor sa početkom u 18.30 časova.

Srna T.S.

OPŠTINA RJEŠAVA 20 GODINA STAR IMOVINSKI PROBLEM

Opština Prnjavor  pokrenula je proceduru za rješavanje jednog od najvećih imovinsko – pravnih problema izbjeglih i raseljenih lica koji su izgradili stambene jedinice u Potočanima, Pavlovom  brdu i Štrpcima, potvrdio je u izjavi novinarima Brano Žunić, načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje.

Žunić je istakao da je suština problema što su prije dvadesetak godina nekadašnje vlasti na neozbiljan način doveli ljude na tuđe zemljište da izgrade kuće uz obećanje da će im biti preneseno vlasništvo, i stvorili problem koji do danas nije riješen.

„Ljudi imaju veliki problem jer ne mogu imanja sa izgrađenim porodičnim kućama prenijeti u vlasništvo nasljednicima, proširiti ili eventualno prodati. Po saznanju za problem početkom godine krenuli smo u proceduru i došli do spiska na kojem je trenutno oko 20 ljudi kojima ćemo pomoći da se zemljište uknjiži u njihovo vlasništvo“ , rekao je Žunić.

On je napomenuo da se ovo ne odnosi na kategorije izbjeglih i raseljenih koji su skupštinskim rješenjima dobili na raspolaganje dio zemljišta.

Sa  izbjeglim i raseljenim licima koji su se suočili sa imovinskim poteškoćama juče je razgovarao i načelnik opštine, Darko Tomaš koji kaže da će procedura potrajati jer je potrebno da zemljište pređe u opštinsko vlasništvo, ali i obećao da će biti iznađena sredstva u budžetu i da će u narednoj godini biti riješen dugogodišnji problem.

On je pozvao da im se jave i drugi građani koji su izgradili stambene jedinice uz odobrenje opštine, a zemljište nije skupštinskom odlukom preneseno u njihovo vlasništvo već se vodi na ranijim privrednim društvima ili kao državna svojina.

„Smatram da ovakvih ljudi ima više od prijavljenih 20,  zbog čega ih pozvamo da se jave i uz našu pomoć riješe problem, pri čemu niko od njih neće imati bilo kakve finansijske izdatke jer će sve troškove snositi opština“ , pojasnio je Tomaš.

Milorad Barišić, nastanjen u Potočanima, prvi je prijavio problem sa kojim se suočio nakon što je njegovom sinu odbijen zahtjev za legalizaciju objekta u izgradnji uz obrazloženje da je zemljište u državnom vlasništvu.

 „Nakon što nisam dobio pomoć od ljudi koji su mi prije početka gradnje rekli da radimo i  da neće biti proteškoća problem se vukao nekoliko godina,  dok se proljetos nismo obratili Brani Žuniću i načelniku opštine koji su pokazali razumijevanje i žele nam pomoći“ , pojasnio je Barišić. 

Srna T.S.

OBAVJEŠTENjE O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI DJECI POGINULIH BORACA

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obavještava sva nezaposlena lica – djecu poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, da se odazovu pozivu i jave u nadležni biro JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske prema mjestu prebivališta, kako bi ostvarili svoje pravo u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći od 1.000,00 KM nezaposlenoj djeci poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpskeˮ, br. 87/2022).

Jednokratna novčana pomoć licima iz pomenute kategorije biće isplaćena do kraja septembra 2022. godine na tekući račun ili na adresu, putem pošte.

http://www.zzzrs.net/index.php/vijest/obavjestenje_o_isplati_jednokratne_novcane_pomoci_djeci_poginulih_boraca/

 

U TOKU REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA ERGELI “VUČIJAK”

Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske i republičkog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na ergeli „Vučijak“ u Prnjavoru u toku je rekonstrukcija prvog objekta koja bi trebala biti završena do kraja godine, rekao je ministar Boris Pašalić.

On je nakon posjete ovom preduzeću rekao da su do prije nekoliko godina imali velike probleme, bolesne i gladne životinje, ali da se za kratko vrijeme uspjelo obezbijediti dovoljno poljoprivrednih površina za proizvodnju hrane, zbog čega je sada potpuno drugačija slika.

„Cilj nam je bio da saniramo tadašnju situaciju, a onda da počnemo sa rekonstrukcijom objekata. Želimo da u narednih nekoliko godina rekonstruišemo objekte, da im vratimo oblik i formu koje su imali ranije i da radimo na dodatnim sadržajima koje ćemo graditi zajedno sa upravom ergele ‘Vučijak’ , lokalnom zajednicom koja nam takođe pomaže i sa Vladom Republike Srpske“ , rekao je Pašalić.

On je napomenuo da ergela danas nema dugova, riješeni su imovinsko-pravni odnosi, a ergela u svom vlasništvu ima i više od 20 hektara zemljišta gdje može graditi određene sadržaje.

„Ergela je povezana auto-putem sa dva velika grada, u blizini su Prnjavor i Čelinac, prema ovoj ergeli gravitira sigurno oko 500.000 ljudi koji bi rado tokom vikenda došli sa porodicom, djecom da se rekreiraju, borave. Mislim da će to u svom punom obliku biti vidljivo u narednih nekoliko godina“, kaže Pašalić.

Pašalić kaže da je Ministarstvo poljoprivrede trenutno za radove na ergeli izdvojilo oko 250.000 KM, a redovni grant od oko 450.000 KM plasira se svake godine i ta sredstva se koriste za plate i tekuće troškove.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš kaže da je dogovoreno da i lokalna zajednica finansijski pomogne rekonstrukciju sledećeg objekta.

„Opština će učestvovati sa iznosom koji naplatimo od rente i uređenja na lokaciji u centru grada koju će ergela prodati. Uvjeren sam da će ergela ‘Vučijak’ biti jedan od najljepših i najboljih turističkih potencijala i Republike Srpske i BiH“, rekao je Tomaš.

On je zahvalio ministru Pašaliću na uloženom trudu, znanju i energiji u poboljšanju uslova na ergeli, kao i Vladi Srpske koja ima razumijevanja za potrebe ovog preduzeća.

Direktor ergele „Vučijak“ Miroslav Milanković kaže da trenutno imaju oko 125 grla različitih kategorija, a da će u objektu čija je rekonstrukcija u toku biti smještene rasplodne kobile.

Srna T.S.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA POSTDIPLOMCIMA I DOKTORANTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNjAVOR U 2022. GODINI

Na osnovu člana 4. Odluke o dodjeli sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor, broj 01/1-022-146/22 od 06.09.2022. godine, Načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor u 2022. godini

 

Pozivaju se studenti drugog i trećeg ciklusa studija sa prebivalištem na području opštine Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima u 2022. godini.

Za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima sa područja opštine Prnjavor mogu da konkurišu studenti drugog i trećeg ciklusa studija koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da imaju prebivalište na području opštine Prnjavor najkraće šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

b) da su studenti drugog ili trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama,

g) da imaju najmanje dva položena ispita predviđena planom i programom postdiplomskih odosno doktorskih studija,

Zahtjevi za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o upisu drugog, odnosno trećeg ciklusa studija,
 • Kopiju nastavnog plana i programa na postdiplomskom, odnosno doktorskom studiju,
 • Uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom, odnosno doktorskom studiju sa prosjekom ocjena,
 • Fotokopija indeksa,
 • Fotokopiju lične karte i
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Javni poziv za dodjelu sredstava postdiplomcima i doktorantima u 2022. godini objavljen je 08.09.2022. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 16.09.2022. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

ROMSKOJ DJECI OBEZBIJEĐENA NOVČANA SREDSTVA ZA NABAVKU ŠKOLSKOG PRIBORA

Devetoro Roma sa područja opštine Prnjavor koji pohađaju osnovnu školu i dva srednjoškolca dobili su danas od opštine Prnjavor određena novčana sredstva za nabavku školskog pribora i materijala.

Načelnik opštine Darko Tomaš precizirao je da su osnovci dobili po 80,00 KM, a učenici srednje škole po 150,00 KM.

„Možda to nisu prevelika sredstva, ali su motivacija romskoj populaciji da upisuju srednju školu i fakultete. U tom kontekstu izmijenićemo i odluku o stipendiranju učenika i studenata, pa će i svi studenti iz reda romske populacije imati stipendiju“ , istakao je Tomaš.

On je podsjetio da je ovo 19. godina kako lokalna zajednica, na inicijativu romskih udruženja iz Prnjavora,  na ovaj način pomaže mladim Romima.

Predsjednik Udruženja „Romska djevojka – Romani ćej“ Snježana Mirković kaže da je ovo s jedne strane vid pomoći porodicama školske djece, a s druge podstrek djeci da se školuju.

Ona je iznijela podatak da se trenutno jedna Romkinja sa područja opštine Prnjavor obrazuje na visokoškolskoj ustanovi.

Srna T.S.

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE OBJAVILA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU MALIH LOKALNIH PROJEKATA ZA 2023. GODINU

Ambasada Republike Češke u BiH objavila je Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 30. septembar 2022. godine.

Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH za 2018 – 2023. godinu (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korišćenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).

Podnosilac prijedloga projekta mora da bude:

 • registrovano pravno lice;
 • neprofitna organizacija (nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, organizacije i agencije čije su aktivnosti usmjerene na lokalni razvoj).

Visina granta iznosi od 15,800 do 38,000 KM po projektnom prijedlogu.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

Aplikanti iz Republike Srpske mole se da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.