JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacije, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 29/18 i 36/19), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 5/21), Skupština opštine Prnjavor, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor

I- Raspisuje se Javni oglas za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor.

Kod izbora za člana Opštinske izborne komisije Prnjavor vodiće se računa:

1) da sastav Opštinske izborne komisije odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou, što je regulisano članom 2.14 Izbornog zakona BiH,

2) da sastav Opštinske izborne komisije odražava ravnopravnu zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini /prečišćeni tekst/ („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10), što podrazumijeva da je jedan od polova zastupljen najmanje sa 40% od ukupnog broja članova.

II- Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III- Mandat.

(1) Mandat člana Opštinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na rješenje Skupštine opštine Prnjavor o imenovanju člana Opštinske izborne komisije.

(2) Član Opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos.

(3) Član Opštinske izborne komisije ima pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa Zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

IV-  Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava.

Opšti uslovi:

1) da je lice sa pravom glasa – lice starije od 18 godina,

2) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi:

1) da ima prebivalište na području opštine Prnjavor, (Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini Prnjavor koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.),

2) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS,

3) da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora (Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.):

 1. pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumijeva se:

– članstvo u izbornoj komisiji i

– članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V- Sukob interesa.

U smislu člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za člana Opštinske izborne komisije ne može se kandidovati lice:

1) koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,

2) koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

3) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH,

4) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,

5) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,

6) koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbama člana 1.8 satv 6. Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i skupština opštine.

VI- Potrebna dokumenta.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. dokaz o mjestu prebivališta nadležnog organa (ne stariji od tri mjeseca),
 4. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena diploma o stečenoj stručnoj spremi),
 5. dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora, (što podrazumijeva članstvo u izbornoj komisiji ili članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH).

Dokaz o izbornom iskustvu mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost.

– Izuzetak: Član Opštinske izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva.

 1. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju sa poslednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,
 2. svojeručno potpisanu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa Komisija za sprovođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu koju su naznačili u prijavi.

Dokumenti koji budu priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

VII- Rok i mjesto za podnošenje prijava.

1) Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Večernje novosti“.

2) Ako Javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

3) Javni oglas će se objaviti i na internet stranici opštine Prnjavor (www.prnjavor.ba), ali se ta objava neće računati u rokove za prijavljivanje kandidata.

4) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

5) Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save, br. 10, 768430 Prnjavor, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor“.

Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK 2021

Demant teksta objavljenog na internet portalu

Povodom objave na internet portalima, kako je put Potočani – Prosjek u katastrofalnom stanju, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije daje demant.

“Navedeni putni pravac je izgrađen prvenstveno za pristup obradivim parcelama koje su u vlasništvu preduzeća „Ratar“ a.d. Prnjavor.

Put jednim dijelom nije uplanjen u katastarskom operatu već se nalazi na parceli koja se u katastarskom operatu vodi kao njiva. Iz navedenog predmetni put ne može biti glavni put za selo Prosjek. Glavni putevi za selo Prosjek su sljedeći:

 1. Lokalni put od magistralnog  puta M 16.1 na Kojinom Hanu – Orašje centar – Novo Selo – Prosjek – Koljani (granica sa opštinom Laktaši).
 2. Lokalni put od magistralnog puta M 16.1 u Dabraku – Ukrajinska crkva – Prosjek škola. “

U PRNJAVORU OBILJEŽEN DAN BORACA

Parastosom za 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu i posjetom grobnim mjestima poginulih i umrlih ratnih komandanata u Prnjavoru je obilježen Dan boraca Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine opštine Željko Simić rekao je novinarima, nakon parastosa u Spomen-hramu na Vučijaku, da je Prnjavor dao veliki doprinos u odbrani i stvaranju Republike Srpske zbog čega je obaveza sadašnjih i budućih generacija da se njeguje tradicija i čuva Republika Srpska.

On je podsjetio da se na ovaj dan odaje pomen poginulima u proteklom ratu, ali da sjećanje na njih mora stalno biti prisutno u narodu kojem su omogućili slobodu.

“Danas dajemo pomen junacima koji su položili svoje živote za stvaranje Republike Srpske, a istovremeno u znak sjećanja na Prvi srpski ustanak prisjećamo se svih junaka koji su stali u odbranu i za spas srpskog naroda u nekom ranijem vremenu”, rekao je Simić.

Nekadašnji komandant jedinice “Vukovi s Vučijaka” Miro Šikarac istakao je da je Prnjavor
podnio veliku žrtvu za stvaranje Republike Srpske i podsjetio da je ova opština druga u Republici Srpskoj po broju stradalih u odnosu na ukupni broj stanovnika.

“Taj podatak sam po sebi govori da je bilo veliko stradanje jer naša opština nije bila zona ratnih dejstava”, naglasio je Šikarac.

Boračka organizacija danas je upriličila i polaganje cvijeća na grobove ratnih komandanata Veljka Milankovića u Kremni, Milana Subotića u mjesnom groblju Osredak, Vojina Živanića u Gornjim Smrtićima, te Milorada Kuzmanovića, Živojina Kuzmanovića, Nemanje Segića i Nedeljka Davidovića u Prnjavoru, Nedeljka Suvajca i Nedeljka Iliškovića u mjesnom groblju u Šereg Ilovi.

SRNA, T.S.

ANKETA – „Podizanje vrijednosti usluga u privatnom smještaju i seoskim domaćinstvima“

Turistička organizacija Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske,  u okviru projekta  pod nazivom „Podizanje vrijednosti usluga  u privatnom smještaju i seoskim domaćinstvima“, a  koji je  namijenjen pružaocima usluga izdavanja stanova, apartmana, soba, kuća i seoskih domaćinstava,  moli  sva fizička lica registrovana za pružanje usluga smještaja u opštini Prnjavor, da u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i unapređenja načina poslovanja, popune anketu klikom na link ispod:

https://forms.gle/LjvHuiDEYenzKoK57

TOMAŠ GOSTOVAO U EMISIJI “POTEZ”

Načelnik opštine, Darko Tomaš gostovao je juče u emisiji “Potez” Televizije K3, gdje je sa urednicom i voditeljkom, Jelenom Demonjić pričao o nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu, planovima za naredni period, ali i problemi sa kojima se suočava lokalna zajednica.

 

ZAHVALNICE I KNJIGE ŠKOLAMA IZ PRNJAVORA, SRPCA, DERVENTE I OPŠTINI PRNJAVOR

Predsjednik banjalučkog Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov uručio je danas opštini Prnjavor i 10 osnovnih i srednjih škola iz Prnjavora, Srpca i Dervente zahvalnice i knjigu “Humano srce Srpske”. Zahvalnice su uručene u znak  zahvalnosti zbog učešća u velikoj humanitarnoj akciji Odbora za izgranju Dnevnog centra”Podrži me – 9.januar” u Kosovskoj Mitrovici, projektu čija je ukupna vrijednost 280.000 evra.

Izgradnja Dnevnog centra počela je  prije godinu i po dana, a za završetak  projekta potrebno je obezbijediti  još oko 45.000 do 50.000 evra, istakao je Arlov.

 „Korisnici centra će biti djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju, članovi Udruženja roditelja ‘Podrži me’ kojih ima 158. U ovom centru koji je zamišljen kao njihova druga kuća imaće svu potrebnu edukaciju. Biće to veliki poklon Republike Srpske“ , izjavio je ovom prilikom Arlov. Uz riječi zahvalnosti za svih 81 osnovnu i srednju školu koje su u proteklom periodu učestovale u humanitarnoj akciji, Arlov je dodao  da istu do 15. februara mogu podržati i   uključiti se  i druge škole ukoliko to  žele.

„Možda do Sretenja dođemo do broja 100  – škola učesnica u akciji, a želja nam je da centar završimo do avgusta.  Zahtjevan dio akcije je useljenje u objekat jer je potrebna veoma skupa oprema, čiju će nabavku obezbijediti pojedine međunarodne organizacije, poput UNICEF-a“ , dodao je  Arlov.

Škole sa područja srbačke opštine rado se odazivaju sličnim akcijama, istakla je direktor Osnovne škole „Dositej Obradović“ iz  Razboja  Silvana Sekulić, a direktor Centra srednjih škola „Ivo Andrić“ u Prnjavoru Suzana Švraka istakla je da je učešćem učenika u ovakvim aktivnostima postignut jedan od ciljeva razvijanja humanosti kod djece i mladih.

„Zahvaljujući djelovanju Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, na najbolji način se grade mostovi saradnje između djece u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji“, izjavio je načelnik opštine Drako Tomaš. „Opština Prnjavor  će uplatiti 3.000 KM kako bismo i mi bili dio ovog značajnog  projekta. Zahvaljujumo gospodinu Arlovu što je prepoznao Prnjavor kao partnera na dobrim projektima“ , rekao je Tomaš.

Tomaš je podsjetio da Prnjavor nekoliko godina unazad učestvuje  u projektu „Spojimo djecu sa KiM sa djecom iz Republike Srpske“, što će se nastaviti i ove godine ukoliko dozvole epidemiološke mjere. Takođe je podsjetio da Opština godinama unazad stipendira i tri studenta sa KiM-a, pozivajući pritome i druge lokalne zajednice da slijede ovakav primjer.

Zahvalnice za učestvovanje u humanitarnoj akciji uručene su školama : Osnovnoj školi  „Petar Kočić“ Šibovska, OŠ „Branko Ćopić“ Prnjavor, OŠ „Sveti Sava“ Gornji Smrtići“, Gimnaziji Prnjavor, Muzičkoj školi Prnjavor, Centru srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, OŠ „Dositej Obradović“ Razboj, OŠ „Vuk Stefanović  Karadžić“ Sitneši, Srednjoškolskom centru „Mihajlo Pupin“ Derventa,  i OŠ „Vuk Stefanović  Karadžić“ Vitkovci.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR SPORTISTE OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 4. Pravilnika o izboru sportiste opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 3/20) i Pravilnika o dopuni Pravilnika o izboru sportiste opštine Prnjavor, broj 01/1-022-5/21 od 02.02.2021. godine, Načelnik opštine Prnjavor, objavljuje

JAVNI  POZIV

za prikupljanje prijedloga za izbor sportiste opštine Prnjavor za 2020. godinu

Pozivaju se sportske organizacije, škole i sportski radnici sa područja opštine Prnjavor da dostave prijedloge sportista za sljedeće vrste priznanja:

 1. Godišnja priznanja najuspešnijim sportistima i ekipama:

–      najperspektivniji sportista – pionir (ž),

–     najperspektivniji sportista – pionir (m),

–      najuspešniji mladi sportista – kadeti, juniori (ž),

–     najuspešniji mladi sportista – kadeti, juniori (m),

–     najuspešniji sportista – senior (m),

–      najuspješniji sportista – senior (ž),

–     najuspešnija ekipa – individualni sport,

–     najuspešnija ekipa – kolektivni sport.

 1. Posebna godišnja priznanja dodeljuju se:
 • u kategoriji „Školski sport“,
 • u kategoriji sportista sa invaliditetom,
 • u kategoriji veterana,
 • u kategoriji rekreativaca,
 • u kategoriji za vrhunski sportski rezultat ostvaren u sportskim organizacijama van teritorije opštine Prnjavor,
 • najbolji sportski radnik,
 • najistaknutiji sportski novinar i
 • jubilarne nagrade.
 1. Nagrada za životno djelo pojedincima u oblasti sporta

 Prijave se dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor, na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Prnjavor.

Prijave će biti razmatrane od strane tročlane Komisije imenovane od strane Načelnika opštine Prnjavor.

Rok za dostavljanje prijava je petak, 19.02.2021. godine, lično u prostorijama Šalter sale ili poštom na adresu: Svetog Save 10, 78430 Prnjavor.

1 – Obrazac izbor sportiste pojedninačno

2 – Obrazac izbor ekipe INDIVIDUALNI UNIVERZALNI

3 – Obrazac izbor ekipe KOLEKTIVNI

4a – Obrazac POSEBNA PRIZNANJA

4b – Obrazac POSEBNA PRIZNANJA Kategorija osnovne i srednje škole

5 – Obrazac ŽIVOTNO DJELO

Javni poziv izbor sportiste PDF

 

U PONEDJELJAK JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA

Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu biće održana u ponedjeljak, 8. februara sa početkom u 19.00 časova u velikoj sali JU Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti putem linka – nacrt budžeta za 2021. godinu i budžet za građane ili neposredno u šalter sali, mjesnim kancelarijama Opštinske uprave Prnjavor i u Odjeljenju za finansije (kancelarija 19) u vremenu od 7.00 do 15.00 časova  svakim radnim danom do 8. februara 2021. godine.

Primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti i putem elektronske pošte [email protected]  do dana održavanja javne rasprave ili u toku javne rasprave.

Pozivamo budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i zainteresovane građane opštine Prnjavor da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.

U TOKU SJEDNICA SKUPŠTINE, USVOJEN NACRT BUDŽETA ZA 2021. GODINU

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su na današnjoj drugoj redovnoj sjednici nacrt budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu u iznosu od 17.300.000,00 KM. U odnosu na rebalans budžeta za 2020. godinu, nacrt je manji za 593.000,00 KM.

Poreski prihodi su planirani u iznosu od 10.508.000, 00 KM, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu 2.481.600,00 KM. Ukupni poreski prihodi su manji za 4,65% u odnosu na prošlogodišnji rebalans, dok su planirani budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu manji za 1.672.190,02 KM.

U nacrtu budžeta za 2021. godinu izdvajanja za određene kategorije su ostala na prošlogodišnjem nivou, tako su sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje planirana su u iznosu od 410.000,00 KM, dok su sredstva za stipendiranje studenata i učenika planirana u iznosu od 300.000,00 KM.

Sredstva za razvoj sporta planirana su u iznosu od 350.000,00 KM što predstavlja povećanje u odnosu na rebalans za prošlu godinu, dok su kapitalne investicije planirane u iznosu od 868.000,00 KM.

Uvedene su i nove budžetske pozicije, između ostalog, sredstva za studentske kartice u iznosu od 7.000,00 KM, sredstva za nabavku udžbenika za porodice sa četvoro i više djece u iznosu od 15.000,00 KM, sredstva za rad Omladinskog centra Prnjavor u iznosu od 10.000,00 KM, te sredstva za finansiranje „Roditeljske kuće“, u iznosu od 10.000,00 KM.

U toku je rasprava o Nacrtu odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća, a odbornici će u nastavku razmatrati još 16 tačaka dnevnog reda.