ЈАВНИ ОГЛАС за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. Упутства о утврђивању квалификације, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 29/18 и 36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и члана 1. Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21), Скупштина општине Прњавор, расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор

I- Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор.

Код избора за члана Општинске изборне комисије Прњавор водиће се рачуна:

1) да састав Општинске изборне комисије одражава заступљеност конститутивних народа укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ,

2) да састав Општинске изборне комисије одражава равноправну заступљеност полова у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини /пречишћени текст/ („Службени гласник БиХ“, број 32/10), што подразумијева да је један од полова заступљен најмање са 40% од укупног броја чланова.

II- Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.

III- Мандат.

(1) Мандат члана Општинске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије на рјешење Скупштине општине Прњавор о именовању члана Општинске изборне комисије.

(2) Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.

(3) Члан Општинске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

IV-  Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава.

Општи услови:

1) да је лице са правом гласа – лице старије од 18 година,

2) да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

Посебни услови:

1) да има пребивалиште на подручју општине Прњавор, (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини Прњавор који испуњавају услове тражене јавним огласом.),

2) да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS,

3) да посједује искуство у спровођењу избора (Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.):

 1. под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

– чланство у изборној комисији и

– чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

V- Сукоб интереса.

У смислу члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине за члана Општинске изборне комисије не може се кандидовати лице:

1) које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,

2) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

3) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона БиХ,

4) које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

5) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке,

6) које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбама члана 1.8 сатв 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и скупштина општине.

VI- Потребна документа.

Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:

 1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. доказ о мјесту пребивалишта надлежног органа (не старији од три мјесеца),
 4. доказ о стручној спреми (овјерена диплома о стеченој стручној спреми),
 5. доказ о посједовању искуства у провођењу избора, (што подразумијева чланство у изборној комисији или чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ).

Доказ о изборном искуству мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност.

– Изузетак: Члан Општинске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.

 1. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са последњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,
 2. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ.

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног огласа Комисијa за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су назначили у пријави.

Документи који буду приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII- Рок и мјесто за подношење пријава.

1) Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.

2) Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

3) Јавни оглас ће се објавити и на интернет страници општине Прњавор (www.prnjavor.ba), али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

4) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

5) Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: Скупштина општине Прњавор, Улица Светог Саве, бр. 10, 768430 Прњавор, са назнаком „Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор“.

Jaвни оглас за именовање једног члана ОИК 2021

Демант текста објављеног на интернет порталу

Поводом објаве на интeрнет порталима, како је пут Поточани – Просјек у катастрофалном стању, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције даје демант.

“Наведени путни правац је изграђен првенствено за приступ обрадивим парцелама које су у власништву предузећа „Ратар“ а.д. Прњавор.

Пут једним дијелом није уплањен у катастарском операту већ се налази на парцели која се у катастарском операту води као њива. Из наведеног предметни пут не може бити главни пут за село Просјек. Главни путеви за село Просјек су сљедећи:

 1. Локални пут од магистралног  пута М 16.1 на Којином Хану – Орашје центар – Ново Село – Просјек – Кољани (граница са општином Лакташи).
 2. Локални пут од магистралног пута М 16.1 у Дабраку – Украјинска црква – Просјек школа. “

ПОЗИВ НА XII СЈЕДНИЦУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Начелник општине Прњавор позива све привреднике и предузетнике са подручја општине Прњавор на XII сједницу Привредног савјета у проширеном саставу. Сједница ће бити одржана у петак, 19.02.2021. године са почетком у 13,00 часова, у просторијама Јавне установе Центар за културу Прњавор.

 

У ПРЊАВОРУ ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРАЦА

Парастосом за 626 погинулих бораца са подручја општине Прњавор у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату и посјетом гробним мјестима погинулих и умрлих ратних команданата у Прњавору је обиљежен Дан бораца Републике Српске.

Предсједник Скупштине општине Жељко Симић рекао је новинарима, након парастоса у Спомен-храму на Вучијаку, да је Прњавор дао велики допринос у одбрани и стварању Републике Српске због чега је обавеза садашњих и будућих генерација да се његује традиција и чува Република Српска.

Он је подсјетио да се на овај дан одаје помен погинулима у протеклом рату, али да сјећање на њих мора стално бити присутно у народу којем су омогућили слободу.

“Данас дајемо помен јунацима који су положили своје животе за стварање Републике Српске, а истовремено у знак сјећања на Први српски устанак присјећамо се свих јунака који су стали у одбрану и за спас српског народа у неком ранијем времену”, рекао је Симић.

Некадашњи командант јединице “Вукови с Вучијака” Миро Шикарац истакао је да је Прњавор
поднио велику жртву за стварање Републике Српске и подсјетио да је ова општина друга у Републици Српској по броју страдалих у односу на укупни број становника.

“Тај податак сам по себи говори да је било велико страдање јер наша општина није била зона ратних дејстава”, нагласио је Шикарац.

Борачка организација данас је уприличила и полагање цвијећа на гробове ратних команданата Вељка Миланковића у Кремни, Милана Суботића у мјесном гробљу Осредак, Војина Живанића у Горњим Смртићима, те Милорада Кузмановића, Живојина Кузмановића, Немање Сегића и Недељка Давидовића у Прњавору, Недељка Сувајца и Недељка Илишковића у мјесном гробљу у Шерег Илови.

СРНА, Т.С.

АНКЕТА – „Подизање вриједности услуга у приватном смјештају и сеоским домаћинствима“

Туристичка организација Републике Српске у сарадњи са Привредном комором Републике Српске,  у оквиру пројекта  под називом „Подизање вриједности услуга  у приватном смјештају и сеоским домаћинствима“, а  који је  намијењен пружаоцима услуга издавања станова, апартмана, соба, кућа и сеоских домаћинстава,  моли  сва физичка лица регистрована за пружање услуга смјештаја у општини Прњавор, да у циљу побољшања квалитета услуга и унапређења начина пословања, попуне анкету кликом на линк испод:

https://forms.gle/LjvHuiDEYenzKoK57

ТОМАШ ГОСТОВАО У ЕМИСИЈИ “ПОТЕЗ”

Начелник општине, Дарко Томаш гостовао је јуче у емисији “Потез” Телевизије К3, гдје је са уредницом и водитељком, Јеленом Демоњић причао о нацрту буџета општине Прњавор за 2021. годину, плановима за наредни период, али и проблеми са којима се суочава локална заједница.

 

ЗАХВАЛНИЦЕ И КЊИГЕ ШКОЛАМА ИЗ ПРЊАВОРА, СРПЦА, ДЕРВЕНТЕ И ОПШТИНИ ПРЊАВОР

Предсједник бањалучког Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов уручио је данас општини Прњавор и 10 основних и средњих школа из Прњавора, Српца и Дервенте захвалнице и књигу “Хумано срце Српске”. Захвалнице су уручене у знак  захвалности због учешћа у великој хуманитарној акцији Одбора за изгрању Дневног центра”Подржи ме – 9.јануар” у Косовској Митровици, пројекту чија је укупна вриједност 280.000 евра.

Изградња Дневног центра почела је  прије годину и по дана, а за завршетак  пројекта потребно је обезбиједити  још око 45.000 до 50.000 евра, истакао је Арлов.

 „Корисници центра ће бити дјеца и млади са потешкоћама у развоју, чланови Удружења родитеља ‘Подржи ме’ којих има 158. У овом центру који је замишљен као њихова друга кућа имаће сву потребну едукацију. Биће то велики поклон Републике Српске“ , изјавио је овом приликом Арлов. Уз ријечи захвалности за свих 81 основну и средњу школу које су у протеклом периоду учестовале у хуманитарној акцији, Арлов је додао  да исту до 15. фебруара могу подржати и   укључити се  и друге школе уколико то  желе.

„Можда до Сретења дођемо до броја 100  – школа учесница у акцији, а жеља нам је да центар завршимо до августа.  Захтјеван дио акције је усељење у објекат јер је потребна веома скупа опрема, чију ће набавку обезбиједити поједине међународне организације, попут УНИЦЕФ-а“ , додао је  Арлов.

Школе са подручја србачке општине радо се одазивају сличним акцијама, истакла је директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из  Разбоја  Силвана Секулић, а директор Центра средњих школа „Иво Андрић“ у Прњавору Сузана Шврака истакла је да је учешћем ученика у оваквим активностима постигнут један од циљева развијања хуманости код дјеце и младих.

„Захваљујући дјеловању Одбора за помоћ Косову и Метохији, на најбољи начин се граде мостови сарадње између дјеце у Републици Српској и на Косову и Метохији“, изјавио је начелник општине Драко Томаш. „Општина Прњавор  ће уплатити 3.000 КМ како бисмо и ми били дио овог значајног  пројекта. Захваљујумо господину Арлову што је препознао Прњавор као партнера на добрим пројектима“ , рекао је Томаш.

Томаш је подсјетио да Прњавор неколико година уназад учествује  у пројекту „Спојимо дјецу са КиМ са дјецом из Републике Српске“, што ће се наставити и ове године уколико дозволе епидемиолошке мјере. Такође је подсјетио да Општина годинама уназад стипендира и три студента са КиМ-а, позивајући притоме и друге локалне заједнице да слиједе овакав примјер.

Захвалнице за учествовање у хуманитарној акцији уручене су школама : Основној школи  „Петар Кочић“ Шибовска, ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор, ОШ „Свети Сава“ Горњи Смртићи“, Гимназији Прњавор, Музичкој школи Прњавор, Центру средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Разбој, ОШ „Вук Стефановић  Караџић“ Ситнеши, Средњошколском центру „Михајло Пупин“ Дервента,  и ОШ „Вук Стефановић  Караџић“ Витковци.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 4. Правилника о избору спортисте општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/20) и Правилника о допуни Правилника о избору спортисте општине Прњавор, број 01/1-022-5/21 од 02.02.2021. године, Начелник општине Прњавор, објављује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за прикупљање приједлога за избор спортисте општине Прњавор за 2020. годину

Позивају се спортске организације, школе и спортски радници са подручја општине Прњавор да доставе приједлоге спортиста за сљедеће врсте признања:

 1. Годишња признања најуспешнијим спортистима и eкипама:

–      најперспективнији спортиста – пионир (ж),

–     најперспективнији спортиста – пионир (м),

–      најуспешнији млади спортиста – кадети, јуниори (ж),

–     најуспешнији млади спортиста – кадети, јуниори (м),

–     најуспешнији спортиста – сениор (м),

–      најуспјешнији спортиста – сениор (ж),

–     најуспешнија екипа – индивидуални спорт,

–     најуспешнија екипа – колективни спорт.

 1. Посебна годишња признања додељују се:
 • у категорији „Школски спорт“,
 • у категорији спортиста са инвалидитетом,
 • у категорији ветерана,
 • у категорији рекреативаца,
 • у категорији за врхунски спортски резултат остварен у спортским организацијама ван територије општине Прњавор,
 • најбољи спортски радник,
 • најистакнутији спортски новинар и
 • јубиларне награде.
 1. Награда за животно дјело појединцима у области спорта

 Пријаве се достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности Општинске управе општине Прњавор, на прописаним обрасцима, који се могу преузети са званичне интернет странице општине Прњавор.

Пријаве ће бити разматране од стране трочлане Комисије именоване од стране Начелника општине Прњавор.

Рок за достављање пријава је петак, 19.02.2021. године, лично у просторијама Шалтер сале или поштом на адресу: Светог Саве 10, 78430 Прњавор.

1 – Образац избор спортисте поједниначно

2 – Образац избор екипе ИНДИВИДУАЛНИ УНИВЕРЗАЛНИ

3 – Образац избор екипе КОЛЕКТИВНИ

4а – Образац ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА

4б – Образац ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА Категорија основне и средње школе

5 – Образац ЖИВОТНО ДЈЕЛО

Јавни позив избор спортисте ПДФ

 

У ПОНЕДЈЕЉАК ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА

Јавна расправа о Нацрту буџета општине Прњавор за 2021. годину биће одржана у понедјељак, 8. фебруара са почетком у 19.00 часова у великој сали ЈУ Центар за културу.

Заинтересовани грађани увид у документ могу извршити путем линка – нацрт буџета за 2021. годину и буџет за грађане или непосредно у шалтер сали, мјесним канцеларијама Општинске управе Прњавор и у Одјељењу за финансије (канцеларија 19) у времену од 7.00 до 15.00 часова  сваким радним даном до 8. фебруара 2021. године.

Примједбе, приједлоге и сугестије грађани могу доставити и путем електронске поште [email protected]  до дана одржавања јавне расправе или у току јавне расправе.

Позивамо буџетске кориснике, представнике савјета мјесних заједница, јавних предузећа и установа, удружења грађана и заинтересоване грађане општине Прњавор да узму активно учешће у јавној расправи.

У ТОКУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, УСВОЈЕН НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Одборници Скупштине општине Прњавор усвојили су на данашњој другој редовној сједници нацрт буџета општине Прњавор за 2021. годину у износу од 17.300.000,00 КМ. У односу на ребаланс буџета за 2020. годину, нацрт је мањи за 593.000,00 КМ.

Порески приходи су планирани у износу од 10.508.000, 00 КМ, док су непорески приходи планирани у износу 2.481.600,00 КМ. Укупни порески приходи су мањи за 4,65% у односу на прошлогодишњи ребаланс, док су планирани буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину мањи за 1.672.190,02 КМ.

У нацрту буџета за 2021. годину издвајања за одређене категорије су остала на прошлогодишњем нивоу, тако су средства за подстицај пољопривредне производње планирана су у износу од 410.000,00 КМ, док су средства за стипендирање студената и ученика планирана у износу од 300.000,00 КМ.

Средства за развој спорта планирана су у износу од 350.000,00 КМ што представља повећање у односу на ребаланс за прошлу годину, док су капиталне инвестиције планиране у износу од 868.000,00 КМ.

Уведене су и нове буџетске позиције, између осталог, средства за студентске картице у износу од 7.000,00 КМ, средства за набавку уџбеника за породице са четворо и више дјеце у износу од 15.000,00 КМ, средства за рад Омладинског центра Прњавор у износу од 10.000,00 КМ, те средства за финансирање „Родитељске куће“, у износу од 10.000,00 КМ.

У току је расправа о Нацрту одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа, а одборници ће у наставку разматрати још 16 тачака дневног реда.