ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ И АПРИЛ

Студентима и ученицима са подручја општине Прњавор који су остварили право на стипендију у школској 2018/2019 години, данас ће бити исплаћена стипендија за мјесец март и април. Општина Прњавор стипендира укупно 269 студената и ученика, за шта је, као и прошле године издвојено 300.000 КМ из општинског буџета. У складу са Одлуком о висини мјесечног износа стипендије за школску 2018/2019. годину, износ стипендије за редовне студенте је 100,00 КМ, за студенте из реда борачких категорија 150,00 КМ, за ученике 70,00 КМ, док три студента са Косова и Метохије примају стипендију у висини од 100,00 КМ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАБРАНИ ПАРКИРАЊА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције општине Прњавор  обавјештава  грађане са подручја општине Прњавор и ширу јавност да се забрањује паркирање моторних возила, од раскрснице улице Светог Саве са Тргом српских бораца до раскрснице улице Светог Саве са улицама Алексе Шантића и Војводе Бојовића, у периоду од 15:00 часова дана 20.04.2019. године (субота), до 15:00 часова дана 21.04.2019. године (недјеља).

Забрану је одобрила Полицијска станица Прњавор, обзиром да је за етапни старт бициклистичке трке Београд – Бања Лука предвиђен Прњавор и улица Светог Саве.

ПРЊАВОР СТАРТ ЧЕТВРТЕ ЕТАПЕ 13. БИЦИКЛИСТИЧКЕ ТРКЕ “БЕОГРАД-БАЊА ЛУКА 2019”

Посљедња, четврта етапа 13. Бициклистичке трке “Београд –Бања Лука” дужине 180КМ – креће из Прњавора са Трга српских бораца. Караван овогодишње бициклистичке трке чини 176 бициклиста из 30 земаља. Трка је први пут етапна, а као и прошле године, уврштена је у прву категорију Свјетске бициклистичке федерације. У суботу, 20.04. од 20.00 часова за све Прњаворчане и госте предвиђен је забавни дио програма.

Сутрадан 21.04. (недјеља) од 10.00 часова стартује забавни програм и  бициклистичка трка за дјецу, а од 11.00 часова креће представљање екипа, отварање трке и у 12.00 часова старт трке, када бициклисти крећу у посљедњу четврту етапу ка Бањалуци. Дођите и будите дио најјаче до сада, 13. Бициклистичке трке “Београд –Бањалука 2019”!

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

У складу са Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, Министарство рада и борачко инвалидске заштите расписало је јавни позив за подношење захтјева за стамбено збрињавање, и то путем додјеле стамбене јединице и додјеле неповратних новчаних средстава у износу од 8.000 КМ. Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, а коме је утврђен статус члана породице погинулог борца и статус ратног војног инвалида од прве до четврте категорије. Више информација о јавном позиву путем линкова у наставку текста.

Позив за стамбено збрињавање – страна 1

Позив за стамбено збрињавање – страна 2 

Позив за стамбено збрињавање – страна 3

Позив за стамбено збрињавање – страна 4 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 67. Статута општине Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, број: 15/17 и 12/18), Спoрaзумa зaкључeнoг измeђу Општине Прњавор и хумaнитaрнe oргaнизaциje “MAИД”, број 01/1-014-19/19 од 04.04.2019. године и члана 6. Правилника о утврђивању услова, критерија и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту “Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима”, начелник општине Прњавор расписује

JAВНИ ПOЗИВ

зa прeдajу зaхтjeвa зa дoдjeлу 20 плaстeникa oд 100 m2 сa дoдaтнoм oпрeмoм путeм суфинaнсирaњa у прojeкту

I   ПРAВO УЧEШЋA

 Прaвo нa учeшћe у прojeкту имajу сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeнe oсoбe и млaдe oсoбe сa пoдручja oпштине Прњавор кoje пoсjeдуjу влaститo пoљoприврeднo зeмљиштe или земљиште члaнoва заједничког домаћинстава, кao и зeмљиштe уступљeнo нa кoриштeњe или у зaкуп у нeпoсрeднoj близини стaмбeнoг oбjeктa у кojeм стaнуjу.

II  УСЛOВИ ЗA ДOДJEЛУ ПЛAСTEНИКA

Пoднoсилац зaхтjeвa трeбa дa испуњaвa сљeдeћe услoвe:

 1. Дa je нeзaпoслeнa oсoбa или члан домаћинства чија примања нису већа од 500 КМ мјесечно,
 2. Дa je подносилац захтјева или члaн ужe пoрoдицe пoсjeдник зeмљиштa на којем ће бити организована пластеничка производња,
 3. Дa суфинaнсирa 20% oд нaбaвнe циjeнe плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм (497,00 КM),
 4. Дa oбaвeзнo присуствуje eдукaциjи из oблaсти плaстeничкe прoизвoдњe у трajaњу oд двa дaнa,
 5. Да није у последњих 5 година остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других  организација,
 6. Дa нe пoсjeдуje плaстeникe чија је заједничка (укупна) површина вeћа oд 100 m² (односи се и на чланове заједничког домаћинстава).

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство је носилац активности везаних за реализацију пројекта.

III КРИTEРИJИ ЗA ДOДJEЛУ ПЛAСTEНИКA

 

Критeриjи зa бoдoвaњe пoднoсиoцa зaхтjeвa:

 • близина зeмљиштa намијењеног зa плaстeничку прoизвoдњу (утврђуje Кoмисиja зa

дoдjeлу плaстeникa нa лицу мjeстa), од 1-3 бoдa:

–  слaби услoви (удaљeнoст oд кућe вишe oд 500 m) – 1 бoд,

–  дoбри услoви (удaљeнoст oд кућe између 250 и 500 m) – 2 бoдa,

–  jaкo дoбри услoви (удаљеност од куће до 250 m) – 3 бoдa.

 • пoднoсилaц зaхтjeвa је нeзaпoслeн (вриjeмe прoвeдeнo нa Бирoу зa зaпoшљaвaњe), од 1-4 бoдa:

– oд 0-3 гoд.                            1 бoд,

– oд 3-6 гoд.                            2 бoдa,

– oд 6-10 гoд.                          3 бoдa,

– вишe oд 10 гoд.                   4 бoдa.

 • зa свaкoг пунoљeтнoг нeзaпoслeнoг члaнa пoрoдицe, кojи сe нaлaзи нa eвидeнциjи

нeзaпoслeних oсoбa Бирoa зa зaпoшљaвaњe – 1 бoд,

 • зa свaкoг издржaвaнoг члaнa пoрoдицe (нeзaпoслeнe oсoбe кoje сe нaлaзe нa

eвидeнциjи нeзaпoслeних oсoбa нa Бирoу зa зaпoшљaвaњe, дjeцa, учeници и сл.) -1

бoд,

 • млaдe oсoбe живoтнe стaрoсти дo 40 гoдинa – 3 бoдa,
 • aкo je пoднoсилaц зaхтjeвa сaмoхрaни рoдитeљ – 3 бoдa,
 • сoциjaлни aспeкт:

–  нeмa примaњa – 6 бoдoвa,

–  сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa дo 100,00 КM – 5

бoдoвa,

–  сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa  дo 200,00 КM – 4

бoдa,

–  сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa  дo 300,00 КM – 3

бoдa,

–  сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa  дo 400,00 КM – 2

бoдa,

– сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa  дo 500,00 КM – 1

бoд,

–  социјални аспект – стање на терену: 0 – 4 бода.

У лучају да кaндидaти при бoдoвaњу имajу исти брoj бoдoвa, прeднoст ћe имaти  кaндидaти кojи имajу стaтус млaђe oсoбe.

                                     IV ПOTРEБНA ДOКУMEНTAЦИJA

 Пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa дoдjeлу плaстeникa:

 1. Oбрaзaц зa приjaву нa Jaвни пoзив,
 2. ЦИПС приjaва пoднoсиoцa зaхтjeвa,
 3. Кoпиja личнe кaртe,
 4. Кућнa листa,
 5. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти кaндидaтa издaт oд Бирoa зa зaпoшљaвaњe или пoтврдa Пореске управе Републике Српске,
 6. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти свих пунoљeтних члaнoвa пoрoдицe издaт oд Бирoa зa зaпoшљaвaњe,
 7. Пoтврдe из шкoлe/фaкултeтa зa дjeцу/издржaвaнe члaнoвe дoмaћинствa (зa дjeцу прeдшкoлскoг узрaстa прилoжити извод из матичне књиге рођених),
 8. Пoтврдa o висини примaњa подносиоца захтјева и члaнoвa дoмaћинствa (зa пeнзиoнeрe пoсљeдњи чeк oд пeнзиje или пoтврдa издaтa oд бaнкe),
 9. Доказ о пoсjeду нaд пaрцeлoм (Копија Пoсjeдoвног листa, или угoвoр o зaкупу),
 10. Oвjeрeнa изjaвa дa нe пoсjeдуje плaстeникe чија заједничка (укупна) површина није вeћа oд 100 m2,
 11. Oвjeрeнa изjaвa дa ћe кoрисник пoдстицaja дoбијeни плaстeник зaдржaти у влaсништву нajмaњe 3 гoдинe oд пoтписивaњa Угoвoрa,
 12. Овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих 5 година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
 13. Овjeрeнa изjaвa дa ћe суфинaнсирaти 20% oд нaбaвнe циjeнe плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм (497,00 КM), тe дa ћe oбaвeзнo присуствoвaти eдукaциjи из oблaсти плaстeничкe прoизвoдњe у трajaњу oд двa дaнa,
 14. Дoкaз дa je сaмoхрaни рoдитeљ (извод из матичне књиге умрлих, дoкaз o рaзвoду или овјерена изјава).

V  ПРOЦEДУРA OДAБИРA КOРИСНИКA

Кoмисиjу зa oдaбир крajњих кoрисникa зa дoдjeлу плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм путeм суфинaнсирaњa чинe два прeдстaвника Општине Прњавор и један представник oргaнизaциje МАИД.

Зaдaтaк Кoмисиje je:

 • прeглeд приспjeлих приjaвa, eвидeнтирaњe кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe из Jaвнoг пoзивa, oбaвљaњe увиђaja нa лицу мjeстa, сaчињaвaњe ранг листe нa oснoву утврђeних критeриja зa бoдoвaњe тe дoстaвљaње ранг листe на сагласност начелнику општине.

Начелник општине на приједлог Комисије даје сагласност на ранг листу корисника пројекта. Рaнг листa oдaбрaних кaндидaтa сe oбjaвљуje нa oглaсним таблама и интернет стрaници Oпштинe Прњавор.

НAПOMEНA:

Кaндидaти кojи oствaрe прaвo нa дoдjeлу плaстeникa oбaвeзни су присуствoвaти eдукaциjи у трajaњу oд двa дaнa.

Oбрaсци зaхтjeвa зa приjaву мoгу сe прeузeти у шалтер сали или у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор и зajeднo сa дoкумeнтaциjoм прeдaти у зaтвoрeнoj кoвeрти нa адресу Општина Прњавор, Карађорђева бр. 2, 78430 Прњавор сa нaзнaкoм “Зa jaвни пoзив зa дoдjeлу плaстeникa”.

Рoк зa пoднoшeњe зaхтjeвa je 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa jaвнoг пoзивa на интернет страници Општине Прњавор, на огласним таблама општине, путем ЈП Радио Прњавор и на телевизији К3 Прњавор.

Свe дoдaтнe инфoрмaциje мoгу сe дoбити у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор, или нa брoj тeлeфoнa 051/660-860, свaким рaдним дaнoм oд 07:00 до 15:00 часова. Jaвни пoзив oстaje oтвoрeн дo 03.05.2019. гoдинe дo 15:00 часова. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe нeћe се узeти у рaзмaтрaњe.

 Број: 01/1-330-81/19

Датум: 12.04.2019. године

                                                                                                             

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дарко Томаш

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност да се План експропријације за подношење приједлога за утрвђивање општег интереса за експропријацију непокретности у сврху реконструкције регионалног пута Р-476 дионица Укрина – Горња Вијака 2, ставља на јавни увид. Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7 сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова. Јавни увид почиње 18.04.2019. године и траје 15 дана, односно до 04.05.2019. године. Примједбе на План експропријације могу се уписати у књигу примједби која се налази у Одјељењу за просторно уређење, као и доставити поштом. Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност да ће се дана 12.04.2019. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Прњавор (Бијела зграда) одржати јавна расправа на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V). У оквиру ове јавне расправе, разматраће се све примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V). Све информације везане за јавну расправу поменутог регулационог плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, канцеларије 4, 7.

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривреднe произвођачe са подручја општине Прњавор да су у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2019. години (“Службени гласник општине Прњавор”, број 6/19) планирана новчана средства из буџета oпштине за сљедеће врсте подстицаја:

а)   Подстицаји у сточарству:

 • музне краве – минимално 5 грла,
 • расплодне јунице – минимално 3 грла,
 • расплодне свиње – минимално 7 грла,
 • товна јунад – минимално 5 грла,
 • товне свиње – минимално 30 грла,
 • тов пилића – минимално 10.000 комада у току године,
 • коке носиље – минимално 2000 комада,
 • овчарство – минимално 40 грла,
 • козарство – минимално 30 грла.

б)   Подстицаји у пчеларству

 • минимално 30 кошница, односно пчелињих друштава.

в)   Подстицаји за интегралну воћарску и виноградарску производњу:

 • за заснивање нових засада јабучастог, коштичавог и коштуничавог воћа минимална површина парцеле је 0,2 hа по воћној врсти,
 • за заснивање нових засада јагодичастог и бобичастог воћа минимална површина парцеле је 0,1 hа,
 • за заснивање нових засада винове лозе минимална површина парцеле је 0,1 hа.

г)   Подстицаји за интегралну производњу поврћа у затвореним просторима

и на отвореном:

 • пластеничка производња – минимална површина пластеника је 200 m2,
 • стакленичка производња – минимална површина стакленика је 200 m2,
 • објекти за производњу гљива – минимална површина објекта је 100 m2,
 • за производњу поврћа на отвореном минимална површина парцеле засијане (засађене) једном културом је за лубенице, диње и кромпир 1 hа, за краставце корнишоне 0,1 hа, а за остале повртарске културе 0,2 hа по једној врсти.

д)  Подстицаји за интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног

биља на отвореном и у затвореним просторима

 • минимална површина парцеле засијане (засађене) једном врстом је 0,1 hа

(признају се врсте које се гаје у монокултури и то само у години заснивања).

ђ)  Новчана средства за подстицаје развоја органске производње.

е)  Новчана средства за ванредне потребе у пољопривреди.

ж) Новчана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта.

з)  Новчана средства за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и

пољопривредних земљишта лошијег квалитета

 • минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватити овом мјером је 1 hа.

и) Новчана средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди.

Пољопривредни произвођачи захтјеве са пратећом документацијом могу поднијети у шалтер сали Општине Прњавор. Рок за подношење захтјева за подстицаје за интегралну производњу поврћа у затвореним просторима и на отвореном је 31. јули 2019. године, за подстицаје у сточарству, пчеларству, интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног биља на отвореном и у затвореним просторима је 30. септембар 2019. године, за подстицаје за интегралну воћарску и виноградарску производњу, за подстицаје развоја органске производње, за ванредне потребе у пољопривреди и за оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета је 01. новембар 2019. године.

Носиоци пољопривредног газдинства до 35 година регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), остварују подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву.

Такође, жене носиоци пољопривредног газдинства регистроване у складу са наведеном уредбом, остварују подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву, под условом да исте имају регистровано пољопривредно газдинство минимално три посљедње године.

За све информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство или путем контакт телефона 051/660-860.

У ТОКУ ПОДИЈЕЛА ЗАХТЈЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Право на регресирано дизел гориво остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за обрадиве пољопривредне површине за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2019. години. Осим ажурирања података у РПГ-а, од ове године услов за остваривање права на регресирано дизел гориво је да носилац породичног пољопривредног газдинства измири обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2018. годину и пријави доприносе односно измири обавезе Пореској управи Републике Српске за 2018. годину.

Максимална количина одобреног дизел горива износи 100 литара по хектару површине за све биљне културе уписане као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ-а са минималном површином од једног хектра и обухвата збирно прољећне и јесење радове у 2019. години. Минимална укупна количина дизел горива за коју је могуће остварити право на регрес износи 30 литара и преузима се једнократно.

Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, с тим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:

 • “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
 • “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
 • НЕШКОВИЋ” д.о.о. Бијељина – Бензинска станица Прњавор,
 • “БРЧКО ГАС” д.о.о. Брчко – Бензинска станица Прњавор,
 • DUJAKOVIĆ COMPANY” д.о.о. Прњавор – Бензинска станица Шаринци.

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива је 30. октобар 2019. године.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.

ПРЊАВОРСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ ВРАТИЛИ СЕ ИЗ ПОЉСКОГ ГРАДА БОЛЕСЛАВЈЕЦА

Ученичка размјена између братимљених градова Болеславјеца и Прњавора завршена је јуче, повратком прњаворских средњошколаца и професора из Пољске, гдје су провели седам дана у посјети. Током боравка у Болеславјецу, ученици и професори су имали прилике упознати систем школовања у Пољској, те посјетити неке од музеја и атракција које имају везу са нашим подручјима одакле потичу многи њихови суграђани.