ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције обавјештава грађане да се, ради извођења радова на реконструкцији улице, привремено обуставља саобраћај за сва возила у улици Јована Стерије Поповића у Прњавору, на дионици од раскрснице са Београдском улицом, до раскрснице са Крајишком улицом.

Привремена обустава ће бити на снази од понедјељка до суботе, од 07:00 до 17:00 часова, до 21.06.2018. године.

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА (ПО ДРУГИ ПУТ)

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) и Одлуке Скупштине општине Прњавор о начину и условима давања у закуп пословног простора у стамбено – пословној згради („Борачка зграда“) у Борачкој улици број 16 („Службени гласник општине Прњавор“ број 6/18)  Начелник општине Прњавор објављује:

ОГЛАС

о давању у закуп пословног простора путем прибављања писмених понуда

(по други пут)

I

Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава давање у закуп пословног простора, путем прибављања писмених понуда, по други пут.

II

Предмет давања у закуп је пословни простор у приземљу стамбено – пословне зграде у Прњавору („Борачка зграда“), Борачкој улици број 16, укупне површине 51,31 m2, изграђен на земљишној парцели означеној као к.ч.бр.961/14, уписана у ПЛ број 225 к.о. Прњавор, својина општине Прњавор са 1/1 дијела.

Минимална цијена закупнине пословног простора износи 4,00 КМ по м2, што укупно износи 205,50 КМ на мјесечном нивоу и не може се понудити мања цијена.

III

Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која  уплате кауцију у износу од 10% од почетне цијене закупнине, односно 20,52 КМ.

Уплата кауције се врши на жиро рачун Општине Прњавор број 555-00701215707-45, отворен код Нове банке а.д. Бања Лука.

Пословни простор додијелиће се привредном друштву, предузетнику, јавној установи или физичком лицу, које понуди највећу цијену закупнине по м2 површине.

Простор се даје у закуп на период од четири године, с тим да уговорне стране задржавају право једностраног раскида уговора, у случају непредвиђених околности.

У поступку морају учествовати најмање два понуђача.

Ако послије два узастопна прикупљања писмених понуда није издат у закуп пословни простор, зато што нису учествовала најмање два понуђача, или су они одустали од понуде, издавање у закуп се може извршити непосредном погодбом.

IV

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу.

Отварање понуда ће се извршити дана 12.06.2018. године, са почетком у 11,00 часова у сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева број 2.

Увид у документацију се може извршити сваки радни дан од 7,00 до 15,00 часова, почев од дана објаве у дневном листу, и то у Одјељењу за стамбено – комуналне послове и инвестиције Општинске управе општине Прњавор, те се исто тако може извршити разгледање пословног простора у присуству службеника, у наведеном периоду.

Поступак давања у закуп пословног простора спроводи Комисија за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора, коју именује начелник општине.

На основу достављеног извјештаја од стране комисије, начелник општине ће закључити уговор о закупу са најповољнијим понуђачем.

Закупни однос по уговору о закупу тече од дана уласка закупца у посјед предметног пословног простора, а што ће уговорне стране констатовати записнички.

Закуподавац може писменом обавијести закупцу раскинути уговор о закупу, без отказног рока, ако закупац не исплати закупнину у року од осам дана од пријема опомене да је у кашњењу са плаћањем или ако не испуни неку битну обавезу из уговора.

Закупац и закуподавац могу раскинути уговор о закупу уз отказни рок од тридесет дана и исти се рачуна од дана када је једна од уговорних страна доставила писмени отказ уговора о закупу другој уговорној страни.

Предаја пословног простора закупопримцу ће се извршити након уплате закупнине за текући мјесец и закључења уговора. 

V

Понуђачи су дужни уз понуду доставити доказ о уплати кауције, овјерену фотокопију личне карте за физичка лица, односно овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерену пуномоћ за заступање за лица која не учествују у своје име и број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор.

Писмене понуде са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе општине Прњавор (Карађорђева број 2, 78430 Прњавор) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Прњавор, Ул. Карађорђева број 2, са назнаком:

“Комисија за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора – понуда број 01/1-014-108-2/18 – не отварај”.

VI

Учесницима поступка уплаћени износ кауције враћа се у року од три дана од дана отварања понуда, осим учеснику чија је понуда утврђена као најповољнија.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о закупу, губи право на повраћај положене кауције, а уговор се закључује са следећим најповољнијим понуђачем.

Закупнина се плаћа у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача, а прије закључења уговора. У износ закупнине ће се урачунати уплаћена кауција.

VII

У случају да нису поднесене најмање двије пуноважне понуде продаја се сматра неуспјелом.

VIII

Оглас о давању у закуп објавиће се у дневном листу „Вечерње новости“, на интернет страници Општине и огласним таблама Општине.

Све остале информације се могу добити на број 051/663-740 (контакт особа: Бесима Мујанић).

 

Број: 01/1-014-108-2/18

Датум: 21.05.2018. године

Н А Ч Е Л Н И К

Дарко Томаш

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕГЛЕДУ ЛЕЖИШТА ВОДЕ БАЊЕ КУЛАШИ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава јавност општине Прњавор да ће Комисија коју је формирао Министар индустрије, енергетике и рударства, дана 25.05.2018. године са почетком у 10:00 часова извршити преглед на лежишту термоминералне воде Бање Кулаши ради доношења Рјешења којим се одобрава експлоатационо поље „Кулаши“.

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

На основу јавног позива упућеног удружењима из области културе и осталим удружењима са подручја општине Прњавор, а на приједлог Комисије за одабир пројеката/програма, начелник општине Прњавор донио је Одлуку о расподјели средстава удружењима из области културе.

Oдлука о расподјели средстава удружењима из области културе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О МОГУЋЕМ УВИДУ У ЗАХТЈЕВ ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ ЗА АУТОПУТ

Одјељење за просторно уређење Општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор, да у периоду од 15.05.2018. године до 15.06.2018. године, могу извршити јавни увид у захтјев за еколошку дозволу и приложену документацију за аутопут Бања Лука – Добој од чвора „Маховљани“, до везе са аутопутем на коридору Vc, у дужини од 71,91 km, инвеститора ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука.

Јавни увид се може извршити сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, Одјељења за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, соба број 4.

Примједбе и сугестије на приложену документацију уз захтјев за издавање еколошке дозволе за аутопут Бања Лука – Добој од чвора „Маховљани“, до везе са аутопутем на коридору Vc, у дужини од 71,91 km, доставити у писменој форми лично или поштом Одјељењу за просторно уређење, Општинске управе општине Прњавор.

Све информације везане за бесплатан јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се добити у Одјељењу за просторно уређење и на телефоне број: 051/663-162 и 051/663-740, локал 227.

ПРИЈЕМ ЗА РЕГИОНАЛНЕ ШАМПИОНКЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ

Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш организовао је данас пријем за ученице Основне школе „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња, које су освојиле прво мјесто на општинском и регионалном такмичењу у женском фудбалу и том приликом наградио их дресовима. Након пријема, начелник Томаш је истакао значај успјеха младих ученица за локалну заједницу, које су на најбољи начин представиле и школу и општину.

„Сигуран сам, да ће нас младе шампионке подједнако добро представити и на републичком такмичењу. Уручили смо им данас дресове, као мали знак пажње. На тај начин биће препознатљиве и по изгледу, а по резултату то већ довољно јесу.“, рекао је Томаш. Директор ове школе, Милан Вранић рекао је да ће ученице представљати бањалучку регију на предстојећем републичком такмичењу, које ће бити одржано 19. и 20. маја у Бијељини. „Секција женске фудбалске екипе у нашој школи постоји већ двије године и то су углавном дјевојчице које тренирају у Фудбалском клубу „Љубић“. Будући да смо доминантно побједили на претходним такмичењима, очекујемо једно од прва три мјеста и на републичком такмичењу.“, рекао је Вранић. Ученица седмог разреда Основне школе „Меша Селимовић“, Дејана Панић каже да фудбал воли и да га тренира од малих ногу. „Тренинг у школи траје од пола сата до сат времена. Имамо велику помоћ од наставника и директора. Захвалила бих се начелнику Томашу, да данашњем пријему и поклону.“, рекла је Панићева. Данашњем пријему присуствовале су Валентина Федена, Јована Ћетојевић, Сара Панић, Абида Ахмић, Дајана Вукомановић, Алиса Халилић, Јасмина Халилић, Радана Вукић и Дејана Панић.

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ КОРИСНИКА ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У 2018. ГОДИНИ

У оквиру Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2018. годину, Комисија за избор корисника бањско – климатске рехабилитације дана 11.5.2018. године сачинила је листе изабраних корисника. На наведене листе може се поднијети приговор у року од седам дана од дана истицања истих на огласне табле. Комисија ће у року од седам дана од дана истека рока за приговоре, ријешити исте и сачинити коначне листе, те доставити их надлежном министарству на сагласност.

Л И С Т А

изабраних корисника за бањско-климатску  рехабилитацију у 2018. години

Р/б ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТАТУС БРОЈ БОДОВА
ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
1. ЉУБОЈЕВИЋ ДРАГИЦА ППБ 100
2. БУНИЋ ТОМИСЛАВ ППБ 100
3. ЊЕЊИЋ ЂУРЂИЈА ППБ 100
4. БУНИЋ МИЛКА ППБ 100
5. ЈОВИЋ РАДОЈКА ППБ 100
6. ДУЈАКОВИЋ РОСАНКА ППБ 100
7. САМАРЏИЋ СТОЈА ППБ 100
8. СУВАЈАЦ ДУШАН ППБ 100
9. СУВАЈАЦ НАДА ППБ 100

 

 

 

Р/б ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТАТУС БРОЈ БОДОВА
РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ
1. ВАСИЋ ГОРАН РВИ- 1 КАТЕГОРИЈЕ 103
2. КНЕЖЕВИЋ НЕЂО РВИ- 1 КАТЕГОРИЈЕ 98
3. МИРКОВИЋ ДРАГАН РВИ- 2 КАТЕГОРИЈЕ 83
4. ЈЕЛИЋ РАДИВОЈЕ РВИ- 3 КАТЕГОРИЈЕ 76
5. ПЕТРЕШИН РОМАН РВИ- 1 КАТЕГОРИЈЕ 75
6. ГАЈИЋ НЕНАД РВИ- 4 КАТЕГОРИЈЕ 71
7. ЈОВИЋ НАДА РВИ- 4 КАТЕГОРИЈЕ 71
8. ПАНЧИЋ МИЛАНКО РВИ- 4 КАТЕГОРИЈЕ 69
9. ЖЕРЕБНИ СЛАВКО РВИ- 5 КАТЕГОРИЈЕ 64

 

 

ОРГАНИЗОВАН САЈАМ ПРЕДУЗЕЋА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Ученици економске и пословно правне школе у ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор организовали су сајам предузећа као практичну вјежбу. „Ово је осми сајам предузећа који организују ученици наше школе, као иновативни облик учења, односно савладавања предузетничких вјештина и привредних способности.“, рекла је Мирела Милијаш,  директор ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“. Она је истакла, да је циљ ове активности да се ученицима приближи стварно функционисање привреде. “Од самог старта ученици уз помоћ професора примјењују процесе стварног бизниса. Од саме идеје како формирати предузеће, који облик предузећа формирати, до његовог оснивања, те промоције производа.“, рекла је Милијаш. Она је нагласила, да је прњаворски сајам предузећа од прошле године регистрован на бхс мрежу, односно сервис предузећа за вјежбу у БиХ. „На овој мрежи су регистроване све школе у БиХ, које организује овакве сајмове. Будући да се сајмови организују сваке године у различитим градовима тј. школама, очекујемо да већ сљедеће године будемо излагачи на неком од тих сајмова, односно да у неком будућем периоду будемо и домаћини.“, истакла је Милијаш. Сајам предузећа у прњаворској средњој школи посјетио је данас и начелник општине Прњавор Дарко Томаш. „Морам похвалити креативност ученика и професора, али и руководства школе на оваквим идејама. Увјерен сам, да практичном наставом ученици заиста стичу нова искуства и богатија знања.“, рекао је Томаш.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА

Општинска Комисија за избор најуређенијег дворишта обавјештава грађане са подручја општине Прњавор да је продужен рок за Јавни позив за избор најуређенијег дворишта на подручју општине Прњавор. Да подсјетимо, јавним позивом обухваћене су четири категорије: двориште породичних стамбених објеката, двориште заједнице етажних власника, двориште школских објеката и балкон/тераса у стамбеном објекту. Право на учешће имају сва физичка и правна лица на подручју општине Прњавор, a сви заинтересовани пријаве могу поднијети у Шалтер сали Општинске управе општине Прњавор, до 21. маја 2018. године.

УСКОРО САНАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У НАСЕОБИНИ ЛИШЊА

У Основној школи „Меша Селимовић“ у току љетног распуста биће урађено централно гријање, спољашња термоизолација школе, те замијењена столарија, рекао је начелник општине Прњавор Дарко Томаш и додао да се наведе активности реализују уз финансијску помоћ Владе Србије и Републике Српске, у износу од 100.000 КМ. „Укупна вриједност овог пројекта износи 160.000 КМ, тако да ћемо разлику средстава обезбиједити из буџета Општине. На почетку мандата опредијелили смо се, да поправимо услове на школској инфраструктури у основним школама.“, рекао је Томаш.

Он је данас са предузећем „“Енерготехника“ из Добоја потписао уговор о замјени централног гријања са котловницом, те уговор о извођењу радова на спољашњој термоизолацији са ЗР „СТИЛ-ГИПС“ из Прњавора. „Данас смо потписали два уговора, док ћемо уговор о замјени столарије потписати за неких 15 дана.“, рекао је Томаш.

Директор предузећа „Енерготехника“ Добој, Перица Гојко рекао је, да ће радови почети по завршетку школске године, те да ће исти бити изведени у року од 30 дана. Он је нагласио, да се ради о гријању на чврсто гориво, јер је то гориво најекономичније за школске објекте. Славиша Винчић, власник ЗР „СТИЛ-ГИПС“, рекао је да ће радови бити изведени у јулу мјесецу у складу са прописима и по највишим стандардима. Директор ове школе, Милан Вранић захвалио се Влади Србије и Републике Српске, те Општини Прњавор на донираним средствима. „Ово је велики пројекат за нашу школу. Завршетком ових радова, ученици и наставници добиће топлије учионице и љепши школски објекат, због чега ће бити и пријатнија атмосфера за рад“, рекао је Вранић.