PREDSTAVNICI LOKALNE VLASTI ORGANIZOVALI DORUČAK SA NOVINARIMA

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš i predsjednik Skupštine opštine Željko Simić organizovali su danas sastanak i doručak sa novinarima, koji prate aktivnosti i rad lokalne administracije.

Sastanak, simboličnog naziva “Doručak sa novinarima”, protekao je u pozitivnoj atmosferi, a bilo je riječi o mnogim temama koje su od značaja, kako za predstavnike medija, tako i za funkcionisanje Opštinske uprave, kao i lokalne zajednice u cjelini.

OPŠTINA PRNJAVOR DOMAĆIN SASTANKA ORGANIZOVANOG U OKVIRU MEG PROJEKTA

Opština Prnjavor danas je, u okviru MEG projekta, ugostila predstavnike 9 opština i gradova sjeveroistočnog dijela BiH, kao i predstavnike lokalnih vodovodnih preduzeća. Tema sastanka bila je pregled aktivnosti komponente MEG projekta posvećene poboljšanju organizacijskih, operativnih i finansijskih kapaciteta vodovodnih preduzeća. U sali Skupštine opštine, prisutnima se obratio načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, zahvalivši se UNDP-u i Vladi Švajcarske na tome što je opština Prnjavor jedna od 18 odabranih lokalnih zajednica za učešće u projektu.

Ovo je druga godina od kako se realizuje Projekat ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), tokom koga je Opština Prnjavor efikasno sprovodila aktivnosti i jačala svoje kapacitete u pružanju usluge građanima. Takođe, značaj MEG projekta se ogleda i u aktivnostima koje se realizuju u okviru KP “Vodovod” a.d. Prnjavor, sa ciljem obezbjeđivanja kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, te jačanja operativnih i finansijskih kapaciteta komunalnog preduzeća.

POZIV JU OSNOVNA ŠKOLA “IVO ANDRIĆ” KULAŠI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U ime JU OSNOVNA ŠKOLA ”IVO ANDRIĆ” KULAŠI, PRNJAVOR pozivamo sve zainteresovane subjekte da dostave ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge organizacije ekskurzije i jednodnevnih izleta. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH,” br.66/16).

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima je Aleksandra Malić sekretar škole, tel/faks:051/666-118,e-mail adresa: [email protected]

 1. Predmet javne nabavke su usluge organizacije ekskurzije i jednodnevnih izleta u školskoj 2017/2018. godini, u skladu sa Programom izvođenja ekskurzije i jednodnevnih izleta, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 4.

Nabavka je podijeljena na lotove:

LOT 1.- Četvorodnevna ekskurzija (tri noćenja) za učenike XIII i IX razreda (relacija): Kulaši-Stanari-Doboj-Sarajevo-Višegrad-Mokra-Gora-Tara-Oplenac-Beograd-Novi Sad-Bijeljina-Kulaši.

Cijena ponude mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba da plati vršiocu usluga. Cijena uključuje sve troškove prevoza sa 1 autobusom sa odgovarajućim brojem mjesta, troškove smještaja, ishrane učesnika ekskurzije na bazi punog pansiona, plaćene ulaznice za sve destinacije koje se posjećuju, osiguranje, troškove turističkog vodiča, kao i druge troškove predviđene Programom. Cijena se daje za (približno) 19 učenika, a u tu cijenu trebaju biti uključeni i troškovi 2 nastavnika i direktora škole (broj putnika približno: 19+3). Ako se desi da se broj putnika predviđenih tenderskom dokumentacijom smanji, otkaz putovanja za pojedina lica će se izvršiti najmanje 5 dana prije početka putovanja.

Plan noćenja u sljedećim hotelima:

 • Prvi dan noćenje na Tari (hotel ”Braća Sekulić” ili hotel istog ranga);
 • Drugi dan noćenje u Beogradu (hotel Slavija ili hotel istog ranga);
 • Treći dan noćenje u Novom Sadu (hotel ”Novi Sad”  u Novom Sadu (ili hotel istog ranga)

Termini za izvođenje ekskurzije:

 • Prvi termin: od 05. do 26.05. 2018. godine, PRIORITET
 • Drugi termin: od 15.05. do 18.05.2018. godine.

NAPOMENA: Ukoliko nema slobodnih kapaciteta u predviđenim terminima agencije trebaju dostaviti prijedlog slobodnih termina za izvođenje ekskurzije.

Ekskurzija treba da obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom koji ima klima uređaj,
 • tri puna pansiona za sve učesnike ekskurzije (četiri dana),
 • Ručak u Višegradu, ručak u Bijeljini prema Programu,
 • noćenje u naznačenim hotelima (”Braća Sekulić”, ”Slavija”, ”Novi Sad”), ili hotelima iste kategorije,
 • plaćene ulaznice za sve destinacije koje su planirane da se posjete: Most Mehmed–paše Sokolovića, Andrićeva učionica, obilazak Drvengrada na Mokroj gori, Oplenac (Mauzolej, Petrova kuća, itd.), Avalski toranj, fudbalski stadion ”Rajko Mitić”, Muzej Nikole Tesle, Zološki vrt, Milošev konak, Muzej vazduhoplovstva,
 • stručnog turističkog vodiča,
 • Osiguranje, kao i zbrinjavanje svih učesnika ekskurzije u slučaju potrebe,
 • plaćanje u četiri rate (prva rata–kraj mjeseca februara, druga rata–kraj mjeseca marta, treća rata–kraj mjeseca aprila, a četvrta rata–do kraja mjeseca maja),
 • škola zadržava pravo da obustavi uplatu četvrte rate, ukoliko ne budu ispoštovani zahtjevi iz tenderske dokumentacije.

LOT 2.-  Jednodnevni izlet za učenike od I do VII razreda (relacija):

 • Kulaši-Hajdučke vode-Manastir Liplje-Kulaši

Cijena ponude mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba da plati vršiocu usluga. Cijena uključuje sve troškove prevoza sa 1 autobusom sa odgovarajućim brojem mjesta, ručak učesnika izleta, ulaznice za boravak na izletištu, kao i druge troškove predviđene Programom. Cijena se daje za (približno) 62 učenika, a u tu cijenu trebaju biti uključeni i troškovi 7 nastavnika. Ako se desi da se broj putnika predviđenih tenderskom dokumentacijom smanji, otkaz putovanja za pojedina lica će se izvršiti najmanje 5 dana prije početka putovanja.

Planirani termini za izvođenje izleta je:

 • 06.2018. godine (petak) Prioritet
 • 06.2018. godine (petak):

Izlet treba da obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom koji ima klima uređaj,
 • ručak u izletištu Hajdučke vode,
 • odlazak i posjetu manastiru Liplje.

Planirani termin izvođenja izleta je okviran i u saradnji sa agencijom podložan promjeni.

Cijena ponude treba da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba da plati vršiocu usluga. Cijena uključuje sve troškove prevoza sa autobusom definisanim Aneksom 2, plaćene ulaznice (ako je na nekoj relaciji jednodnevnog izleta predviđeno plaćanje ulaznica), kao i druge troškove predviđene Programom.

Način finansiranja:

Troškove finansiranja ekskurzije i jednodnevnog izleta snose roditelji

      Procijenjena vrijednost:

      Procijenjena vrijednost javne nabavke usluga organizacije ekskurzije i jednodnevnog izleta (LOT1, LOT2,) u školskoj 2017/2018. godini  iznosi 6500,00 KM bez PDV-a.

Sredstva za izvođenje ekskurzije će biti uplaćena na račun agencije, i to

 • 75% do kraja mjeseca aprila 2018. godine, u dvije rate, kako je to definisano ovim pozivom;
 • 25% nakon realizacije ekskurzije, kako je to definisano ovim pozivom, ukoliko se ekskurzija i jednodnevni izlet realizuju u skladu sa uslovima iz ugovora i Programa. Ovaj iznos neće biti isplaćen u slučaju da vršilac usluga ne ispuni sve svoje obaveze u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom i Programom izvođenja ekskurzije i jednodnevnih izleta, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije Sredstva (za izvođenje izleta) će biti uplaćena na račun agencije nakon realizacije izleta.

Sredstva za izvođenje jednodnevnog izleta će biti uplaćena na račun agencije 5 dana pre izvođenja iste.

PRILOG OVOM POZIVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA JE OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE KOJI AGENCIJA TREBA ISPUNITI I DOSTAVITI KAO SVOJU PONUDU. UGOVORNI ORGAN ZADRŽAVA PRAVO DA IZMIJENI BROJ UČENIKA KOJI JE PREDVIĐEN OVOM TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM U SLUČAJU DA SE POJAVE NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI. AGENCIJA NAPLAĆUJE USLUGE SAMO ZA KONAČAN BROJ PUTNIKA (LOT 1 I LOT 2) ZA KOJE SE PLAĆAJU USLUGE, A KOJI ĆE BITI DOSTAVLJENI AGENCIJI PET DANA PRIJE PUTOVANJA. CIJENA USLUGA OBUHVATA SVE TROŠKOVE PREDVIĐENE PROGRAMOM IZVOĐENJA EKSKURZIJE I JEDNODNEVNOG IZLETA.

 1. Usluge će se vršiti u periodu koji je definisan Programom i ovim pozivom.
 1. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocijeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni.
 1. Provjera kvalifikacija ponuđača

4.1. Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači moraju ispuniti sljedeće uslove:

LOT 1:

a) da je ponuđač registrovan za djelatnost koja je predmet javne nabavke;

b) da posjeduje licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja;

v) da posjeduje najmanje (1 autobus sa odgovarajućim brojem mjesta) sa toaletom, ispravnim klima uređajem,TV-om i audio uređajima;

g) da posjeduje licencu za međunarodni linijski i vanlinijski prevoz za prevoznika i vozila koju izdaje Ministarstvo transporta i komunikacija B i H ili da ju posjeduje prevoznik od kojeg je iznajmio autobus;

d) da angažuje turističkog vodiča, i ljekara u slučaju potrebe u vrijeme trajanja ekskurzije.

LOT 2:

a) da je ponuđač registrovan za djelatnost koja je predmet javne nabavke;

b) da posjeduje licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja;

v) da posjeduje najmanje 1 autobus sa odgovarajućim brojem mjesta, sa ispravnim klima uređajem i audio uređajima, i sa zaštitom na prozorima (zavjese);

g) da posjeduje licencu A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za prevoznika i za vozila ili da ju posjeduje prevoznik od kojeg je iznajmio autobuse;

Tehnička provjera vozila, kao i alkotestiranje vozača, će se vršiti neposredno prije polaska od strane radnika policije. Ukoliko autobusi i vozači ne budu u skladu sa Zakonom zadovoljavali kriterijume ponuđač je dužan da na licu mjesta izvrši zamjenu  vozila i vozača.

4.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke 4.1, ponuđači treba da dostave sljedeće dokaze:

a) Rješenje o registraciji/upisu u sudski registar izdato od nadležnog suda – dokaz da je ponuđač registrovan za usluge koje su predmet javne nabavke – ovjerena kopija,

b) Licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja turoperatera – izdatu od strane Ministarstva tergovine i turizma Republike Srpske – ovjerena kopija,

v) Izjava o posjedovanju / angažovanje  autobusa sa u skladu sa Aneksom 3 koji je prilog ovom pozivu – potpisana i ovjerena od strane ponuđača,

g) Licencu za međunarodni linijski i vanlinijski prevoz za prevoznika i vozila koju izdaje  Ministarstvo transporta i komunikacija BiH – samo za ponuđače koji učestvuju na LOT-u 1 – ovjerena kopija,

d) Licencu A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za prevoznika i za vozila (za LOT 2) – ovjerena kopija i

đ) Izjava o angažovanju turističkog vodiča i ljekara u slučaju potrebe za vrijeme trajanja ekskurzije, u skladu sa Aneksom 3 koji je prilog ovom pozivu – potpisana i ovjerena od strane ponuđača (dovoljna jedna izjava za tačku v) i đ).

NAPOMENA: Ako se ne poklapaju termini izvođenja ekskurzije i izleta, ponuđač može koristititi za realizaciju jednog lota iste autobuse za prevoz učenika kao i za realizaciju prevoza po drugom lotu.

Ponuđači su, u skladu sa tačkom 8. Poziva, dužni dostaviti Program izvođenja ekskurzije, škole u prirodi (u zavisnosti za koje lotove se daje ponuda), koji mora biti u potpunosti usklađen sa Programom škole, a koji obavezno sadrži tačne datume provođenja aktivnosti i naziv hotela u kojima će se obezbjediti smještaj. Ako Program ponuđača ne bude u skladu sa Programom škole ili bude u soprotnosti sa uslovima iz ovog Poziva, takva ponuda će biti odbačena.

Ponuđač koji bude  izabran  (LOT-1) dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora dostavi originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju, kao sredstvo obezbjeđenja za organizaciju ekskurzije (naziv banke, iznos garancije i rok vraćanja garancije) za uspješnu realizaciju ugovora, a u skladu sa Zakonom o turizmu i članom 5. stav 6) Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o organizaciji ekskurzije (”Službeni glasnik Republike Srpske,” br. 57/14) i članom 61. Zakona o javnim nabavkama.

Vrijednost garancije je 10 % od vrijednosti ugovora sa PDV-om. Garancija treba da važi 90 dana od dana izdavanja. Garancija se dostavlja u formi koja je propisana Aneksom 5. ovog Poziva.

Ukoliko ponuđači ne dostave dokumentaciju traženu ovim pozivom za dostavljanje ponuda,takva ponuda će se smatrati nekompletnom i biće odbačena. Radi dokazivanja vjerodostojnosti date izjave iz Aneksa 3, najpovoljniji ponuđači će morati dostaviti ugovornom organu dokaze o angažovanim autobusima i drugom osoblju, u roku koji će biti određen odlukom o izboru. Ako najpovoljniji ponuđač ne dostavi adekvatne dokaze, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču na rang listi.

 1. Ponuda mora važiti najmanje 30 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponude.
 1. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: JU Osnovna škola ”Ivo Andrić”, Kulaši 119, 78430 Prnjavor, najkasnije do 27.02.2018. godine do 11,00 časova.

NAPOMENA: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

Javno otvaranje ponuda nije predviđeno.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti dostavljena izabranom ponuđaču u roku od sedam dana od dana njenog donošenja.

 1. Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Anekse ovog poziva do 13.02.2018. godine, dostavljajući pismeni zahtjev ugovornom organu na adresu naznačenu u ovom pozivu. Zvanično preuzimanje ove dokumentacije je uslov za dostavljanje ponude.
 1. Ponuda mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
 • Obrazac za ponudu (Aneks 1),
 • Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2),
 • Izjava iz člana 50. Zakona (Aneks 3),
 • Izjava iz člana 52. Zakona (Aneks 6),
 • Rješenje o registraciji/upisu u sudski registar izdato od nadležnog suda,
 • Licencu za obavljanje poslova organizacije putovanja turoperatera – izdatu od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske,
 • Licencu za međunarodni linijski i vanlinijski prevoz za prevoznika i vozilo koju izdaje Ministarstvo transporta i komunikacija BiH – samo za ponuđače koji učestvuju na LOT-u 1,
 • Licenca A za prevoz lica unutar Bosne i Hercegovine izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za prevoznika i za vozila (za LOT 2),
 • Program izvođenja ekskurzije, škole u prirodi i jednodnevnih izleta (u zavisnosti za koje lotove se daje ponuda), pripremljen od strane ponuđača, koji mora biti u potpunosti usklađen sa Programom škole, a koji obavezno sadrži tačne datume provođenja aktivnosti i nazive hotela u kojima će se obezbjediti smještaj.

                                                                                         Ovlašteno lice ugovornog organa

                                                                                                  Željko Rudonjić, prof.

Aneksi:

Aneks 1 – Obrazac za ponudu

Aneks 2 – Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3 – Izjava o ispunjavanju uslova iz član 50. Zakona

Aneks 4 – Program izvođenja ekskurzije, jednodnevnih izleta i škole u prirodi

Aneks 5 – Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 6 – Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH

PRVO ZAPOŠLJAVANJE U PRNJAVORU U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKA LOKALNIM PARTNERSTVIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Četiri žene, korisnice aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor čiji rad finansira Evropska unija (EU) sa 200.000 evra, počele su raditi u preduzeću KLM 1. februara 2018. godine. One su četiri od ukupno 75 nezaposlenih osoba iz Prnjavora koje će kroz obuke koje organizuje Partnerstvo biti osposobljenje za rad u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i industriji kože i obuće i od kojih će ukupno 50 biti zaposleno.

Zbog dobrih rezultata i zalaganja tokom obuke, četiri žene počele su raditi kao šivačice u proizvodnji obuće i prije njenog okončanja – dvije su bile nezaposlene preko deset godina a dvije su mlađe od 30.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 15 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg EU finansira sa 4 miliona evra a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Partnerstvo sačinjavaju Agencija za razvoj preduzeća EDA Banja Luka (vođa aktivnosti), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Centar srednjih škola ”Ivo Andrić’“, te preduzeća MI Trivas i Topling.

Aktivnosti Partnerstva provode se pod nazivom „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“ i za cilj imaju uspostavljanje balansa između ponude i potražnje radne snage na lokalnom tržištu rada kroz razvoj i provođenje programa obuke za zanimanja u potražnji,zapošljavanje i povećanje produktivnosti i konkurentnosti lokalnih proizvođača.

Projekat Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini dio je EU Programa za lokalni razvoju i zapošljavanje kojeg Evropska unija finansira sa 19 miliona eura u cilju smanjenja nezaposlenosti i poboljšanje životnog standarda u BiH.

Od 1. decembra 2017. do danas, kroz projekat je zaposleno 14 osoba a više od 600 će biti zaposleno do januara 2019.

KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD BOGATIJE ZA JEDAN MINI-BAGER

Komunalno preduzeće “Vodovod” a.d. Prnjavor od danas je bogatije za jedan novi mini-bager. Za nabavku bagera Opština Prnjavor je izdvojila 75.000KM, a KP “Vodovod” će ga koristiti, prema riječima načelnika Tomaša, za svoje potrebe, ali i za druge poslove koji su od značaja za Opštinu Prnjavor i njene građane.

Tomaš je istakao da je primarni cilj opremiti i osposobiti komunalna preduzeća, kako bi bila u stanju da stvore sebi uslove za efikasno i održivo poslovanje.

“Namjera nam je da osposobimo komunalna preduzeća mehanizacijom, da mogu obavljati značajan dio poslova za koje Opština danas plaća eksterne korisnike”, izjavio je Tomaš, te dodao da bi se takva praksa pozitivno odrazila na njihovo poslovanje.

V.d. direktora KP “Vodovod” Prnjavor Ljubiša Sibinčić napomenuo je da je glavni problem preduzeća, sa kojim se susreo prilikom preuzimanja dužnosti, zastarjela mehanizacija.

“Nekoliko vozila smo uspjeli nabaviti iz vlastitih sredstava, neke smo popravili, a najveći problem su nam bile radne mašine”, rekao je Sibinčić.

On je istakao da su dvije radne mašine popravljene, ali da je bilo neophodno nabaviti novi mini-bager.

“Načelnik je imao sluha za naše probleme i budžetom je predvidio sredstva za nabavku mini-bagera”, izjavio je Sibinčić, istakavši da je odgovarajuća mehanizacija preduslov uspješnog poslovanja ovog preduzeća.

Opština Prnjavor je prethodno, kroz projekat MEG, preduzeću “Vodovod” obezbijedila iznos od 25.000KM, a jedna od glavnih stavki projekta bila je nabavka savremene opreme za detekciju kvarova, kao i nabavka 11 vodomjera.

KONKURS ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA POD NAZIVOM “ZAŠTO JE KULTURA (MENI) VAŽNA?”

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava učenike srednjih škola sa područja opštine Prnjavor da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo konkurs za učenike srednjih škola u Republici Srpskoj pod nazivom „Zašto je kultura (meni) važna?“

Konkurs je otvoren do 19.02.2018. godine, a radove sa naznačenom kategorijom  potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Resor kulture, Trg Republike Srpske, 78000 Banja Luka.KON

Sve dodatne informacije o konkursu, kategorijama radova i načinu slanja istih, zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible0

REZULTATI KOMISIJE ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA

Ispunjavaju uslove:

Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Lista studenata boračke kategorije koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Lista učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Lista posebno nadarene i talentovane djece koja ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Ne ispunjavaju uslove:

Lista studenata koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Lista studenata boračke kategorije koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Lista učenika koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini

Lista posebno nadarene i talentovane djece koja ne ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini 

 

 

 

 

 

PRIJEM ZA VLADIMIRA PODGORCA, ŠTIĆENIKA DOMA I UČENIKA GENERACIJE

U prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, danas je organizovan prijem za Vladimira Podgorca, momka iz sela Paramije, štićenika Doma “Rada Vranješević” i učenika generacije Srednjoškolskog centra “Gaudeamus” Banja Luka. Vladimir, njegova dva brata i sestra štićenici su Doma od 2009. godine, kada je brigu o njima preuzeo Centar za socijalni rad. Prijem je organizovao načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, koji mu je čestitao na uspjehu i postignutim rezultatima.

“Opština Prnjavor i Centar za socijalni rad stoje iza Vladimira i učinićemo sve kako bismo njegovu budućnost učinili izvjesnom”, izjavio je Tomaš, istakavši da mladi ljudi koji pokažu odgovornost i predanost, zaslužuju svaki vid podrške.

Učenik generacije, mladi Podgorac, istakao je da su mu najviše pomogli ljudi iz prnjavorskog Centra za socijalni rad, kao i radnici u Domu “Rada Vranješević”.

“Dolazak u Dom bio je velika promjena za nas, morali smo da se naviknemo na novu sredinu i nove ljude, ali su nam dobri ljudi iz Doma i Centra za socijalni rad pružili podršku i pomogli nam da se prilagodimo novim okolnostima”, rekao je Podgorac.

Pored toga što je student generacije, Vladimir govori dva strana jezika, engleski i italijanski, bavi se fudbalom, a nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, planira da upiše Fakultet bezbjednosnih nauka.

JAVNI POZIV – PODRŠKA INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA POVRATNIKA ZA 2018. GODINU

Obavještavamo privredne subjekte sa područja opštine Prnjavor da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo Javni poziv za učešće u programu “Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2018. godinu”.

Pravo na dodjelu sredstava imaju pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, sa sjedištem na području opštine Prnjavor, a detaljne uslove Javnog poziva možete pogledati ovdje: Javni poziv za zapošljavanje povratnika.