DOČEK NOVE GODINE NA TRGU SRPSKIH BORACA

Kao i do sada, Opština Prnjavor i ove godine organizuje doček Nove godine na Trgu srpskih boraca. Program počinje u 22:00 časa, a za sve Prnjavorčane koji novu 2018. godinu dočekaju na gradskom trgu, obezbijeđeni su muzika uživo, kuvano vino, kao i nezaobilazni ponoćni vatromet.

Istoga dana u 11:00 časova, u prnjavorskom Domu kulture biće organizovana dječija Nova godina, a najmlađe stanovnike naše opštine očekuje bogat i zabavan novogodišnji program.

OBAVJEŠTENJE ODJELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OPŠTINE PRNJAVOR

Na osnovu Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka na području opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 20/17) izrađen je Registar pasa opštine Prnjavor koji će biti uspostavljen u veterinarskim organizacijama i ambulantama koje su potpisale ugovor sa Opštinom Prnjavor o korišćenju istog.

Vlasnici pasa dužni su izvršiti registraciju, čipovanje i cijepljenje svojih pasa u nekoj od veterinarskih organizacija odnosno ambulanti, nakon čega će od veterinara dobiti Potvrdu o identifikaciji psa.

Navedenu Potvrdu vlasnici pasa su dužni čuvati i na zahtjev komunalnog policajca ili veterinarskog inspektora istu pokazati. Za nesavjesne vlasnike pasa predviđene su novčane kazne od 500 do 2000 KM za pravno lice, od 300 do 1500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 100 do 500 KM za fizičko lice.

Načelnik opštine Prnjavor će sufinansirati čipovanje pasa, koje važi samo za jednog psa po vlasniku.

Takođe, napominjemo da je još uvijek u toku besplatna sterilizacija pasa, a za detaljne informacije vlasnici pasa mogu da se obrate Komunalnoj policiji opštine Prnjavor na kontakt broj 051/660-808, ili putem e-maila: [email protected].

ODBORNICI RAZMATRAJU BUDŽET ZA 2018. GODINU

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor razmatraće sutra Odluku o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu, kao i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu. Na dnevnom redu trinaestog skupštinskog zasjedanja naći će se i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi lokalnog plana za upravljanje otpadom za opštinu Prnjavor, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina, Prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine opštine Prnjavor, kao i Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Etičkog odbora i Prijedlog Rješenja o izboru člana Etičkog odbora. U formi prijedloga odbornici će razmatrati i Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 384/2 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor, Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, te Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi, Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup proslovnog prostora u zgradi Opštinske uprave i Odluku o davanju ovlašćenja Načelniku opštine za davanje saglasnosti Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjednište zamjenika Banja Luka za zaključivanje sudskog poravnanja sa Đurić rođ. Garić Vesnom, kćerkom Slavka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće i Prijedlog Odluke o odborničkoj legitimaciji, Informaciju o stanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja opštine Prnjavor, Informaciju o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Regulacionog plana „Radulovac“, kao i odluke, rješenja i zaključke imovinsko – pravne službe. Trinaesto skupštinsko zasjedanje počinje u 9:00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ODSJEKA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPŠTINE PRNJAVOR

Usljed olujnog vjetra, koji je područje opštine Prnjavor zahvatio u poslijepodnevnim časovima 11.12.2017. godine, a jaki udari vjetra nastavili su se i u toku noći i jutra 12.12.2017. godine, došlo je do prestanka snabdijevanja električnom energijom u većem broju mjesnih zajednica i prekida fiksne telefonije, čupanja drveća, razotkrivanja objekata, te pada stubova za niskonaponsku mrežu. Sve ekipe  Elektrodistribucije RJ Prnjavor su na terenu i sukcesivno otklanjaju kvarove, a Teritorijalna vatrogasna jedinica vrši raščišćavanje i uklanjanje oborenog drveća, kao i ekipe opštinske uprave radi praćenja stanja i preduzimanja mjera.

Prema prognozama Republičkog hidrometerološkog zavoda do smirivanja situacije doći će u poslijepodnevnim i večernjim časovima.

Upozoravaju se građani na opasnost od pada drveća,  kao i crijepova i drugih objekata nošenih jakim vjetrom, te se preporučuje smanjeno kretanje i opreznost, kako učesnika u saobraćaju, tako i pješaka. Posebnu opasnost predstavljaju oboreni stubovi niskonaponske i visokonaponske mreže, te se upozoravaju građani da ne prilaze žicama, nego da obavijeste nadležne službe i obilježe navedena mjesta da ne bi drugi građani došli u opasnost.

Građani sve uočene opasnosti mogu prijaviti na broj telefona 051/660-853, Odsjeku za civilnu zaštitu opštine Prnjavor, kao i na broj 121, Centra za obavještavanje Banja Luka.

Saopštenje

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH STUBOVA JAVNE RASVJETE

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17) načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

OGLAS

o prodaji rashodovanih stubova javne rasvjete

I

                   Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju rashodovanih stubova javne rasvjete putem dostavljanja pismenih ponuda.

II

                   Predmet prodaje su rashodovani stubovi javne rasvjete – 50 komada, koji su zamijenjeni novim stubovima na Trgu srpskih boraca i u ulici Svetog Save u Prnjavoru. Procijenjena težina jednog stuba je cca 70 kg, a vaganje stubova će se izvršiti nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, tako da će se plaćanje kupljenih stubova izvršiti prema utvrđenoj odvagi. Troškove odvage snosi Opština Prnjavor.

                  Stubovi se prodaju u viđenom stanju, tako da kupci nemaju pravo prigovora na materijalne ili druge nedostatke robe. Uvid u stanje stubova se može izvršiti svaki radni dan u krugu „Elektrodistribucije“ Prnjavor.

III

                   Sa ponuđačem koji ponudi najvišu cijenu stuba po kilogramu zaključuju se odgovarajući ugovor u pisanoj formi. Ako dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je prvi dostavio ponudu. Ako ponuđač čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od kupovine stubova nakon prijema o obavještenju o izboru, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču na rang listi. Minimalna cijena koja se može ponuditi je 0,30 KM za jedan kilogram. Ponude sa manjom cijenom se neće razmatrati.

IV

                    Ugovorom o kupoprodaji stubova će biti određeno sljedeće:

 • kupac je obavezan da kupoprodajnu cijenu isplati u cjelosti na račun prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ugovora,
 • troškove prevoza stubova snosi kupac, kao i druge troškove u fazi primopredaje robe, osim ako ovim oglasom nije drugačije definisano za pojedine troškove,
 • u svemu što ne bude definisano ugovorom primjeniće se Zakon o obligacionim odnosima.

V

                     Ponudu mogu dostavljati fizička ili pravna lica.

           Rok za dostavljanje ponuda je 20.12.2017. godine do 11:00 časova. Ponude moraju biti fizički dostavljene do dana i sata koji je određen u ovom oglasu, bez obzira na koji način se dostavljaju. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 20.12.2017.godine u 11:30 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, Prnjavor.

VI

                     Ponuda treba da sadrži:

 • ime i prezime fizičkog lica, broj lične karte i adresu prebivališta (ako ponudu dostavlja fizičko lice)
 • naziv i sjedište pravnog lica, adresu i JIB (ako ponudu dostavlja pravno lice)
 • kupoprodajnu cijenu izraženu u KM/kg (cijena stuba izražena po jednom kilogramu)
 • fotokopiju lične karte za fizička lica, odnosno fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica.

                  Ponude se dostavljaju neposredno u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78 430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu : Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom: „Ponuda za kupovinu stubova, broj 01/1-370-515/17 – NE OTVARAJ“.

VII

                Oglas o prodaji objaviće se na internet stranici Opštine, oglasnim tablama Opštine, Televiziji „K3“, Radio Ljubiću i Radio Prnjavoru. Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-286.

POZIV ZA DODJELU MALIH GRANTOVA

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor obavještava da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila pozive za dodjelu malih grantova, i to:

 • Program malih grantova Demokratske komisije,
 • Međuetničko pomirenje i omladinski program (IERY) za projekte omladinskih kampova,
 • Program malih grantova za osnaživanje žena i
 • Program malih grantova za mlade i međuetničko pomirenje.

Sve dodatne informacije o pozivima, načinu i rokovima prijave, kao i prevode poziva zainteresovani mogu pronaći na internet stranici: http://www.mreza-mira.net/izdvojenozaslajder/prevodi-poziva-za-projekte-ambasade-sad/.

 

EMISIJA 5 DO 7: GOST NAČELNIK TOMAŠ/VIDEO

Gostujući u emisiji 5 do 7 Alternativne televizije, načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš govorio je o infrastrukturnim radovima u proteklom periodu, aktivnostima na izgradnji prvog kružnog toka u Prnjavoru, značaju izgradnje auto puta za opštinu Prnjavor, te prnjavorskom porodilištu. „Uz finansijsku pomoć Vlade Republike Srpske, u sam grad Prnjavor u proteklih godinu dana uloženo je blizu 2 miliona maraka“, rekao je Tomaš. Načelnik Tomaš je naglasio, da je usvojen i nacrt budžeta za 2018. godinu u iznosu od 21.147.000,00 KM, te da je budžet za sljedeću godinu planiran u smijeru realizacije što većeg broja investicija, stabilnosti u isplati studentskih stipendija, poljoprivrednih podsticaja, kao i socijalnih davanja. Načelnik je istakao, da se Prnjavor ima čime pohvaliti u oblasti sporta i kulture, a posebno turizma, naglašavajući da u posljednje dvije godine uspješno posluje renovirana Banja Kulaši.

 

POTPISANI UGOVORI ZA SANACIJU PUTA U KONJUHOVCIMA I STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA

Načelnici opština Prnjavor i Centar Sarajevo, Darko Tomaš i Nedžad Ajnadžić, danas su u Prnjavoru potpisali Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje realizacije projekta dovršetka izgradnje lokalnog puta u naselju Konjuhovci, te ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje nabavke građevinskog materijala za izgradnju individualnih stambenih objekata za dvije povratničke porodice. Prema riječima predstavnika dvije opštine, zajednički cilj jeste da se riješe infrastrukturni, ali i drugi problema povratnika, kao i svih građana opštine Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš zahvalio se načelniku Nedžadu Ajnadžiću na posjeti, izrazivši zadovoljstvo saradnjom, kao i konkretnim, zajedničkim projektima.

“Iduće godine ćemo sanirati i modernizovati putni pravac u mjesnoj zajednici Konjuhovci, čija je ukupna dužina 500, širina 5,5 metara, a predračunska vrijednost 80.000 konvertibilnih maraka”, istakao je Tomaš, dodavši da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH donirati 50 000KM, dok će ostatak obezbijediti opštine Prnjavor i Centar Sarajevo.

Pomoćnik načelnika opštine Centar Sarajevo Belma Bašović istakla je da ova opština učestvuje u finansiranju tri projekta na području opštine Prnjavor.

“Za sufinansiranje izgradnje dionice puta prema Konjuhovcima izdvojili smo 10.000KM, za stambeno zbrinjavanje dvije povratničke porodice po 5.000km, te za sanaciju grijanja u Medžlisu Islamske zajednice, takođe 5.000KM”, izjavila je Bašovićeva.

Pored predstavnika dvije opštine, današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Prnjavor Fikret ef. Čelenka, te predstavnici povratnika.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da je Agencija za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje. Predmet nabavke su isključivo ulaganja u pokretnu opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje) i radovi na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), kao i troškovi elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli). Sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim licima koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao i udruženjima korisnika voda za navodnjavanje koja su upisana u Registar korisnika podsticajnih sredstava, u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru registrovane obradive površine za koju je prijavljen način korištenja. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom korisniku može iznositi do 200.000 KM, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 29.11.2017. godine i otvoren je 60 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

NAČELNIK TOMAŠ GOST U EMISIJI 5 DO 7

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš gostovaće danas na Alternativnoj televiziji u emisiji 5 do 7. Sa novinarom Predragom Ćurkovićem razgovaraće o aktuelnostima u opštini Prnjavor, budžetu za 2018. godinu, infrastrukturnim radovima, prnjavorskom porodilištu i drugim temama. Emisija počinje u 17:00 časova.