ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ НА ТРГУ СРПСКИХ БОРАЦА

Као и до сада, Општина Прњавор и ове године организује дочек Нове године на Тргу српских бораца. Програм почиње у 22:00 часа, а за све Прњаворчане који нову 2018. годину дочекају на градском тргу, обезбијеђени су музика уживо, кувано вино, као и незаобилазни поноћни ватромет.

Истога дана у 11:00 часова, у прњаворском Дому културе биће организована дјечија Нова година, а најмлађе становнике наше општине очекује богат и забаван новогодишњи програм.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

На основу Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број: 20/17) израђен је Регистар паса општине Прњавор који ће бити успостављен у ветеринарским организацијама и амбулантама које су потписале уговор са Општином Прњавор о коришћењу истог.

Власници паса дужни су извршити регистрацију, чиповање и цијепљење својих паса у некој од ветеринарских организација односно амбуланти, након чега ће од ветеринара добити Потврду о идентификацији пса.

Наведену Потврду власници паса су дужни чувати и на захтјев комуналног полицајца или ветеринарског инспектора исту показати. За несавјесне власнике паса предвиђене су новчане казне од 500 до 2000 КМ за правно лице, од 300 до 1500 КМ за одговорно лице у правном лицу, односно од 100 до 500 КМ за физичко лице.

Начелник општине Прњавор ће суфинансирати чиповање паса, које важи само за једног пса по власнику.

Такође, напомињемо да је још увијек у току бесплатна стерилизација паса, а за детаљне информације власници паса могу да се обрате Комуналној полицији општине Прњавор на контакт број 051/660-808, или путем е-maila: [email protected].

ОДБОРНИЦИ РАЗМАТРАЈУ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће сутра Одлуку о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину, као и Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину. На дневном реду тринаестог скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог Одлуке о приступању изради локалног плана за управљање отпадом за општину Прњавор, Приједлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за равноправност полова општине Прњавор за период 2018-2020. година, Приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Прњавор, као и Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Етичког одбора и Приједлог Рјешења о избору члана Етичког одбора. У форми приједлога одборници ће разматрати и Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 384/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор, Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, те Одлуку о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови, Одлуку о начину и условима давања у закуп прословног простора у згради Општинске управе и Одлуку о давању овлашћења Начелнику општине за давање сагласности Правобранилаштву Републике Српске, Сједниште замјеника Бања Лука за закључивање судског поравнања са Ђурић рођ. Гарић Весном, кћерком Славка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор. Одборници локалног парламента разматраће и Приједлог Одлуке о одборничкој легитимацији, Информацију о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор, Информацију о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор, Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог плана „Радуловац“, као и одлуке, рјешења и закључке имовинско – правне службе. Тринаесто скупштинско засједање почиње у 9:00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДСЈЕКА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Усљед олујног вјетра, који је подручје општине Прњавор захватио у послијеподневним часовима 11.12.2017. године, а јаки удари вјетра наставили су се и у току ноћи и јутра 12.12.2017. године, дошло је до престанка снабдијевања електричном енергијом у већем броју мјесних заједница и прекида фиксне телефоније, чупања дрвећа, разоткривања објеката, те пада стубова за нисконапонску мрежу. Све екипе  Електродистрибуције РЈ Прњавор су на терену и сукцесивно отклањају кварове, а Територијална ватрогасна јединица врши рашчишћавање и уклањање обореног дрвећа, као и екипе општинске управе ради праћења стања и предузимања мјера.

Према прогнозама Републичког хидрометеролошког завода до смиривања ситуације доћи ће у послијеподневним и вечерњим часовима.

Упозоравају се грађани на опасност од пада дрвећа,  као и цријепова и других објеката ношених јаким вјетром, те се препоручује смањено кретање и опрезност, како учесника у саобраћају, тако и пјешака. Посебну опасност представљају оборени стубови нисконапонске и високонапонске мреже, те се упозоравају грађани да не прилазе жицама, него да обавијесте надлежне службе и обиљеже наведена мјеста да не би други грађани дошли у опасност.

Грађани све уочене опасности могу пријавити на број телефона 051/660-853, Одсјеку за цивилну заштиту општине Прњавор, као и на број 121, Центра за обавјештавање Бања Лука.

Саопштење

ОГЛАС О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ СТУБОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) начелник општине Прњавор објављује:

ОГЛАС

о продаји расходованих стубова јавне расвјете

I

                   Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава продају расходованих стубова јавне расвјете путем достављања писмених понуда.

II

                   Предмет продаје су расходовани стубови јавне расвјете – 50 комада, који су замијењени новим стубовима на Тргу српских бораца и у улици Светог Саве у Прњавору. Процијењена тежина једног стуба је цца 70 кг, а вагање стубова ће се извршити након избора најповољнијег понуђача, тако да ће се плаћање купљених стубова извршити према утврђеној одваги. Трошкове одваге сноси Општина Прњавор.

                  Стубови се продају у виђеном стању, тако да купци немају право приговора на материјалне или друге недостатке робе. Увид у стање стубова се може извршити сваки радни дан у кругу „Електродистрибуције“ Прњавор.

III

                   Са понуђачем који понуди највишу цијену стуба по килограму закључују се одговарајући уговор у писаној форми. Ако два или више понуђача понуде исту цијену, уговор ће се додијелити понуђачу који је први доставио понуду. Ако понуђач чија је понуда утврђена као најповољнија одустане од куповине стубова након пријема о обавјештењу о избору, уговор ће се додијелити сљедећем понуђачу на ранг листи. Минимална цијена која се може понудити је 0,30 КМ за један килограм. Понуде са мањом цијеном се неће разматрати.

IV

                    Уговором о купопродаји стубова ће бити одређено сљедеће:

 • купац је обавезан да купопродајну цијену исплати у цјелости на рачун продавца најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора,
 • трошкове превоза стубова сноси купац, као и друге трошкове у фази примопредаје робе, осим ако овим огласом није другачије дефинисано за поједине трошкове,
 • у свему што не буде дефинисано уговором примјениће се Закон о облигационим односима.

V

                     Понуду могу достављати физичка или правна лица.

           Рок за достављање понуда је 20.12.2017. године до 11:00 часова. Понуде морају бити физички достављене до дана и сата који је одређен у овом огласу, без обзира на који начин се достављају. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 20.12.2017.године у 11:30 часова у сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, Прњавор.

VI

                     Понуда треба да садржи:

 • име и презиме физичког лица, број личне карте и адресу пребивалишта (ако понуду доставља физичко лице)
 • назив и сједиште правног лица, адресу и ЈИБ (ако понуду доставља правно лице)
 • купопродајну цијену изражену у КМ/кг (цијена стуба изражена по једном килограму)
 • фотокопију личне карте за физичка лица, односно фотокопију рјешења о упису у судски регистар за правна лица.

                  Понуде се достављају непосредно у шалтер салу Општинске управе општине Прњавор (Карађорђева број 2, 78 430 Прњавор) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу : Општина Прњавор, Ул. Карађорђева број 2, са назнаком: „Понуда за куповину стубова, број 01/1-370-515/17 – НЕ ОТВАРАЈ“.

VII

                Оглас о продаји објавиће се на интернет страници Општине, огласним таблама Општине, Телевизији „К3“, Радио Љубићу и Радио Прњавору. Све остале информације се могу добити на број 051/663-286.

ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ МАЛИХ ГРАНТОВА

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава да је Амбасада Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини објавила позиве за додјелу малих грантова, и то:

 • Програм малих грантова Демократске комисије,
 • Међуетничко помирење и омладински програм (IERY) за пројекте омладинских кампова,
 • Програм малих грантова за оснаживање жена и
 • Програм малих грантова за младе и међуетничко помирење.

Све додатне информације о позивима, начину и роковима пријаве, као и преводе позива заинтересовани могу пронаћи на интернет страници: http://www.mreza-mira.net/izdvojenozaslajder/prevodi-poziva-za-projekte-ambasade-sad/.

 

ЕМИСИЈА 5 ДО 7: ГОСТ НАЧЕЛНИК ТОМАШ/ВИДЕО

Гостујући у емисији 5 до 7 Алтернативне телевизије, начелник општине Прњавор Дарко Томаш говорио је о инфраструктурним радовима у протеклом периоду, активностима на изградњи првог кружног тока у Прњавору, значају изградње ауто пута за општину Прњавор, те прњаворском породилишту. „Уз финансијску помоћ Владе Републике Српске, у сам град Прњавор у протеклих годину дана уложено је близу 2 милиона марака“, рекао је Томаш. Начелник Томаш је нагласио, да је усвојен и нацрт буџета за 2018. годину у износу од 21.147.000,00 КМ, те да је буџет за сљедећу годину планиран у смијеру реализације што већег броја инвестиција, стабилности у исплати студентских стипендија, пољопривредних подстицаја, као и социјалних давања. Начелник је истакао, да се Прњавор има чиме похвалити у области спорта и културе, а посебно туризма, наглашавајући да у посљедње двије године успјешно послује реновирана Бања Кулаши.

 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА САНАЦИЈУ ПУТА У КОЊУХОВЦИМА И СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПОВРАТНИКА

Начелници општина Прњавор и Центар Сарајево, Дарко Томаш и Неџад Ајнаџић, данас су у Прњавору потписали Уговор о додјели финансијских средстава за суфинансирање реализације пројекта довршетка изградње локалног пута у насељу Коњуховци, те уговоре о додјели финансијских средстава за суфинансирање набавке грађевинског материјала за изградњу индивидуалних стамбених објеката за двије повратничке породице. Према ријечима представника двије општине, заједнички циљ јесте да се ријеше инфраструктурни, али и други проблема повратника, као и свих грађана општине Прњавор.

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш захвалио се начелнику Неџаду Ајнаџићу на посјети, изразивши задовољство сарадњом, као и конкретним, заједничким пројектима.

“Идуће године ћемо санирати и модернизовати путни правац у мјесној заједници Коњуховци, чија је укупна дужина 500, ширина 5,5 метара, а предрачунска вриједност 80.000 конвертибилних марака”, истакао је Томаш, додавши да ће Министарство за људска права и избјеглице БиХ донирати 50 000КМ, док ће остатак обезбиједити општине Прњавор и Центар Сарајево.

Помоћник начелника општине Центар Сарајево Белма Башовић истакла је да ова општина учествује у финансирању три пројекта на подручју општине Прњавор.

“За суфинансирање изградње дионице пута према Коњуховцима издвојили смо 10.000КМ, за стамбено збрињавање двије повратничке породице по 5.000км, те за санацију гријања у Меџлису Исламске заједнице, такође 5.000КМ”, изјавила је Башовићева.

Поред представника двије општине, данашњем потписивању уговора присуствовали су потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Сенад Братић, главни имам Меџлиса Исламске заједнице Прњавор Фикрет еф. Челенка, те представници повратника.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да је Агенција за аграрна плаћања при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, објавила Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање. Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели). Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити физичким и правним лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као и удружењима корисника вода за наводњавање која су уписана у Регистар корисника подстицајних средстава, у износу од 40 % од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару регистроване обрадиве површине за коју је пријављен начин кориштења. Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ. Јавни позив је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 29.11.2017. године и отворен је 60 дана од дана објављивања. За све додатне информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.

НАЧЕЛНИК ТОМАШ ГОСТ У ЕМИСИЈИ 5 ДО 7

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш гостоваће данас на Алтернативној телевизији у емисији 5 до 7. Са новинаром Предрагом Ћурковићем разговараће о актуелностима у општини Прњавор, буџету за 2018. годину, инфраструктурним радовима, прњаворском породилишту и другим темама. Емисијa почиње у 17:00 часова.