Na osnovu Rješenja načelnika opštine Prnjavor, broj: 01/1-014-101/19 od 25.07.2019. godine i Pravilnika o kriterijumima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim  zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa („Službeni glasnik BiH“, broj 18/16), Prvostepena komisija za odabir korisnika 14 (četrnaest) stambenih jedinica u višestambenoj zgradi izgrađenoj u okviru Pod-projekta BH3, d o n o s i :

O D L U K U

o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika Pod-projekta BH3

I

Na osnovu ukupnog broja bodova, u skladu sa članom 2. stav 4. Pravilnika Prvostepena komisija utvrđuje Preliminarnu listu korisnika:

Redni broj Ime Prezime Ime  roditelja Broj članova domaćinstva Stambeni Status Socijalni Status Pripadnost ranjivim grupama UKUPNO
1 Miladinka Rodić Radak Pero 3 70 30 40 140
2 Milorad Srdić Đurađ 2 70 30 40 140
3 Nikola Desnica Vid 4 50 30 40 120
4 Ranko Ožegović Radovan 4 50 30 20 100
5 Jagoda Savić Vaso 2 60 0 40 100
6 Bosiljka Jovićić Teodor 3 50 30 20 100
7 Anđa Lugonja Ilija 2 50 0 20 70
8 Dušan Crnogorac Anđelko 3 50 0 20 70
9 Mirjana Rajčić Milan 3 70 0 0 70
10 Mićo Đaković Trišo 1 50 0 0 50
11 Borislav Tintor Dušan 6 50 0 0 50
12 Nikola Šušnjar Đuro 3 50 0 0 50
13 Radmila Latinović Drago 3 50 0 0 50
14 Rade Novković Bogdan 2 10 0 20 30
15 Vlado Bajić Ratko 2 10 0 0 10
16 Biljana Grujić Dragan 3 10 0 0 10
17 Radivoje Jovanović Milan 2 10 0 0 10
18 Momir Kašić Stanoje 4 10 0 0 10
19 Velinka Rajaković Ljubo 3 10 0 0 10
20 Mališa Demonjić Miladin 4 0 0 0 0
21 Siniša Demonjić Miladin 2 0 0 0 0
22 Vlado Erić Mirko 3 0 0 0 0
23 Slavoljub Mihajlović Nedeljko 3 0 0 0 0
24 Petar Novković Jandrija 2 0 0 0 0
25 Slavica Petković Zdravko 4 0 0 0 0
26 Uroš Rosić Čedomir 1 0 0 0 0
27 Boja Beoković Petar 1 0 0 0 0

 

II

Odluka o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika objavljuje se na oglasnoj tabli i veb stranici Opštine Prnjavor i na veb stranicama MLJPI BiH i Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.

III

U skladu sa članom 23. Pravilnika o kriterijumima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa („Službeni glasnik BiH“,broj 18/16) Korisnik može podnijeti prigovor Drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli lokalne zajednice u kojoj se vrši stambeno zbrinjavanje.

Prigovor se podnosi putem Prvostepene komisije koja sačinjava zapisnik u koji unosi svoje mišljenje i zapisnik zajedno sa dokumentacijom dostavlja odgovarajućoj Drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana od isteka roka prava na prigovor korisnika.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 7,00 do 16,00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika Pod-projekta BH3“.

U koliko se prilikom odabira, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svijesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takve prijave će biti diskvalifikovane po službenoj dužnosti.

Takođe, prijava će biti diskvalifikovana  po službenoj dužnosti kada se utvrdi:

  • da je podnosilac prijave i članovi korisničkog domaćinstva vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriju BiH tako i u Republici Hrvatskoj i da su ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.
  • da su podnosilac prijave i članovi korisničkog domaćinstva izvršili prodaju, zamjenu, poklonili ili sl. stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova.                                                                                                                  Nakon razmatranja prigovora i administrativnih provjera sačinit će se konačna lista odabranih korisnika.

             Članovi komisije:

        Dalibor Preradović

         Dragana Radulović

             Rajka Rosić

 

Odluka o utvrđivanja Preliminarne liste korisnika Pod-projekta BH3 (pdf)