Пројекат општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ) покренут је 2016. године од стране Владе Швајцарске. Пројекат је дио Програма сарадње Швајцарске у Босни и Херцеговини, у области Локалне управе и општинских услуга, а реализован је од стране Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).

Циљ МЕГ пројекта је побољшање општинског система управљања развојем, те пружања услуга из еколошког и економског сектора. Побољшање ће имати за резултат боље услуге за грађане на локалном нивоу, те већу одговорност и изградњу повјерења између локалних власти, грађана и привреде. Посебна пажња ће бити посвећена побољшању услова живота угрожених група становништва.

Општина Прњавор је једна од 18 општина у Босни и Херцеговини која је потписала Меморандум о реализацији МЕГ пројекта са УНДП БиХ.

У току 2017. године Општинска управа општине Прњавор ефикасно је спроводила активности на пољу добре управе, јачајући капацитете у оквиру четири кључна поља процјене:

а) лидерство, представничка улога, одлучивање и надзорна улога Скупштине општине,

б) транспарентност и одговорност локалних власти,

в) учешће јавности у процесу доношења одлука,

г) ефикасност и ефективност јединица локалне самоуправе.

Почетна оцјена за Општину Прњавор на пољу добре управе износила је 59,56% од 100%, чиме је сврстана у ред општина са осредњим учинком. Циљ пројекта је остваривање високог учинка на пољу добре управе, са преко 75,01%. Остваривањем наведеног резултата пружа нам се могућност коришћења бесповратних средстава у износу од 136.000 CHF, а која морају бити утрошена за реализацију неког од општинских стратешких пројеката из сектора екологије или економије са акцентом на водоснабдијевање и управљање отпадним водама.

Уз техничку помоћ УНДП БиХ Општина Прњавор је у претходном периоду развијала механизме и капацитете за побољшање еколошког и економског управљања кроз доношење нових одлука (Одлука о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи, Одлука о испитивању задовољства грађана, Одлука о оснивању Привредног савјета општине Прњавор, Одлука о усвајању стратешког оквира за вођење јавно-приватног дијалога, Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији, итд), планова (Акциони план енергетске ефикасности, Локални план управљања отпадом, План професионалног усавршавања одборника у СО Прњавор, мандатног сазива 2016/20. године, Локални акциони план за равноправност полова, итд), правилника (Правилник о успостављању и вођењу јавно-приватног дијалога, Правилник о начину и процедури објаве садржаја на званичној интернет страници Општинске управе општине Прњавор и другим средствима јавног информисања, Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима из области културе и осталим удружењима, итд), потписивањем уговора (Уговор о пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ Прњавор), успостављањем процедура о планирању, праћењу, вредновању и извјештавању годишњег рада Општинске управе.

У току 2017. године од стране КП „Водовод“ а.д. Прњавор спроведене су све активности предвиђене МЕГ пројектом, те је овом предузећу извршена испорука опреме за детекцију кварова у вриједности од 12.504,00 КМ, а у наредном периоду очекује се испорука 9 водомјера у вриједности од 13.900,00 КМ.

Крајем октобра прошле године извршена је полугодишња процјена напретка рада јединица локалне самоуправе у односу на полазне оцјене утврђене на основу стања из 2016. године. Резултати октобарске процјене:

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА РАДОМ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ГМ МАТРИЦА ПРЊАВОР

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА СВЕ ЈЛС У СИ КЛАСТЕРУ

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА ЗА 2017.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА РАДОМ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2020. ГОДИНУ