Успостављање јавно-приватног дијалога кроз формирање и рад Привредних савјета, може да допринесе до унапређивања пословног окружења и инвестиционе климе. На тај начин локална заједница добија тијело које идентификује препреке са којима се суочавају бизниси, те уз конструктивно и партнерско дјеловање ка њиховом отклањању, представља позитиван примјер систематског рада на побољшању пословног окружења.

Привредни савјет општине Прњавор сачињавају  преставници приватног сектора, односно најзначајнијих сектора привреде, као и представници јавног сектора са техничким секретаријатом који прати њихов рад.

Привредни савјет је стално тијело именовано од стране начелника које има савјетодавну функцију ради јачања јавно-приватног дијалога. Ово тијело даје приједлоге и иницијативе за побољшање привредне конкурентности, прати сва питања везана за привреду, те на основу тога доноси одлуке, препоруке, покреће иницијативе које ће унаприједити привредни развој и побољшати домаћа и страна улагања. У складу са препорукама Привредног савјета начелник доноси закључак којим се иницијативе/препоруке просљеђују надлежним институцијама/организацијама/органима за рјешавање са тачно дефинисаним роком и носиоцима реализације.

Привредни савјет општине Прњавор конституисан је 28. септембра 2017. године.