Paulina Jevrić, šef odsjeka
Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-674
Faks: 051/660-340
Imeil: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODSJEKA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU:

  •  upravni i drugi stručni poslovi za utvrđivanje statusa i priznavanja prava korisnika boračko-invalidske zaštite,
  • osiguravanje zdravstvene i socijalne zaštite korisnika,
  • učešće u rješavanju stambenih , materijalnih i drugih potreba korisnika, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima organa opštine,
  • obezbjeđivanje isplate mjesečnih primanja koja pripadaju korisnicima, u skladu sa propisima,
  • održavanje i vođenje evidencija i izdavanja uvjerenja o činjenicama iz evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu i MTS, u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • drugi stručni poslovi koji su u vezi sa sistemom boračko-invalidske zaštite na području opštine.